-1

Mở đầu về NodeJs

Chào các bạn, Bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các đặc điểm của NodeJs, cách cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên.

I.GIỚI THIỆU VỀ NODE.JS

1. Node.js là gì?

Node.js là 1 server-side platform được build trên Chome JavaScript runtime ( V8 Engine)., nhằm mục đích phát triển ứng dụng nhanh chóng và scalable. Node.js sử dụng event-driven, non-blocking I/O giúp cho ứng dụng lightweight và hiệu suất tốt trên các ứng dụng cho dữ liệu real-time. Node.js là 1 open source, cross-platfrom chạy trên môi trường server-side và networking applications. Ứng dụng Node.js được viết bằng JavaScript và có thể chạy trên OS X, Window, Linux. Node.js cung cấp nhiều modules JavaScript, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Node.js = Runtime Environment + JavaScript Library

2. Đặc điểm của Node.js

 • Asynchronous and Event Driven (Không đồng bộ và hướng sự kiện): Tất cả các API của Node.js đều không đồng bộ, non-blocking. Về cơ bản thì server Node.js không bao giờ đợi một API trả về dữ liệu. Nó tự chuyển sang API kế tiếp để thực thi, và nhận dữ liệu của API trước đó thông qua cơ chế thông báo.
 • Very fast : Được built trên Google Chrome's V8 JavaScript Engine, Node.js cho phép thực thi một cách nhanh chóng.
 • Asynchronous and Event Driven: Node.js sử dụng đơn luồng (single thread) với event looping. Cơ chế sự kiện giúp cho server đáp ứng theo hướng non-blocking làm cho máy chủ có khả năng mở rộng cao hơn so với các máy chủ truyền thống. Node.js sử dụng ứng dụng đơn luồng vì vậy với cùng một chương trình có thể cung cấp 1 số lượng lớn các yêu cầu hơn máy chủ Apache truyền thống.
 • No buffer: Ứng dụng Node.js không buffer data.

3. Những ai đang dùng Node.js

Theo như link trên github thì có các công ty đã sử dụng Node.js như là: eBay, General Electric, GoDaddy, Microsoft, PayPal, Uber, Wikipins, Yahoo!...

4. Các thành phần trong Node.js

 • Diagram miêu tả các thành phần của Node.js là:

5. Chúng ta nên sử dụng Node.js cho các loại ứng dụng nào

Nên sử dụng Node.js đối với các ứng dụng nào:

 • Các ứng dụng liên quan đến I/O
 • Ứng dụng streaming data
 • Ứng dụng cho data real-time
 • Viết API application
 • Ứng dụng Single Page.

Không nên nên sử dụng Node.js cho các ứng dụng đòi hỏi sự tính toán nặng CPU.

II. CÀI ĐẶT NODE.JS

1. Cài đặt Node.Js trên môi trường UNIX/Linux/Mac OS X

cd /tmp
wget http://nodejs.org/dist/v6.3.1/node-v6.3.1-linux-x64.tar.gz
tar xvfz node-v6.3.1-linux-x64.tar.gz
mkdir -p /usr/local/nodejs
mv node-v6.3.1-linux-x64/* /usr/local/nodejs

Cài đặt biến môi trường cho Node.js bằng cách chạy câu lệnh tương ứng với từng môi trường sau:

Linux: 	  export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin
Mac: 	  export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin
FreeBSD: 	export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin

2. Cài đặt Node.Js trên môi trường Window:

Download và Install Node.Js tại: https://nodejs.org/en/download/

III. FIRST PROGRAM

 • Tạo mới file với tên là main.js
console.log("Hello, this is my first program");
 • Chạy chương trình với lệnh:
node main.js

=>>> Kết quả:

Trên đây là bài giới thiệu mở đầu về Node.js, bài sau tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng ứng dụng demo trên Node.js Thanks for watching!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.