+10

[Logging] Sử dụng grafana xem log từ file

 • Như bài viết trước mình đã có hướng dẫn sử dụng ZapGolang để write log ra file, anh em xem lại đây nhé.
 • Vấn đề là log ra file chỉ để lưu lại thôi, chứ gặp vấn để trên môi trường production thì anh/em xem kiểu gì:
  • Mở từng file ra xem ak
  • Copy tất cả các file ra visual studio code rồi search all.
  • Đưa lên cloud-watch của aws, cách này hay đấy, hihi mà tiền đâu.
 • Theo như mình biết thì hiện tại vẫn có 1 số công ty sài cách mở file ra xem. Má nó chuối thôi rồi, nên tốt nhất là centralized lại, sử dụng Elastic-Logstash-Kibana (elk) hoặc Grafana-Loki-Promtail.
 • Ở bài viết này mình hướng dẫn cách cài đặt và view đơn giản sử dụng Grafana-Loki-Promtail, nếu anh/em cần thì mình làm demo đơn giản cái ELK sau.

Môi trường

 1. Cài docker-compose trên linux, anh em run từng lệnh một:
 • DOCKER_CONFIG=${DOCKER_CONFIG:-$HOME/.docker}
 • mkdir -p $DOCKER_CONFIG/cli-plugins
 • curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.10.2/docker-compose-(unames)(uname -s)-(uname -m) -o $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose
 • chmod +x $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose
 • sudo chmod +x /usr/local/lib/docker/cli-plugins/docker-compose
 • docker compose version => kết quả thế này là thành công:
 1. Anh/em có thể tham khảo thêm cách cài ở đây

Cài đặt

1. Tạo một file docker-compose.yml:

version: "3.3"
networks:
 monitor:
  driver: bridge

=> Sử dụng chung một network để các container grafana, loki và promtail có thể dễ dàng giao tiếp với nhau.

2. Trong file yml tạo 1 block services:

services:

=> block services này là để add các image cũng như để tạo thành container sau khi run.

3. Add grafana, add trong block services:

grafana:
  restart: always
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  ports:
    - "3000:3000"
  volumes:
   - $PWD/grafana:/var/lib/grafana
  networks:
   - monitor
 • $PWD: là đường dẫn hiện tại, ví dụ hiện tại mình đang ở folder monitoring thì khi run pwd sẽ ra full đường dẫn.

4. Add loki:

 • Tạo một file loki-config.yaml, file này mình lấy mặc định nha:
auth_enabled: false

server:
 http_listen_port: 3100
 grpc_listen_port: 9096

common:
 path_prefix: /tmp/loki
 storage:
  filesystem:
   chunks_directory: /tmp/loki/chunks
   rules_directory: /tmp/loki/rules
 replication_factor: 1
 ring:
  instance_addr: 127.0.0.1
  kvstore:
   store: inmemory

schema_config:
 configs:
  - from: 2020-10-24
   store: boltdb-shipper
   object_store: filesystem
   schema: v11
   index:
    prefix: index_
    period: 24h

ruler:
 alertmanager_url: http://localhost:9093

=> file này phải được đặt cùng cấp với file docker-compose.yml.

 • Add loki trong block services:
loki:
  image: grafana/loki:2.1.0
  container_name: loki
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "3100:3100"
  command: -config.file=/etc/loki/local-config.yaml
  volumes:
   - ./loki-config.yaml:/etc/loki/config.yaml
  networks:
   - monitor
 • ./loki-config.yaml:/etc/loki/config.yaml: là sẽ copy file loki-config.yaml vào bên trong container loki.

5. Add promtail:

 • Tạo một file promtial-config.yml, file này mình lấy mặc định nha:
server:
  http_listen_port: 9080
  grpc_listen_port: 0
 
 positions:
  filename: /tmp/positions.yaml
 
 clients:
  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push
 
 scrape_configs:
  - job_name: demo
   pipeline_stages:
   static_configs:
   - targets:
     - localhost
    labels:
     job: demo
     __path__: /var/log/demo/*

=> tạo một job demo, sẽ collector file log từ trong folder /var/log/demo/, folder này nằm trong container promtail nha. Khi start container mình sẽ mount một folder nào đó trên local máy vào folder này.

 • add promtail vào block services:
promtail:
  image: grafana/promtail:latest
  container_name: promtail
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - /home/ducnp/demo/logs:/var/log/demo
   - ./promtial-config.yml:/etc/promtail/config.yml
  command: -config.file=/etc/promtail/config.yml
  networks:
   - monitor

=> trong block volumes: mình sẽ mount folder /home/ducnp/demo/logs trên local máy vào* /var/log/demo* folder bên trong container.

Run và Test

 1. Tại root của folder chứ file docker-compose.yml:
docker-compose up
 1. Run ok không có lỗi gì xuất hiện, mở web:
http://localhost:3000
 • Sau khi mở web lên thì cần nhập user/pass mặc định: admin/admin.
 • Đổi mật khẩu mới theo ý muốn của anh/em.
 1. Add datasource loki trên grafana và test:
 • Anh em vào youtube của mình xem nha, chỗ này viết dài quá nên mình quay video cho khoẻ, link.

Contact


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.