+1

MagnifierJS

1. Giới thiệu MagnifierJS:

 • MagnifierJS là thư viện Javscript cho phép tạo Glass Effect cho ảnh.

 • Các chức năng chính của MagnifierJS:

  1. Zoom in, zoom out ảnh khi hover.
  2. Cài đặt các option sử dụng javascript function hoặc html data-attribute.
  3. Tạo hiệu ứng cho nhiều ảnh chỉ với 1 lần gọi hàm.
  4. Ảnh được zoom có thể được thể hiện bên trong bức ảnh đó hoặc bên ngoài bức ảnh (bên trong 1 wrapper khác).
  5. Tạo các event ứng với các thao tác với ảnh.
  6. Hiển thị text khi ảnh đang được load và hiển thị Glass Effect sau khi ảnh được load xong.
 • Magnifier được sử dụng kèm với EventJS.

2. Cài đặt và sử dụng:

a. HTML:

 • Để sử dụng MagnifierJS ta cần thêm file event.js, magnifier.cssmagnifier.js vào file html.

 • Để sử dụng MagnifierJS, ta cần tạo html có cấu trúc như sau:

  1. Tạo element class .magnifier-thumb-wrapper chứa <img>, <img> này chính là ảnh cần tạo hiệu ứng.
   <span class="magnifier-thumb-wrapper">
     <img id="js-thumb" src="images/original_image.png">
   </span>
   
  2. Tạo element class .magnifier-preview, đây là element chứa hình preview khi zoom ảnh.
   <div class="magnifier-preview" id="js-preview">
   </div>
   

b. Sử dụng JS function():

 • Sau khi đã tạo html, ta thực hiện các bước sau:
  1. Tạo Event object.
   var event = new Event();
   
  2. Tạo Magnifier với Event object vừa được tạo.
   var magnifier = new Magnifier(event);
   
  3. Sử dụng Magnifier object vừa được tạo, gọi function attach() và truyền các option cần thiết.
   magnifier.attach({
    thumb: '#js-thumb',
    large: 'images/large_image.jpg',
    largeWrapper: 'js-large-wrapper'
   });
   

c. Sử dụng HTML data-attribute:

 • Các option trong function attach() có thể thay thế bằng các html data-attribute tương ứng và viết lại như sau.

 • HTML:

  <span class="magnifier-thumb-wrapper">
   <img id="js-thumb" src="images/original_image.jpg"
     data-large-img-url="images/large_image.jpg"
     data-large-img-wrapper="js-large-wrappe">
  </span>
  
  <div class="magnifier-preview" id="js-large-wrapper">
  </div>  
  
 • JS:

  var event = new Event();
  var magnifier = new Magnifier(event);
  
  magnifier.attach({
   thumb: '#js-thumb'
  });
  

c. Các option của function attach():

 • Các option của function attach():
Property Data attribute Type Description Required Default
thumb string ID hoặc class của image, bắt đầu với . hoặc # yes
large data-large-img-url string URL của preview image, thường lớn hơn thump image yes
largeWrapper data-large-img-wrapper string ID của the element mà large image được chứa bên trong nó yes (nếu mode là outside)
zoom data-zoom int zoom level, zoom mang giá trị bao nhiêu thì class .magnifier-lens có kích thước (width, height) nhỏ hơn bấy nhiêu lần so với ảnh gốc no 2
mode data-mode string inside hoặc outside, quy định hình preview được show bên trong hay bên ngoài class .magnifier-lens no outside
zoomable data-zoomable bool Enable hoặc disable chức năng zoom khi lăn chuột no false
onthumbenter callback function được gọi khi di chuyển chuột vào trong image no
onthumbmove callback function được gọi khi di chuyển chuột bên trong image no
onthumbleave callback function được gọi khi di chuyển chuột ra ngoài image no
onzoom callback function được gọi thực hiện zoom no

d. Các callback():

 • Các callback() nhận 1 tham số được cũng có thể được truyền vào function attach() như 1 option.

 • Tùy vào loại callback() được gọi mà tham số truyền vào có thể truy cập các thuộc tính khác nhau

 • Các thuộc tính thumb, lens, large, x, y cho tất cả các callback().

 • Các thuộc tính zoom, w, h cho onzoom().

  var event = new Event();
  var magnifier = new Magnifier(event);
  
  magnifier.attach({
    thumb: '#js-thumb-options',
    large: 'images/large_image.jpg',
    largeWrapper: 'js-large-wrapper-options',
    zoomable: true,
    onthumbenter: function(event) {
     console.log('\n onthumbenter ...');
    },
    onthumbmove: function(event) {
     console.log('\n onthumbmove ...');
    },
    onthumbleave: function(event) {
     console.log('\n onthumbleave ...');
    },
    onzoom: function(event) {
     console.log('\n onzoom ...');
  
     // all callback can access properties below
     console.log('thum: ', event.thumb);
     console.log('lens: ', event.lens);
     console.log('large: ', event.large);
     console.log('x: ', event.x);
     console.log('y: ', event.y);
  
     // only onzoom callback can access properties below
     console.log('zoom: ', event.zoom);
     console.log('w: ', event.w);
     console.log('h: ', event.h);
    }
  });
  
 • Các thuộc tính được truy cập trong callback():

  Property Description
  thumb thumbnail DOM element
  lens lens DOM element
  large large image DOM element
  x tọa độ x của chuột
  y tọa độ y của chuột
  zoom zoom level
  w chiều rộng cùa lens
  h chiều cao của lens

3. Tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.