+3

Mastering Rails Validations: Contexts

context_validation.jpg

Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc tùy chỉnh validate trong mỗi phân quyền trong Rails chưa?
Đó là người sử dụng có quyền cao hơn được cấp quy tắc xác nhận ít nghiêm ngặt hơn.

Bắt đầu nào

class User < ActiveRecord::Base
 validates_length_of :slug, minimum: 3
end

Nếu chúng ta muốn thêm xác nhận validate đó sẽ khác nhau cho các quản trị viên và khác nhau cho người sử dụng thì làm thế nào.

Phương Pháp đầu tiên mà bạn sẽ nghĩ đến là gì ?

Ta sẽ tạo thêm một attr_accessor rồi tiến hành validate như thế này:

class User < ActiveRecord::Base
 attr_accessor: :edited_by_admin
 validates_length_of :slug, minimum: 3, unless: Proc.new{|u| u.edited_by_admin? }
 validates_length_of :slug, minimum: 1, if:   Proc.new{|u| u.edited_by_admin? }
end

class Admin::UsersController
 def edit
  @user = User.find(params[:id])
  @user.edited_by_admin = true
  if @user.save
   redirect # ...
  else
   render # ...
  end
 end
end

Và cách này sẽ hoạt động, tuy nhiên nó không phải là đoạn mã mà chúng ta có thể tự hào.

Bạn đã biết một cách để validate chỉ kích hoạt khi thực hiện các hành động khác nhau. Bạn có nhớ không?

class Meeting < ActiveRecord::Base
 validate :starts_in_future, on: :create
end

Validate này chỉ hoặt động khi chúng ta thực hiện create

Vậy liệu chúng ta có thể sử dụng nó ...

Và đây là cách mà chúng ta mong muốn

class User < ActiveRecord::Base
 validates_length_of :slug, minimum: 3, on: :user
 validates_length_of :slug, minimum: 1, on: :admin
end

class Admin::UsersController
 def edit
  @user = User.find(params[:id])
  if @user.save(context: :admin)
   redirect # ...
  else
   render # ...
  end
 end
end

Wow, bây giờ nhìn vào đó. Nó thật là dễ thương phải không?

Và nếu bạn chỉ muốn kiểm tra xác nhận mà không lưu các đối tượng bạn có thể sử dụng:

u = User.new
u.valid?(:admin)

or

u.valid?(:user)

Bây giờ là một thời điểm tốt để nhắc nhở mình về một API tốt đẹp mà có thể làm cho nó ít dư thừa trong trường hợp nhiều quy tắc:

class User < ActiveRecord::Base
 with_options({on: :user}) do |for_user|
  for_user.validates_length_of :slug, minimum: 3
  for_user.validates_acceptance_of :terms_of_service
 end

 with_options({on: :admin}) do |for_admin|
  for_admin.validates_length_of :slug, minimum: 1
 end
end

Vấn đề với cách tiếp cận này là bạn không thể cung cấp nhiều ngữ cảnh.

Nếu bạn muốn có một validate on: :admin và thêm một số on: :create thì sao

Ví dụ bạn validate như thế này:

class User < ActiveRecord::Base
 validates_length_of :slug, minimum: 3, on: :user
 validates_length_of :slug, minimum: 1, on: :admin
 validate :something, on: :create
end

Khi bạn chạy user.valid?(:admin) hoặc user.save(context: admin), thì validate :something sẽ không hoặt động bởi vì chúng ta đã thay thế :create context thành :admin context

Vậy phải xử lý nó thế nào?

Chúng ta có thể kiểm tra lại cho cả hai context như sau:

class Admin::UsersController
 def edit
  User.transaction do
   @user = User.find(params[:id])
   if @user.valid?(:admin) && @user.valid?(:create)
    @user.save!(validate: false)
    redirect # ...
   else
    render # ...
   end
  end
 end
end

Và đây là 1 ví dụ có thể hữu ích cho bạn

class User < ActiveRecord::Base
 has_many :invoices
 validate :does_not_have_any_invoice, on: :destroy

 def destroy
  transaction do
   valid?(:destroy) or raise RecordInvalid.new(self)
   super()
  end
 end

 private

 def does_not_have_any_invoice
  errors.add(:invoices, :present) if invoices.exists?
 end
end

Ý tưởng là, nó không thể xóa người dùng đã tồn tại trong bảng invoices


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.