+1

Mã trạng thái HTTP 4xx là gì? Có ảnh hưởng đến SEO

1. Mã trạng thái HTTP là gì?

Mã trạng thái HTTP là mã trạng thái được máy chủ để đáp ứng yêu cầu của người truy cập gửi đến máy chủ. Các thông số kỹ thuật khác và một số mã bổ sung được sử dụng trong một số ứng dụng phổ biến của HTTP. Chữ số đầu tiên của mã trạng thái chỉ định một trong năm lớp phản hồi tiêu chuẩn. Các cụm từ thông báo được hiển thị là điển hình, nhưng có thể cung cấp bất kỳ câu thay thế nào mà con người có thể đọc được. Nhưng để nói đến SEO thì mã lỗi 4xx là thường xuyên nhất

2. Mã trạng thái HTTP 4xx là gì?

Mã trạng thái HTTP 4xx là mã lỗi cilent chỉ ra rằng yêu cầu không thể hoàn thành hoặc do cú pháp sai. Mã lỗi này sẽ hiện ra khi có lỗi từ người dùng, chủ yếu là do người dùng gửi những yêu cầu không hợp lệ. Để nối rõ hơn về chức năng thì trong mã 4xx sẽ có những mã khác nhau và những chức năng khác nhau. image.png

3. Chức năng của một số mã trạng thái HTTP 4xx thường gặp

  • Mã 400 (Bad Request): máy chủ không thể hiểu được yêu cầu truy cập của người dung do cú pháp sai.
  • Mã 401 (Unauthorized): Mã thông báo phỉa xác thực này có nghĩa là “chưa được xác thực”. Tức là, máy khách phải tự xác thực để nhận được phản hồi được yêu cầu.
  • Mã (403 Forbidden): Client không được phép xem một file nhất định. Mã trạng thái này cũng được phản hồi khi mà máy chủ không muốn có thêm khách truy cập.
  • Mã (404 Not Found): Các file được yêu cầu không có trên máy chủ. Có thể bởi vì những file này đã bị xóa.
  • 405 (Method Not Allowed): Phương pháp đang sử dụng để truy cập file không được cho phép.
  • 406 (Not Acceptable): File được yêu cầu tồn tại nhưng không thể được sử dụng, vì hệ thống client không hiểu định dạng mà file được cấu hình.
  • 407 (Proxy Authentication Required): Yêu cầu phải được cho phép trước khi diễn ra
  • 408 (Request Timeout): Máy chủ mất quá nhiều thời gian để xử lý yêu cầu. Ngoài mã 4xx, thì quá trình SEO còn ảnh hưởng bởi nhiều mã trạng thái HTTP khác nhau bạn có thể tham khoản các chức năng các mã trạng thái HTTP (nguồn:ruza.vn)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.