Map và Set trong Javascript

Map

Khái niệm

Map trong javascript là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu dữ liệu theo kiểu key - value. Wait a minute, nghe có gì đó sai sai 🤔, thế chả lẽ nó là object à. Đương nhiên là không rồi, nếu key sử dụng kiểu dữ liệu là string hoặc number thì Map lại đa dạng hơn rất nhiều. Key, value của Map có thể là bất kì kiểu dữ liệu nào, kể cả đó là 1 function 😬

Cách sử dụng

Bạn hãy thủ copy đoạn code này vào và mở trình duyệt lên xem kết quả trong console nhé


  const person = {
    name: 'Hoang',
    age: 23,
  };
  const employy = new Map([
    [person, 'this is an object'],
    ['division', 'R&D Unit']
  ]);
  console.log(employy);
  

hoặc bạn cũng có thể viết như này:


  const person = {
    name: 'Hoang',
    age: 23,
  };
  const employy = new Map();
  employy
    .set(person, 'This is an object')
    .set('division', 'R&D Unit');
  console.log(employy);
  

Để có thể lấy từng key nhất định thì bạn có thể sử dụng hàm get()

  console.log(employy.get(person));
  console.log(employy.get('division'));

Để kiểm tra xem một key có tồn tại hay không thì ta dùng hàm has()

  console.log(employy.has('something')); //false
  console.log(employy.has('division')); //true

Để xóa các key

employy.delete('key'); // xóa key cụ thể
employy.clear() //xóa hết các key

Kiểm tra số lượng key

console.log(employy.size);

Dùng với for và forEach:

  employy.forEach((value, key) => {
    console.log(`${key} is ${value}`);
  });

  for (let [key, value] of employy.entries()) {
    console.log(`${key} is ${value}`);
  };

WeakMap

WeakMap chỉ chấp nhận key là object và không thể lặp cũng như không thể sử dụng hàm clear()

  const people = new WeakMap();
  const men = {
    title: 'Men',
  };
  const women = {
    title: 'Women',
  };
  people.set(men,'is men');
  people.set(women, 'is women');
  console.log(people.get(men));
  

Set

Khái niệm

Set là tập hợp các giá trị không trùng lặp

Cách sử dụng

Hãy xem kết quả trả về nhé

  const color = new Set(['red', 'blue', 'sweet', 'red', 'green', 'black']);
  console.log(color);

hoặc bạn có thể viết như này:

  const color = new Set();
  color
    .add('red')
    .add('blue')
    .add('red')
    .add('green')
    .add('black')
    .add('yellow')
    .add('red');
  console.log(color);

Bạn vẫn có thể add object vào nhé. Nhớ đùng nhầm với Map là dùng set nhé 😄

Chú ý: Set không hỗ trợ hàm get() như Map đâu nhé, những hàm như size(), has(), delete(), clear() thì vẫn sử dụng như Map

Dùng với for và forEach:

  color.forEach((value, key) => {
    console.log(`${key} is ${value}`);
  });

  for (let [key, value] of color.entries()) {
    console.log(`${key} is ${value}`);
  };

Bạn nhìn vào kết quả trả về thì sẽ thấy bạn không set key cho những item trong Set mà Set sẽ tự đặt key theo value luôn

WeakSet

WeakSet sẽ giống như WeakMap vậy, chỉ chấp nhận object, không lặp lại và không thể dùng hàm clear()

  let post1 = {name: 'post 1'};
  let post2 = {name: 'post 2'};
  let post3 = {name: 'post 3'};
  const posts = new WeakSet([post1, post2, post3]);
  console.log(posts)

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình


All Rights Reserved