+3

Mail driver log - Debug email

Chắc chắn các bạn đã và sẽ gặp task liên quan tới gửi mail, đây là bài chia sẻ tips giúp các bạn debug mail trong Laravel 1 cách đơn giản và nhanh nhất không cần cài đặt, cấu hình nhiều.

1. Setup mail

Nếu các bạn đã biết cách tạo mailable hãy bỏ qua bước này và xem nhanh 2. Cấu hình mail driver log.

1.1 Tạo mailable

Chạy lệnh sau để tạo mailable.

php artisan make:mail Welcome

Sau khi chạy lên trên bạn sẽ thấy có 1 tệp mới nằm ở app/Mail/Welcome.php.

Sau đó hãy tạo thêm 1 tệp chứa mẫu thiết kế mail của bạn resources/views/email/welcome.blade.php.

{{-- resources/views/email/welcome.blade.php --}}

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: #343e9e; width: 100%; height: 150px">
  <div style="color: #FFF; font-size: 2rem">Hello {{$user->name ?? ''}}, Welcome to Laravel</div>
</div>

Cập nhật lại mẫu mail sẽ được sử dụng khi gửi.

 • Laravel version <= 8: Sử dụng phương thức build
  // app/Mail/Welcome.php
  
  public function build()
  {
    return $this->view('email.welcome');
  }
  
 • Laravel version 9+: Sử dụng phương thức content
  // app/Mail/Welcome.php
  
  public function content()
  {
    return new Content(
      view: 'email.welcome',
    );
  }
  

Dưới đây là tệp mailable hoàn chỉnh có truyền thêm biến $user để hiển thị thêm thông tin trong mẫu mail.

// app/Mail/Welcome.php

<?php

namespace App\Mail;

use App\Models\User;
use Illuminate\Mail\Mailable;

class Welcome extends Mailable
{
  public $user;

  /**
   * Create a new message instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(User $user)
  {
    $this->user = $user;
  }

  /**
   * Build the message.
   *
   * @return $this
   */
  public function build()
  {
    return $this->view('email.welcome')
      ->subject('Welcome mail')
      ->from(config('mail.from.address'), config('mail.from.name'))
      ->to($this->user->email, $this->user->name)
      ->cc('cc@example.com', 'CC Email')
      ->bcc('bcc@example.com', 'BCC Email')
      ->replyTo('reply@example.com', 'Reply Email');
  }
}

1.2 Tạo api test

// routes/web.php

Route::get('send-mail', function () {
  $user = User::first();
  Mail::send(new Welcome($user));
});

2. Cấu hình mailer log

Laravel hỗ trợ chúng ta rất nhiều kiểu driver: log, smtp, ses, mailgun, postmark, sendmail, failover,...

Và để debug ở local chúng ta sẽ sử dụng mail driver log. Trong tệp .env hãy sửa biến MAIL_MAILER và không cần cấu hình thêm gì cả.

MAIL_MAILER=log

Truy cập vào api test mail localhost/send-mail và thử test xem kết quả nào 😎.

Oh không có gì sảy ra, ... Không không không, hãy xem file storage/logs/laravel.log có gì nào.

# storage/logs/laravel.log

[2022-10-25 16:16:38] local.DEBUG: Message-ID: <bb777cab4191e586290af7167719fc76@laravel.test>
Date: Tue, 25 Oct 2022 16:16:38 +0000
Subject: Welcome mail
From: Laravel <hello@example.com>
Reply-To: Reply Email <reply@example.com>
To: 1 <tuan@epal.vn>
Cc: CC Email <cc@example.com>
Bcc: BCC Email <bcc@example.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: #343e9e; width: 100%; height: 150px">
  <div style="color: #FFF; font-size: 2rem">Hello , Welcome to Laravel</div>
</div>

Tất cả thông tin mail từ date, subject, from, to, cc, bcc,... sẽ được log lại, chúng ta có thể kiểm tra xem mình cấu hình đầy đủ chưa?, còn thiếu hay sai thông tin gì?. Phần giao diện mail các chúng ta có thể copy phần text <div ...</div> và paste vào 1 trong các trang code online như CodePen, JsBin,...

3. Tham khảo

4. Lời kết

Trên website Laravel đã có đầy đủ hướng dẫn chi tiết về tất cả các phương thức mà laravel hỗ trợ ngoài ra còn có trang Laravel github source các bạn có thể đọc thêm cũng như thử nghiệm nhiều trường hợp để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả đúng trường hợp nhất nhé.

Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn newbie 1 phần nào trong quá trình tìm hiểu về Laravel. Nếu thấy hữu ích hãy cho mình 1 vote 👍 để thêm nhiều người biết đến chia sẻ này nhé.

Mình là Công Thành cám ơn các bạn đa theo dõi bài viết của mình, nếu có câu hỏi nào vui lòng bình luận phía dưới 👇 nhé.

Xem thêm series bài viết 👉 Laravel tips


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.