Một số hình ảnh giúp bạn hiểu về phân loại trong Machine Learning

Một số hình ảnh giúp bạn hiểu về phân loại của Machine Learning:

Supervised Learning

Unsupervised Learning

All Rights Reserved