+2

Magento 2: Create Module Hello World

Magento 2: Tạo Module Hello World với Magento 2

Để tạo mô-đun Hello World, bạn cần hoàn thành các bước cấp cao sau:

 • Bước 1: Tạo thư mục của mô-đun Hello World
 • Bước 2: Tạo tệp etc / module.xml
 • Bước 3: Tạo tập tin etc / register.php
 • Bước 4: Kích hoạt mô-đun

Bước 1: Tạo thư mục của mô-đun Hello World

Tên của mô-đun được định nghĩa là VendorName_ModuleName. Phần đầu tiên là tên của nhà cung cấp và phần cuối là tên của mô-đun: Ví dụ: Magento_HelloWorld, Sun_Pdf Invoice. Tập trung vào hướng dẫn sau để tạo các thư mục:
app/code/Sun/HelloWorld

Bước 2: Tạo tập tin etc / module.xml.

Sau đó, cần phải tạo thư mục vv và thêm module.xml tệp

app/code/Sun/HelloWorld/etc/module.xml
Nội dung sẽ là:

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
  <module name="Sun_HelloWorld" setup_version="1.0.0">
  </module>
</config>

Bước 3: Tạo tập tin etc / register.php

Trong bước này, chúng tôi sẽ thêm registration.php như hướng dẫn sau:

app/code/Mageplaza/HelloWorld/registration.php
Nội dung sẽ là:

<?php
\Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::register(
	\Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::MODULE,
	'Mageplaza_HelloWorld',
	__DIR__
);

Bước 4: Kích hoạt mô-đun

Kết thúc bước 3, chúng ta đã tạo được HelloWorldmô-đun. Và chúng tôi sẽ kích hoạt mô-đun này trong bước này

Sau khi tạo mô-đun nếu bạn chạy lệnh như:

php bin/magento module:status
Bạn sẽ thấy mô-đun bị vô hiệu hóa ngay bây giờ:

Danh sách các mô-đun bị vô hiệu hóa: Sun_HelloWorld

Làm theo hướng dẫn chính xác để kích hoạt mô-đun ngay bây giờ, hãy chạy lệnh như:

php bin/magento module:enable Sun_HelloWorld
Hoặc cách khác, bạn có thể truy cập tệp:

app/etc/config.php
Bạn sẽ thấy một danh sách dài các mô-đun ở đó, chỉ cần thêm mô-đun của bạn là tốt

 ...
 'Sun_HelloWorld' => 1, 
 ...

Mô-đun của bạn nên có sẵn ngay bây giờ.

Sau bước này, khi bạn mở trang web của mình trong trình duyệt, bạn sẽ gặp lỗi thông báo

Vui lòng nâng cấp cơ sở dữ liệu của bạn: Chạy bin/magento setup:upgrade từ thư mục gốc Magento.

Hãy chạy lệnh:

php bin/magento setup:upgrade
Sau khi hoàn thành, khi bạn mở trang web của bạn trong trình duyệt, bạn sẽ thấy bố cục của trang web bị hỏng.


Vui lòng chạy dòng lệnh deloy để sửa nó.

php bin/magento setup:static-content:deploy

Sau khi triển khai hoàn tất, bạn cũng có thể thấy mô-đun của mình từ phụ trợ tại** System Configuration -> Advanced -> Disable Modules Output**.

Bây giờ, chúng tôi sẽ tạo một controller để kiểm tra mô-đun.

Trước khi tạo bộ điều khiển, chúng tôi sẽ tạo một routecho mô-đun HelloWorld.

Tuyến đường trong magento được chia thành 3 phần: Tên tuyến, bộ điều khiển và hành động (Route frontname, controller và action) như ví dụ sau:

http://sun-asterisk.com/index.php/frontname/controller/action

Để thêm tuyến đường, cần phải tạo tệp routes.xml

app/code/Sun/HelloWorld/etc/frontend/routes.xml

vì đây là tuyến đường lối vào, chúng tôi đã thêm nó vào frontend / thư mục khác, chúng tôi cần thêm nó vào adminhtml/ folder

Nội dung sẽ là:

<?xml version="1.0" ?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:App/etc/routes.xsd">
  <router id="standard">
    <route frontName="helloworld" id="helloworld">
      <module name="Sun_HelloWorld"/>
    </route>
  </router>
</config>

Sau khi xác định phần đầu tiên của tuyến đường, URL sẽ được hiển thị dưới dạng:
` http://<yourhost.com>/helloworld/*`

Ví dụ: http://localhost/helloworld/*

Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo bộ điều khiển và hành động

Thư mục và tệp bạn cần tạo là:

app/code/Sun/HelloWorld/Controller/Index/Test.php

Nội dung sẽ là:


<?php
namespace Sun\HelloWorld\Controller\Index;

class Test extends \Magento\Framework\App\Action\Action
{
	protected $_pageFactory;

	public function __construct(
		\Magento\Framework\App\Action\Context $context,
		\Magento\Framework\View\Result\PageFactory $pageFactory)
	{
		$this->_pageFactory = $pageFactory;
		return parent::__construct($context);
	}

	public function execute()
	{
		echo "Hello World";
		exit;
	}
}

Sau khi hoàn thành, hãy chạy php bin/magento cache:cleanđể kiểm tra kết quả.

URL của bạn bây giờ phải là:

http://<yourhost.com>/helloworld/index/test
Sau khi hoàn thành tất cả các bước, đầu ra Hello Worldsẽ được hiển thị trong trình duyệt của bạn khi bạn mở URL.
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn của chúng tôi rất hữu ích và hiệu quả cho bạn.
Bất kỳ câu hỏi, hãy để lại một lời khen dưới đây.
Hẹn gặp lại các bạn bài viết lần sau.
Thank all.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.