0

[Magento 1] CÁC KIỂU DỮ LIỆU HIỂN THỊ TRONG GRID ADMIN MAGENTO

Hôm nay chúng ta sẽ dựa trên ví dụ quản lý nhân viên bán hàng Salestaff và chúng một số trường như :

 • id
 • name
 • birthday
 • x
 • totals_sales : tổng số tiền bán hàng
 • items_qty : tổng số sản phẩm bán được
 • status

Để hiển thị grid có bao gồm các trường này thì trước tiên ta phải thêm chúng vào database thông qua file update sql mysql4-upgrade mysql4-upgrade-0.1.0-0.1.1.php

<?php
$installer = $this;
 
$installer->startSetup();
 
/**
 * create pdfinvoiceplus table
 */
$installer->run("
ALTER TABLE {$this->getTable('salestaff_staff')}
 ADD COLUMN `totals_sales` decimal(11,2) NOT NULL default '1',
 ADD COLUMN `items_qty` int(11) NOT NULL default '0';
");
$installer->endSetup();

Để file upgrade này được chạy thì ta cần vào file config.xml tăng vesion extension lên 0.1.1 . Cụ thể

<?xml version="1.0"?>
<config>
 <modules>
 <!--Version của module-->
 <UC_Salestaff>
 <version>0.1.0</version>
 </UC_Salestaff>
 </modules>

</config>

Với những thay đổi vừa rồi thì extension UC_Salestaff được nâng từ version 1.0 lên 1.1 và bây giờ ta sẽ đi vào công việc chính là hiển thị grid bao gồm các cột :

 • id
 • name
 • birthday
 • sex
 • item_qty
 • totals_sales
 • status

Sau đây ta sẽ đi vào cho tiết từng kiểu dữ liệu hiển thị trong grid backend magento

1. Kiểu varchar , text

Hinh 1

File Grid.php

$this->addColumn('name', array(
 'header' => Mage::helper('salestaff')->__('Name'),
 'align' =>'left',
 'index' => 'name',
 ));

Khi ta không khai báo kiểu dữ liệu Magento sẽ để mặc định là kiểu text . Với kiểu dữ liệu này admin có thể filter hoặc sort theo nội dung của field đó .

2. Kiểu number

Hinh 2https://images.viblo.asia/2b6f72c3-9666-4004-ab71-2f2ba83f8455.png

File Grid.php

$this->addColumn('items_qty', array(
 'header' => Mage::helper('salestaff')->__('Items Qty'),
 'align' =>'left',
 'width' => '100px',
  'index' => 'items_qty',
 'type' => 'number'
 ));

Khi truyền tham số type=number cho hàm addColumn Magento sẽ render ra một cột hiển thị kiểu dữ liệu dạng số và admin có thể search giá trị trong khoảng từ “from” đến “to”

3. Kiểu date

Hinh 3

File Grid.php

$this->addColumn('birthday', array(
 'header' => Mage::helper('salestaff')->__('Birthday'),
 'width' => '150px',
 'index' => 'birthday',
 'type' => 'date'
 ));

Chỉ cần thêm tham số type = date là ta có ngay một column hiển thị ngày theo fomat của magento

4. Kiểu price(money)

Hinh 4

File Grid.php

$currencyCode = Mage::app()->getStore()->getBaseCurrency()->getCode();
 $this->addColumn('totals_sales', array(
 'header' => Mage::helper('salestaff')->__('Totals Sales'),
 'align' =>'right',
 'width' => '100px',
 'index' => 'totals_sales',
 'type' => 'price',
 'currency_code' => $currencyCode
 ));

Trong đó $curencyCode là mã tiền tệ được sử dụng trong admin

5. Kiểu option

Hinh 5

File Grid.php

$this->addColumn('status', array(
 'header' => Mage::helper('salestaff')->__('Status'),
 'align' => 'left',
 'width' => '80px',
 'index' => 'status',
 'type' => 'options',
 'options' => array(
 1 => 'Enabled',
 2 => 'Disabled',
 ),
 ));

Kiểu option này khi add cần phải truyền cả tham số options là một mảng các giá trị có thể nhận của trường đó . Như vậy , trên đây là 5 kiểu dữ liệu phổ biến nhất hiển thị trên grid admin của magento . Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều các kiểu dữ liệu thực tế khác mà admin muốn hiển thị trên grid admin , ví dụ như :

 • Link: liên kết đến một website khác
 • Image : hiển thị hình ảnh của product tương ứng
 • Custom : một kiểu dữ liệu đặc biệt nào đấy mà admin muốn hiển thị

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.