+3

Login Social React Native with Google + (Android)

I. Giới thiệu

Như tiêu đề, nay mình mình sẽ hướng dẫn cách đăng nhập bằng tài khoản social như Facebook, Google Api, Github, Twitter,... Chắc chắn những bạn làm với login social cũng đã có một thời gian đau đầu không biết phải làm gì khi login bằng tài khoản social, cá nhân mình cũng vậy cũng đã phải tìm rất nhiều bài viết trên stackoverflow, viblo, ... nhưng rồi phiên bản cũng khác, hoặc là không đầy đủ,... Quan trọng là khi các bạn chạy bản debug, release và khi upload nếu các bạn mà không lắm rõ nó sẽ làm tốn thời gian của các bạn rất nhiều. Cá nhân mình đã cũng đã mất một thời gian để hiểu và áp dụng được nên nay mình xin chia sẻ những kiến thức mà mình tìm hiểu được. Khi debug thì như nào, khi release ra sao và khi upload lên store khác nhau như nào, ...!!

II. Login Google Api với Google +.

1. Android

Trước khi bắt đầu thì các bạn cần phải có 1 app react-native, các bạn có thể tham khảo bài viết này của mình để tạo ra 1 app bắt đầu (https://viblo.asia/p/bai-1-hay-bat-dau-voi-react-native-maGK7jQD5j2)

Sau khi đã chạy được app như hình trên (ở đây mình chạy trên Android, mình sẽ làm login bên Android trước nhá) thì chúng ta bắt đầu thôi nào! Đầu tiên các bạn cần phải cài đặt firebase, ở đây mình sử dụng react-native-fcm

(https://github.com/evollu/react-native-fcm)

 • react-native install react-native-fcm

Nếu bạn sử dụng react-native install thì các bạn sẽ không phải link nữa, nhưng để chắc chắn các bạn vào các file sau check lại giúp mình nhá!

file android/build.gradle

buildscript {


  ext {
    buildToolsVersion = "27.0.3"
    minSdkVersion = 16
    compileSdkVersion = 28
    targetSdkVersion = 27
    supportLibVersion = "28.0.0"
  }
  repositories {
    // ...
    google() // Google's Maven repository
  }
  // ...
  dependencies {
    // ...
    classpath 'com.google.gms:google-services:4.0.2' // google-services plugin
  }
}

allprojects {
  // ...
  repositories {
    // ...
    google() // Google's Maven repository
  }
}

file android/app/build.gradle


  compileSdkVersion 28
  buildToolsVersion '27.0.3'

  defaultConfig {
    applicationId "com.loginsocial"
    minSdkVersion 16
    targetSdkVersion 27
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    ndk {
      abiFilters "armeabi-v7a", "x86"
    }
  }
  
  ...
  
dependencies {
  implementation project(':react-native-fcm')
  implementation 'com.google.firebase:firebase-core:+'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging:+'
  implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
  implementation "com.android.support:appcompat-v7:${rootProject.ext.supportLibVersion}"
  implementation "com.facebook.react:react-native:+" // From node_modules
}

// Run this once to be able to run the application with BUCK
// puts all compile dependencies into folder libs for BUCK to use
task copyDownloadableDepsToLibs(type: Copy) {
  from configurations.compile
  into 'libs'
}

apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Ở đây mình sử dụng + là bởi vì tránh các lỗi version, nhưng khi các bạn áp dụng vào project thì nên chọn đúng version không về sau có thể gặp lỗi như version của các package khác chưa update phù hợp với nhau!

file android/app/src/main/AndroidManifest.xml


<application
  ...
  android:theme="@style/AppTheme">

<meta-data android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon" android:resource="@mipmap/ic_launcher"/>
<meta-data android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id" android:value="my_default_channel"/>

<service android:name="com.evollu.react.fcm.MessagingService" android:enabled="true" android:exported="true">
 <intent-filter>
 <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT"/>
 </intent-filter>
</service>

<service android:name="com.evollu.react.fcm.InstanceIdService" android:exported="false">
 <intent-filter>
 <action android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT"/>
 </intent-filter>
</service>

...

file android/settings.gradle

include ':react-native-fcm'
project(':react-native-fcm').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-fcm/android')

file MainActivity.java


import android.content.Intent;
public class MainActivity extends ReactActivity {
 @Override
  public void onNewIntent(Intent intent) {
    super.onNewIntent(intent);
    setIntent(intent);
  }
}

file MainApplication.java


import com.evollu.react.fcm.FIRMessagingPackage;


protected List<ReactPackage> getPackages() {
 return Arrays.<ReactPackage>asList(
   new MainReactPackage(),
    ...
    new FIRMessagingPackage()
 );
}

@Override
public void onCreate() { // <-- Check this block exists
  super.onCreate();
  SoLoader.init(this, /* native exopackage */ false); // <-- Check this line exists within the block
}

Sau khi kiểm tra và đã đầy đủ chúng ta cần phải vào firebase và tạo 1 app (https://console.firebase.google.com).

Click Add project và nhập tên project, ở đây mình đặt tên là LoginSocial

Sau khi tạo xong chúng ta click vào tạo 1 app Android

TIếp theo họ có hỏi package name của mình là gì thì bạn hãy hãy vào file AndroidManifest.xml và copy tên package name. Của mình ở đây là com.loginsocial

Tiếp theo các bạn cần phải down file google-serviecs.json về và để vào trong thư mục android/app/

Tiếp theo như họ có hướng dẫn thì nếu app đã tồn tại thì hãy xoá đi và cài lại, các bạn uninstall đi và chạy lại lệnh react-native run-android nhá.


Tiếp theo chúng ta cần cài đặt package react-native-google-signin

 • react-native install react-native-google-signin

Và cũng cần phải setting một chút nữa.

Các bạn có thể tham khảo docs của họ: (https://github.com/react-native-community/react-native-google-signin)

Các bạn nên kiểm tra xem còn thiếu chỗ nào, ở đây của mình là còn thiếu ở file này nhá :

android/app/build.gradle

  implementation project(':react-native-google-signin')
  implementation project(':react-native-fcm')
  implementation 'com.google.firebase:firebase-core:+'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging:+'
  implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
  implementation "com.android.support:appcompat-v7:${rootProject.ext.supportLibVersion}"
  implementation "com.facebook.react:react-native:+"

Ok, vậy là chúng ta đã thiết lập xong rồi đó, tiếp theo chúng ta xây dựng giao diện nào!

Ở đây mình sẽ tạo ra 1 nút button và khi click vào sẽ show thông tin tài khoản đã đăng nhập.

Các bạn sửa lại file App.js thành như sau nhá

Đầu tiên ta cần import react-native-google-signin

import { GoogleSignin } from 'react-native-google-signin'

Tiếp đó các bạn cần phải config môi trường Google+ Api

Các bạn tạo hàm setupSocial() như sau:

setupSocial() {
  try {
    await GoogleSignin.hasPlayServices({ showPlayServicesUpdateDialog: true })
    await GoogleSignin.configure({
      //webClientId: Config.WEB_CLIENT_ID,
      //iosClientId: Config.IOS_CLIENT_ID,
      offlineAccess: true,
    })

    const user = await GoogleSignin.currentUserAsync()
    console.log('Saved google user', user)
    resetAuthSocial()
  } catch (err) {
    console.log('Something wrong with google play service!', { err })
  }
}

WEB_CLIENT_ID và IOS_CLIENT_ID các bạn vào trong (https://console.developers.google.com/ ) đăng nhập bằng tài khoản đã link với với firebase nhá.

Các bạn open login bằng google+ lên và check thông tin như mình nhá :

Sau khi đã xong các bạn quay lại trang console bên google+ api và chọn App bên firebase mà chúng ta đã tạo

Tiếp theo các bạn click vào Library ở thanh TabBar bên phải và search với từ khoá google+ api và sẽ ra kết quả sau đây:

Các bạn click vào Google+ API và enable nó lên để chúng kết nối với nhau nhá.

Sau khi đã xong, bạn hãy click vào Credentials và sẽ thấy Web client idios client id. Ở đây chúng ta chưa thấy ios client id bởi vì ở bên firebase chúng ta mới chỉ tạo app andoird. Một lát nữa chúng ta cùng làm bên iOS nhá.

Sau khi đã có web client id các bạn sửa lại setupSocial() thành như sau, nhớ là web client id của bạn nhá :

   webClientId: '922650223041-5ngaleu67dg66prv8njel5e7atmdmtae.apps.googleusercontent.com',

Note:

Trước khi bắt đầu code giao diện mình cần các bạn làm việc này, khi đăng nhập google+ api họ sẽ yêu cầu sha-1 của file mình đang làm việc, mọi người chạy câu lệnh này để lấy sha-1 nhá:

keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android

Câu trên nghĩa là sẽ file debug.keystore với alias là androiddebugkey

Sau khi chạy xong các bạn sẽ thấy MD5, SHA1, SHA256, các bạn cần copy đoạn SHA-1 đó và vào paste vào trong fingerprint trong firebase app Android

Note Đây chỉ là sha-1 của bản các bạn chạy debug thôi nhá, khi release các bạn sẽ cần làm như này 1 lần nữa và lấy sha-1 của bản release.

Thông thường các bạn sẽ tạo file keystore để release là my-release-key.keystore với alias là my-key-alias theo docs của React native. Nên các bạn có thể sử dụng câu lệnh này để lấy sha-1 của file release:

keytool -list -v -keystore /path/android/app/my-release-key.keystore -alias my-key-alias

Và đừng quên thêm fingerprint vào trong firebase nhá!

Okey bây giờ mình bắt đầu thôi:

Trong render() mình sẽ tạo 1 button có gọi tới hàm doLogin(), ở đây mình có truyền tham số là google bởi vì mình sẽ dùng code của bài này cho bài tiếp theo là login Facebook:

render() {
  return (
  <View style={styles.container}>
    <TouchableOpacity
      style={styles.btnGoogle}
      onPress={this.doLogin.bind(this, 'google')}
    >
      <Text style={styles.text}>Google+</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
  );
}
doLogin(provider) {
  let methodlogy;
  switch (provider) {
    case 'google':
      methodlogy = this.logInSocial('google')
      break
    default:
      methodlogy = null
  }
}

configure API

async setupSocial() {
  GoogleSignin.hasPlayServices({ showPlayServicesUpdateDialog: true })
  GoogleSignin.configure({
    webClientId: '922650223041-5ngaleu67dg66prv8njel5e7atmdmtae.apps.googleusercontent.com',
    // iosClientId: Config.IOS_CLIENT_ID,
    offlineAccess: true,
  })
}

Sau đó ta cần lấy thông tin user và lưu vào state userInfo


constructor(props) {
  super(props)

  this.state = ({
    userInfo: {}
  })

  this.logInSocial = this.logInSocial.bind(this)
}

...

logInSocial = providerName => new Promise(async (resolve, reject) => {
switch (providerName) {
  case 'google':
    GoogleSignin.signIn().then(async (googleUser) => {
      this.setState({
        userInfo: googleUser.user
      })
    }).catch((err) => {
      console.log('WRONG SIGNIN', { err })
      reject(err)
    })
    break

  default:
    resolve()
}

Các bạn có thể console.log googleUser ra và xem kết quả nhá.

Bây giờ ta sửa hàm render() một chút để lấy thông tin ra nhá.

render() {
  return (
  <View style={styles.container}>
    <Image 
      source={{uri: this.state.userInfo.photo}}
      style={{width: 100, height: 100}}
    />
    <Text>{this.state.userInfo.name}</Text>
    <Text>{this.state.userInfo.email}</Text>
    <TouchableOpacity
      style={styles.btnGoogle}
       onPress={this.doLogin.bind(this, 'google')}
    >
      <Text style={styles.text}>Google+</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
  );
}

Okey vậy là xong rồi đó và đây là kết quả, các bạn có thể run thiết bị lên và test. Tiếp theo chúng ta làm bên iOS nhá. Do bài viết dài quá vậy nên mình chia làm 2 bài nhá. Mong mọi người ủng hộ. Có thắc mắc gì mong mọi comment cho mình biết, thanks!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.