Message broker là gì?

Message broker là gì?

  • Hiểu nôm na nó là một chương trình cho phép nhận "Message" từ hệ thống gửi, sau đó gửi đến một hệ thống nhận.

Tại sao lại xuất hiện khái niệm Message broker?

  • Khi làm việc với các hệ thống lớn, phức tạp có sự kết hợp giữa nhiều công nghệ, việc giao tiếp giữa các thành phần trở nên khó khăn lúc này chúng ta sẽ nghỉ tới một hệ thống mới, có thể chuyển phát các giao tiếp giữa các hệ thống đảm bảo an toàn, đồng bộ và dễ dàng quản lý

Lợi ích mà Message broker đem lại?

  • Message broker đem lại một giải pháp kết nối các thành phần rời rạc không phần biệt sự khác về ngôn ngữ, hệ thống, phương thức...
  • Nó giúp các hệ thống có thể trao đổi thông tin để xử lý, đồng thởi quản lý chi tiết các thông tin trao đổi đó qua các phần mềm Message Broker ( RabbitMQ, Redis..