+5

Một số cách đảm bảo tính bất biến trong Javascript

Khi làm việc với React, hẳn ta đã nghe đến tính bất biến của dữ liệu (immutability). Đặc tính này, nói một cách đơn giản, là khả năng giá trị của dữ liệu không bị thay đổi sau khi đã được khai báo. Tính bất biến giúp cho chương trình trở nên dễ dự đoán, ít xảy ra lỗi và trong một số trường hợp còn tăng hiệu suất của ứng dụng. Do đó, React (và Redux) đều khuyến khích mọi người viết code để hướng đến đặc tính này.

Tuy vậy, nếu mới làm quen với JavaScript và React, có thể sẽ bị bỡ ngỡ không biết làm thế nào cho "chuẩn nhất". Bài viết dưới đây giới thiệu một số kỹ thuật giúp hướng đến immutability một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nói về hàm thuần khiết, các thao tác xử lý dữ liệu trên mảng và object.

1. Luôn dùng const khi khai báo dữ liệu

Lời khuyên đầu tiên và cũng là căn bản nhất, luôn dùng const khi khai báo. let và const được giới thiệu từ phiên bản ES6, cho phép khai báo biến có tầm vực theo khối và không thực hiện hoisting. Điểm khác biệt giữa let và const là có thể thay đổi giá trị của biến khai báo với let, trong khi không thể với const

  let foo = 1
  foo = 2 // ok

  const bar = 1
  bar = 2 // Error: Assignment to constant variable.

Do đó, trong hầu hết các trường hợp ta nên khai báo bằng const để tránh xảy ra lỗi khi giá trị của khai báo bị thay đổi bất ngờ. Cũng cần lưu ý là khi khai báo objects với const, mặc dù không thể gán giá trị mới cho object nhưng giá trị của các thuộc tính vẫn có thể bị thay đổi.

  const obj = { name: 'foo' }
  obj = { name: 'bar' } // Error: Assignment to constant variable.

  // Nhưng có thể thay đổi
  obj.name = 'bar'
  console.log(obj) // { name: 'bar' }

2. Thao tác trên object

Như vậy để thay đổi giá trị của object mà vẫn đảm bảo tính chất bất biến, chúng ta cần sử dụng Object.assign(target, ...sources). Hàm này có tác dụng sao chép thuộc tính của các đối tượng sources vào target. Ví dụ

  const a = { name: 'foo' }
  const b = Object.assign({}, a, { name: 'bar', age: 1 }, { id: 9 })
  console.log(b) // { name: 'bar', age: 1, id: 9 }

Cần lưu ý để đảm bảo tính bất biến thì tham số target nên luôn là {}, vì khi đó các giá trị của sources sẽ được sao chép vào đối tượng mới. Một cách dùng sai là:

  const a = { name: 'foo' }
  const b = Object.assign(a, { name: 'bar', age: 1 }, { id: 9 })
  console.log(b) // { name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  console.log(a) // Giá trị của a cũng bị thay đổi thành { name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  console.log(a === b) // true

Ngoài Object.assign(), cũng có thể dùng cú pháp spread cho object. Ví dụ:

  const a = { name: 'foo' }
  const b = { ...a, name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  console.log(b) // { name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  console.log(a === b) // false

Lưu ý là cú pháp này hiện vẫn đang được đề xuất và chưa được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt. Nếu muốn dùng thì ta có thể dùng Babel để chuyển đổi.

Một số thao tác thường gặp khác trên object

Lấy tên các thuộc tính của một object

  const obj = { name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  Object.keys(obj) // ['name', 'age', 'id']

Lấy giá trị của các thuộc tính của một object

  const obj = { name: 'bar', age: 1, id: 9 }
  Object.values(obj) // ['bar', 1, 9]

Xóa một thuộc tính ra khỏi object

  const a = { name: 'bar', age: 1, id: 9 }

  // Xóa thuộc tính age
  const b = Object.entries(a).reduce((acc, [key, value]) => {
   return key === 'age' ? acc : { ...acc, [key]: value }
  }, {})

  console.log(b) // { name: 'bar', id: 9 }

3. Thao tác trên mảng

Bên cạnh object, mảng là cấu trúc dữ liệu rất thường gặp khi làm việc trong JavaScript. Để thay đổi dữ liệu của một mảng mà vẫn đảm bảo tính bất biến, ta có thể sử dụng cú pháp spread, được giới thiệu từ ES5. Với một số yêu cầu khác, chúng ta có thể áp dụng các hàm có sẵn của lớp Array, như map(), filter(), reduce(). Một đặc điểm của các hàm này là chúng luôn trả về mảng/giá trị mới chứ không thay đổi mảng ban đầu.
Áp dụng cú pháp spread
Ta có thể dùng spread để nhân bản một mảng.

  const a = [1, 2, 3, 4, 5]
  const b = a
  console.log(a === b) // true

  const c = [...a]
  console.log(a === c) // false

Thêm một phần tử vào mảng

  const a = [1, 2, 3]

  // Không nên: a.push(4)
  const b = [...a, 4] // [1, 2, 3, 4]

  // Không nên: a.unshift(0)
  const c = [0, ...a] // [0, 1, 2, 3]

Nối hai mảng với nhau

  const a = [0, 1]
  const b = [2, 3]

  // Hoặc a.concat(b)
  const c = [...a, ...b]

Áp dụng hàm có sẵn: Xóa một phần tử ra khỏi mảng các đối tượng

  const a = [{ id: 1, name: 'Foo' }, { id: 2, name: 'Bar' }, { id: 3, name: 'Baz' }]

  const b = a.filter(obj => obj.id !== 2)
  console.log(b) // [ { id: 1, name: 'Foo' }, { id: 3, name: 'Baz' } ]

Xóa một phần tử ở đầu mảng, cuối mảng hay ở bất cứ vị trí nào

  const a = [0, 1, 2, 3, 4]

  // Xóa phần tử ở đầu mảng
  // Không nên: a.shift()
  const b = a.filter((_, index) => index !== 0) // [1, 2, 3, 4] 😃

  // Xóa phần tử ở cuối mảng
  // Không nên: a.pop()
  const c = a.filter((_, index, arr) => index != arr.length - 1) // [0, 1, 2, 3] 

  // Xóa phần tử ở vị trí bất kỳ
  // Không nên: a.splice(3, 1)
  const d = a.filter((_, index) => index !== 3) // [0, 1, 2, 4]

Thay đổi dữ liệu của mảng

  const a = [1, 2, 3]
  const b = a.map(x => x * 2) // [2, 4, 6] 

  const c = [ { id: 1, name: 'Foo' }, { id: 2, name: 'Bar' }, { id: 3, name: 'Baz' } ]
  const d = c.map(obj => Object.assign(obj, { name: obj.name.toUppercase() }))
  console.log(d) // [ { id: 1, name: 'FOO' }, { id: 2, name: 'BAR' }, { id: 3, name: 'BAZ' } ]

Sắp xếp mảng: tránh dùng phương thức .sort để sắp xếp mảng, vì phương thức này thay đổi thứ tự của các phần tử trong mảng được sắp xếp. Thay vào ta sử dụng

  const a = [ { id: 1, name: 'Foo' }, { id: 2, name: 'Bar' }, { id: 3, name: 'Baz' } ]
  const b = [...a].sort((x, y) => y.id - x.id)
  console.log(b) // [ { id: 3, name: 'Baz' }, { id: 2, name: 'Bar' }, { id: 1, name: 'Foo' } ]

Cũng tương tự khi muốn đảo ngược (reverse) mảng.

  const a = [0, 1, 2, 3, 4]
  const b = [...a].reverse() // [4, 3, 2, 1, 0]

4. Kết luận

Trên đây là những gì tìm hiểu về tính bất biến trong javascript. Hi vọng bài viết giúp ích cho mọi người, nếu có gì góp ý hay thảo luận hãy để lại bình luận phía dưới. (See you)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.