+3

Manipulating Images in PHP Using GD

I. Giới thiệu

Ngày nay, nhu cầu về sử dụng đồ hoạ đang bùng nổ rất mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển không có điểm dừng của các thư viện đồ hoạ trong những năm gần đây. Tiêu biểu có thể kể đến OpenGL, DirectX,... Trong bài viết này mình xin giới thiệu một số hàm để thao tác, xử lý đồ hoạ trong ngôn ngữ lập trình PHP đó chính là GD.

GD Là gì?

GD được ra đời bởi Thomas Boutell, GD là một mã nguồn mở, được xây dựng từ ANSI C và có giao diện cho nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau, có thể kể đến như Perl, Python, PHP.... Các lập trình viên thường sử dụng thư viện này để hỗ trợ cho việc vẽ biểu đồ, đồ hoạ, hình ảnh, hoặc bất kỳ một thứ gì khác mà nó hỗ trợ.

SETUP

Hiện tại trên php version mới, đã support GD, Bạn cũng có thể kiểm tra nếu GD được cài đặt trên hệ thống của bạn bằng cách sử dụng function phpinfo().

Trường hợp server chưa được enable GD, bạn có thể setup theo hướng dẫn: To enable GD-support configure PHP

II. Một số hàm thông dụng

imagecreate

Cú pháp

imagecreate ( int $width , int $height ) : resource
// Trong đó: $width và $height là kích thước hình cần tạo.

Hàm này hỗ trợ tạo nên một hình ảnh, chính xác hơn thì nó sẽ tạo ra một khung hình có kích thước, mà từ đó người dùng có thể thực hiện các thao tác khác tại đây. Bạn vui lòng xem các ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

<?php
header("Content-Type: image/png");
$im = @imagecreate(210, 100)
  or die("Cannot Initialize new GD image stream");
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 10,25, 30, "Framgia VietNam", $text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);

Demo

imagecreatefrompng

Cú pháp:

imagecreatefrompng ( string $filename ) : resource

Bên cạnh việc tạo một typ jpg như trên, bạn cũng có thể tạo một khung ảnh để làm việc với một tấm hình PNG cho trước.

<?php
function LoadPNG($imgname)
{
  /* Attempt to open */
  $im = @imagecreatefrompng($imgname);

  /* See if it failed */
  if(!$im)
  {
    /* Create a blank image */
    $im = imagecreatetruecolor(150, 30);
    $bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
    $tc = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

    imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);

    /* Output an error message */
    imagestring($im, 1, 5, 5, 'Error loading ' . $imgname, $tc);
  }

  return $im;
}

header('Content-Type: image/png');

$img = LoadPNG('bogus.image');

imagepng($img);
imagedestroy($img);
?>

Trong đó: $filepath là đường dẫn đến file hình ảnh cần khởi tạo.

Bạn cũng có thể thực hiện tương tự với một tấm hình JPEG với hàm imagecreatefromjpeg().

imagepng và imagejpeg

Trong quá trình thực hiện các thao tác của bạn lên khung ảnh, chắc chắn rằng lúc nào đó bạn sẽ cần lưu lại các thao tác đó, hoặc hiển thị chúng ra ngoài. Thì khi đó imagepng()imagejpeg() sẽ là 2 lựa chọn của bạn.

Cú Pháp:

imagepng ( resource $image [, mixed $to = NULL [, int $quality = -1 [, int $filters = -1 ]]] ) : bool

Trong đó:

 • $image là biến chứa đối tượng mà bạn đã thao tác lên đó.
 • $filepath là đường dẫn nơi bạn lưu trữ file. Nếu không có, hoặc đường dẫn không tồn tại, đối tượng sẽ được xuất ra.
 • $quality là mức độ nén, có giá trị từ 0 đến 9.
 • $filters là bộ lọc cho phép giảm kích thước của hình ảnh.

ex:

<?php
$im = imagecreatefrompng("test.png");

header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

imagedestroy

Bên cạnh việc khởi tạo một hình ảnh thì GD cũng cung cấp cho người sử dụng cách để huỷ đối tượng đó ra khỏi vùng nhớ.

Cú pháp:

imagedestroy ( resource $image ) : bool

Ex:

<?php
// create a 100 x 100 image
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// alter or save the image

// frees image from memory
imagedestroy($im);
?>

imagecolorallocate

Cú pháp

imagecolorallocate ( resource $image , int $red , int $green , int $blue ) : int

Giúp khởi tạo một màu sắc kiểu RGB được truyền vào từ tham số của hàm.

Trong đó:

 • $image là biến chứa đối tượng mà bạn đang thao tác lên đó.
 • $red, $green, $blue chứa giá trị của 3 kênh màu RGB tương ứng.

Ex:

<?php

$im = imagecreate(100, 100);

// sets background to red
$background = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);

// sets some colors
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

// hexadecimal way
$white = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$black = imagecolorallocate($im, 0x00, 0x00, 0x00);

?>

imagestring

Cú pháp:

imagestring ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color ) : bool

Hàm này cho phép vẽ một chuỗi ký tự.

Trong đó:

 • $image là đối tượng bạn đang thao tác đến.
 • $font là font chữ bạn mong muốn. Có thể chọn từ 1 đến 5 để sử dụng các font đã hỗ trợ sẵn, hoặc bạn cũng có thể load một font mới với hàm imageloadfont().
 • $x, $y là toạ độ vị trí cần vẽ (toạ độ này được tính ở góc trên bên trái khi chuỗi được vẽ ra).
 • $string là chuỗi cần vẽ.
 • $color là màu sắc của chuỗi khi vẽ.

Ex:

<?php
// Create a 100*30 image
$im = imagecreate(100, 30);

// White background and blue text
$bg = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$textcolor = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);

// Write the string at the top left
imagestring($im, 5, 0, 0, 'Hello world!', $textcolor);

// Output the image
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);

imagecopymerge

Hỗ trợ lấy một phần (hoặc toàn bộ) tấm ảnh này vẽ lên một tấm ảnh khác tại vị trí mong muốn.

Cú pháp:

imagecopymerge ( resource $dst_im , resource $src_im , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $src_w , int $src_h , int $pct ) : bool

Trong đó:

 • $dst_im là tấm ảnh được vẽ lên.
 • $src_im là tấm ảnh cần lấy để vẽ.
 • $dst_x, $dst_y là vị trí muốn vẽ trên tấm ảnh được vẽ.
 • $src_x, $src_y là vị trí để bắt đầu lấy tấm ảnh.
 • $src_w, $src_h là chiều rộng và chiều dài cần lấy từ tấm ảnh cần lấy.
 • $pct là độ trong suốt của phần ảnh sau khi được vẽ lên, có giá trị từ 1 đến 100.

Ex:

<?php
// Create image instances
$dest = imagecreatefromgif('php.gif');
$src = imagecreatefromgif('php.gif');

// Copy and merge
imagecopymerge($dest, $src, 10, 10, 0, 0, 100, 47, 75);

// Output and free from memory
header('Content-Type: image/gif');
imagegif($dest);

imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
?>

Tham khảo: http://php.net/manual/en/ref.image.php


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.