Một số cách tránh dry data test khi viết rspec với FactoryGirl

1. Đặt vấn đề.


Với nhưng người làm việc với Rails chắc hẳn đã từng và đang viết rspec hằng ngày. Trong khi viết rspec thì việc tạo data test khác là quan trọng việc tạo data test giúp cho chúng ta dễ dàng viết code test hơn. Và một gem mạnh mẽ để tạo data đó là "FactoryGirl".Mặc dù có thể bạn làm nhiều với gem này nhưng để thực sự tạo ra những data không thừa không thiếu nhằm cho việc chạy test nhanh hơn hay tránh duplidate data,.. Thì hôm nay e/m muốn nếu ra một số cách mà e/m thường làm khi tạo data test và cũng như một số cú pháp cơ bản của FactoryGirl.


2.Nôi dung

2.1 Squences trong factory


Vấn đề chúng ta thường gặp ở đây là nếu như bạn muốn tạo user có email có có tên là "[email protected]", [email protected],.. và cứ thế chúng ta có thể sẽ viết nó như sau:


   FactoryGirl.define do
     factory:book do
     ...........
      email " [email protected]
     ..........
     end
   end

Với cách viết như trên thì sau khi test thì sẽ bị duplicate email ta dùng Squences như sau:


   ````
     FactoryGirl.define do
       factory:book do
       ...........
        sequence(:email) {|n|"email#{n}@gmail.com"}
       ..........
       end
     end
    ```

2.2 Association trong FatoryGirl


Giả sử ta có model Note có quan hệ với user và project thì đơn giản ta sẽ khởi tạo như sau:


 FactoryGirl.define do
     factory:note do 
      message"My important note."
      association:project
      association:user
    end
   end

2.3 Thêm alias cho model factories


Trong khi test nhiều khi ta muốn dùng một alias cho data để có thể phù hợp với bối cảnh test ta có sử dụng bằng cách thêm alias như sau:


  FactoryGirl.define do 
     factory:user, aliases:[:owner] do
     ...........        
     end
   end
 ```

2.4 Tránh duplicate trong factory


Ở trên mình hơn lan man về FactoryGirl một chút 😄 . Trong khi tạo data test thì như mình biết sẽ có những cách như sau:

Giả sử t có 1 cái task công việc . yêu cầu đề ra là nếu project đó hoàn thành trong ngày hoặc tương lại thì project đó ko bị trể và ngược lại. suy nghĩ ban đầu ta sẽ sẽ phải tạo 3 data test cho 3 trường hợp của project như sau:


        FactoryGirl.definedo
          factory:project do
           sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
           description: "adsasdas"
           due_on 1.week.from_now
           association :owner
          end
          
         factory:project_due_yesterday, class: Project do
            sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
             description: "adsasdas"
            due_on 1.day.ago
            association :owner
          end

        factory:project_due_today, class: Project do
          sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
          description: "adsasdas"
          due_on Date.current.in_time_zone
          association :owner
        end

       factory:project_due_tomorrow, class: Project do
         sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
         description: "adsasdas"
         due_on 1.day.from_now
         association :owner
       end
  end

==> Khi ta test ta sẽ gọi như sau: FactoryGirl.create(:project_due_tomorow)


Cách tạo như trên không sai nhưng có một cách ngắn hơn đó là sử dụng kế thừa trong factory


        FactoryGirl.definedo
         factory:project do
           sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
           description: "adsasdas"
           due_on 1.week.from_now
           association :owner
         end

        factory:project_due_yesterday do
          due_on 1.day.ago
        end

        factory:project_due_today do
            due_on Date.current.in_time_zone
        end
     end

Và khi đó gọi ra: FactoryGirl.create(:project_due_tomorow) ==> Ngoài ra t còn 1 kỹ thuật để giảm thiểu duplication date là sử dung trait cách mà để trộn các object phức tạp lại với nhau:


    FactoryGirl.definedo
     factory:project do
      sequence(:name) {|n| "Test project #{n}" name}
      description: "adsasdas"
      due_on 1.week.from_now
      association :owner
    end

    trait :project_due_yesterday do
     due_on 1.day.ago
   end

   trait :project_due_today do
     due_on Date.current.in_time_zone
   end
  end

**** 3. Kết luận****


Trên dó là những hiểu biết của mình mong m.n chấp nhận và có những góp ý để những bài biết sau của mình có chất lượng hơn. Xin cảm ơn mọi người.