+1

Một số functions hữu ích trong MySQL

Bài viết này sẽ liệt kê số hàm hữu ích trong My SQL:

 • RPAD Function: đây là hàm được sử dụng để gép 1 chuỗi với 1 số ký tự vào bên phải cho đến khi đạt độ dài mong muốn.

   Cú pháp: RPAD( string, length, pad_string)
   Ví dụ:
   mysql> SELECT RPAD('abc', 9, 'XYZ');
   --> Result: 'abcXYZXYZ'
  
 • LPAD Function: có chức năng tương tự RPAD nhưng gép chuỗi vào phía bên trái.

   Cú pháp: LPAD( string, length, pad_string)
   Ví dụ: mysql> SELECT LPAD('abc', 9, 'XYZ');
   --> Result: 'XYZXYZabc'
  
 • STRCMP Function: hàm này kiểm tra xem 2 chuỗi có giống nhau hay không

   Cú pháp: STRCMP(string1, string2)
   Chú ý:
     + Nếu string1 giống với string2 hàm này sẽ trả về kết quả = 0
     + Nếu string1 nhỏ hơn string2 hàm trả về kết quả = -1
     + Nếu string1 lớn hơn string2 thì hàm trả về kết quả = 1
   Ví dụ:
   mysql> SELECT STRCMP('welcome', 'welcome');
   --> Result: 0
   mysql> SELECT STRCMP('welcome', 'hello world');
   --> Result: -1
   mysql> SELECT STRCMP('some thing', 'com');
   --> Result: 1
  
 • REVERSE Function: hàm này làm đảo ngược chuỗi giá trị tham số truyền vào

   Cú pháp: REPEAT(string, number)
   Ví dụ: mysql> SELECT REVERSE('abcde');
   --> Result: 'edcba'
   mysql> SELECT REVERSE('123');
   --> Result: '321'
  
 • REPEAT Function: lặp lại chuỗi ký tự với số lần mong muốn

   Cú pháp: REPEAT( string, number )
   Ví dụ:
   mysql> SELECT REPEAT('abc', 2);
   --> Result: 'abcabc'
   mysql> SELECT REPEAT(' ', 6);
   --> Result: '   '
   mysql> SELECT REPEAT(3, 2);
   --> Result: '33'
  
 • FIELD Function: hàm này trả về vị trí của một giá trị trong một list các giá trị khác.

   Cú pháp: FIELD( value, val1, val2, val3, ... ) trong đó value là giá trị cần xác định vị trí. Val1.... là danh sách giá trị được tìm kiếm.
   Ví dụ:
   mysql> SELECT FIELD('B', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
   --> Result: 2
   mysql> SELECT FIELD(15, 10, 20, 15, 40);
   --> Result: 3
   mysql> SELECT FIELD('c', 'a', 'b');
   --> Result: 0
  
 • INSERT Function: hàm này chèn 1 chuỗi vào 1 chuỗi khác ở một vị trí được xác định

   Cú pháp: INSERT( string, position, number, substring )
   Ví dụ: mysql> SELECT INSERT('abcgh', 4, 2, 'def');
   --> Result: 'abcdef'
  
 • BIN Function: chuyển đổi 1 số về dạng số nhị phân nhưng biểu diễn dưới dạng chuỗi.

   Cú pháp: BIN( number )
   Ví dụ: mysql> SELECT BIN(5);
   --> Result: '101'
   mysql> SELECT BIN(6);
   --> Result: '110'
   mysql> SELECT BIN(99);
   --> Result: '1100011'
  
 • COALESCE Function: hàm này sẽ trả về giá trị khác NULL đầu tiên trong một danh sách

   Cú pháp: COALESCE( expression1, expression2, ... expression_n )
   Ví dụ: mysql> SELECT COALESCE(null, null, null, 'A', 'B');
   --> Result: 'A'
   mysql> SELECT COALESCE('A', 'B', null, 'C', 'D');
   --> Result: 'A'
   mysql> SELECT COALESCE(null, 1, 2, 3, null, 4);
   --> Result: 1
  
 • DATEDIFF Function: hàm này trả về số ngày khác biệt giữa 2 giá trị date

   Cú pháp: DATEDIFF( date1, date2 )
   Ví dụ: mysql> SELECT DATEDIFF('2014-02-15', '2014-02-10');
   --> Result: 5
   mysql> SELECT DATEDIFF('2014-01-28', '2013-12-31');
   --> Result: 28
   mysql> SELECT DATEDIFF('2013-12-31', '2014-01-28');
   --> Result: -28
  

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.