+1

Mẹo làm việc với keyboard

Đã khi nào bạn sử dụng những ứng dụng chat app, social app với những phần comment, gửi tin nhắn chưa? Liệu có khi nào bạn suy nghĩ làm sao để keyboard có thể show lên được như thế chưa? và làm sao để custom lại view bên trên keyboard đó chăng?

Khá hay ho đúng không. Vậy nên bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được điều đó. Mình tạm gọi View bên trên keyboard là inputView. Để inputView có thể chuyển động theo keyboard như thế thì mình biết có 2 cách. Cách thứ nhất là dùng inputAccessory có sẵn của thằng textView hoặc textField, cách thứ 2 là custom 1 View và bắt sự kiện keyboardWillShow rồi dùng constraint để thay đổi vị trí của inputView

Mình sẽ hướng dẫn các thứ 2 trước

 • Tạo mới project với giao diện như sau:

autolayout constaint, kéo Outlet cho CommentView, TableView, TextView cho chúng. Và nhớ kéo cả Outlet cho constaint bottom của CommentView để sử dụng

 • Làm đẹp 1 chút cho các View mình đã kéo vào nhé
    tableView.keyboardDismissMode = .onDrag
    textView.layer.borderColor = UIColor.darkGray.cgColor
    textView.layer.borderWidth = 1
    textView.layer.cornerRadius = 18
    textView.text = nil
    textView.contentInset = UIEdgeInsets(top: 8, left: 8, bottom: 3, right: 0)
 • Tiếp theo bắt sự kiện show và dismiss của keyboard qua Notification

    NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(handleKeyboardNotification),
                        name: NSNotification.Name.UIKeyboardWillShow, object: nil)
    
    NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(handleKeyboardNotification),
                        name: NSNotification.Name.UIKeyboardWillHide, object: nil)

viết hàm để khi xử lý cho 2 sự kiện trên

 @objc func handleKeyboardNotification(_ notification: Notification) {
    // check bàn phím show hay dismiss
    let isKeyBoardShowing = notification.name == Notification.Name.UIKeyboardWillShow
    guard let rectNotification = notification.userInfo?[UIKeyboardFrameEndUserInfoKey] as? NSValue else {
      return
    }
        
    // lấy ra fram của keyboard khi show
    let keyboardRect = rectNotification.cgRectValue
    if isKeyBoardShowing {
      
      // thay đổi constraint bottom của CommentView khi show keyboard
      bottomTextView.constant = keyboardRect.height
    } else {

      // thay đổi constraint bottom của CommentView khi show keyboard
      bottomTextView.constant = 0
    }
    
    // lấy thời gian của việc show bàn phím để thực hiện animation cho việc đẩy CommentView lên
    let animationDuration = (notification.userInfo?[UIKeyboardAnimationDurationUserInfoKey] as? NSNumber)?.doubleValue ?? 0

    // Animation cho việc đẩy CommentView lên
    UIView.animate(withDuration: animationDuration, delay: 0, options: .curveEaseOut, animations: {
      self.view.layoutIfNeeded()
    }, completion: nil)
  }

ok, bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nào

cũng rất ổn rồi đúng không. Nhưng không chờ 1 chút nào, hãy chạy trên simulator của iPhone X xem nào

hãy nhìn xem có chuyện gì xảy ra vậy. CommentView của ta đã ở tít tít tận cuối rồi phải không? Vì chúng ta constraint CommentView với superView và bằng 0 nên đương nhiên nó sẽ ở dưới cùng như vậy rồi. =)) Do vũng safe area của iPhone X, nên hãy thử đổi constraint từ CommentView với superView sang với safe area xem sao

ồh, mọi thứ đã ổn rồi phải không? không không đâu, hãy thử show bàn phím lên xem sao!

cái khoảng trống khỉ gió ở giữa CommentView và keyboard ở đâu ra vậy?

Và sau 1 hồi hỏi bác gô gồ thì đây là solution là quay lại dùng constraint CommentView với superView. Sau đó tạo ra 1 customView và override lại hàm didMoveToWindow() và dùng cho CommentView của mình

class CustomView: UIView {

  override func didMoveToWindow() {
    super.didMoveToWindow()
    if #available(iOS 11.0, *) {
      if let window = self.window {
        self.bottomAnchor.constraintLessThanOrEqualToSystemSpacingBelow(window.safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor,
                                        multiplier: 1.0).isActive = true
      }
    }
  }
  
}

okay, hay xem kết quả nào

Thật tuyệt vời đúng không nào. Đã không có khe nào xuất hiện khi show và dismiss keyboard. Ầu, những hay xem lại doạn quay chậm là animation khi ẩn và hiện bàn phím. Vâng, lại là cái khe khỉ gió đó xuất hiện. dù rất nhanh thôi những cũng đủ làm bạn khó chịu đúng không nào. haiz

Bây giờ xử lý triệt để cái khe này nào!

bắt sự kiện UIKeyboardWillChangeFrame

  NotificationCenter.default.addObserver(self,
                        selector: #selector(_onKeyboardFrameWillChangeNotificationReceived(_:)),
                        name: NSNotification.Name.UIKeyboardWillChangeFrame,
                        object: nil)

Và khi nó được gọi đến

 @objc private func _onKeyboardFrameWillChangeNotificationReceived(_ notification: Notification) {
    guard let userInfo = notification.userInfo,
        let keyboardFrame = (userInfo[UIKeyboardFrameEndUserInfoKey] as? NSValue)?.cgRectValue else {
          return
      }

      let keyboardFrameInView = view.convert(keyboardFrame, from: nil)
      let safeAreaFrame = view.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame.insetBy(dx: 0, dy: -additionalSafeAreaInsets.bottom)
      let intersection = safeAreaFrame.intersection(keyboardFrameInView)

      let animationDuration: TimeInterval = (notification.userInfo?[UIKeyboardAnimationDurationUserInfoKey] as? NSNumber)?.doubleValue ?? 0
      let animationCurveRawNSN = notification.userInfo?[UIKeyboardAnimationCurveUserInfoKey] as? NSNumber
      let animationCurveRaw = animationCurveRawNSN?.uintValue ?? UIViewAnimationOptions.curveEaseInOut.rawValue
      let animationCurve = UIViewAnimationOptions(rawValue: animationCurveRaw)

      UIView.animate(withDuration: animationDuration, delay: 0, options: animationCurve, animations: {
        self.additionalSafeAreaInsets.bottom = intersection.height
        self.view.layoutIfNeeded()
      }, completion: nil)
  }

Okay xong hết rồi đó, hay cùng xem thành quả của mình nào


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.