+2

LocalStorage với BackBoneJS

1. Giới thiệu về backbone.localstorage

Backbone thường gọi các methods fetching và lưu trữ data vào các models. Tuy nhiên, chúng tôi muốn một ứng dụng hoạt động ngoại tuyến và đồng bộ hóa với máy chủ khi trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu mô hình giao tiếp với cả servers và lbrowser's local storage.. Backbone đã cung cấp 1 extension "backbone.localstorage.js" giúp ta có thể giao tiếp đc với local storage. Tuy nhiên mở rộng này ko thể giúp ta có thể giao tiếp giữa backbone and the server.Do đó, chúng tôi đã sử dụng backbone.localstorage.js để các mô hình của chúng tôi được lưu trữ trong local storage nhưng đã viết mã của chúng tôi để đồng bộ hóa dữ liệu cục bộ của chúng tôi với server.

2. Backbon.localstorage

Bước đầu tiên là giữ cho hàm backbone.js backbone.sync (...) trước khi backbone.localstorage.js thay thế nó. Điều đó chỉ đơn giản là để thực thi đoạn mã sau giữa việc thực hiện backbone.js và backbone.localstorage.js:

Backbone.serverSync = Backbone.sync;

và có thể save data lên server thông qua câu lệnh :

Backbone.serverSync('update', model, options);

trong khi các mô hình đang sử dụng model.fetch () và model.save () được sử dụng ở nơi khác trong mã sẽ sử dụng bộ nhớ cục bộ thông qua backbone.localstorage.js's Backbone.sync (...).

Sau đó, chúng tôi cần làm là viết mã đồng bộ bằng cách sử dụng Backbone.serverSync (...), model.fetch () và model.save ().

// Generated by CoffeeScript 1.6.3
(function() {
 (function(global, _, Backbone) {
  global.Offline = {
   VERSION: '0.5.0',
   localSync: function(method, model, options, store) {
    var resp, _ref;
    resp = (function() {
     switch (method) {
      case 'read':
       if (_.isUndefined(model.id)) {
        return store.findAll(options);
       } else {
        return store.find(model, options);
       }
       break;
      case 'create':
       return store.create(model, options);
      case 'update':
       return store.update(model, options);
      case 'delete':
       return store.destroy(model, options);
     }
    })();
    if (resp) {
     return options.success((_ref = resp.attributes) != null ? _ref : resp, options);
    } else {
     return typeof options.error === "function" ? options.error('Record not found') : void 0;
    }
   },
   sync: function(method, model, options) {
    var store, _ref;
    store = model.storage || ((_ref = model.collection) != null ? _ref.storage : void 0);
    if (store && (store != null ? store.support : void 0)) {
     return Offline.localSync(method, model, options, store);
    } else {
     return Backbone.ajaxSync(method, model, options);
    }
   },
   onLine: function() {
    return navigator.onLine !== false;
   }
  };
  Backbone.ajaxSync = Backbone.sync;
  Backbone.sync = Offline.sync;
  Offline.Storage = (function() {
   function Storage(name, collection, options) {
    this.name = name;
    this.collection = collection;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    this.support = this.isLocalStorageSupport();
    this.allIds = new Offline.Index(this.name, this);
    this.destroyIds = new Offline.Index("" + this.name + "-destroy", this);
    this.sync = new Offline.Sync(this.collection, this);
    this.keys = options.keys || {};
    this.autoPush = options.autoPush || false;
   }

   Storage.prototype.isLocalStorageSupport = function() {
    var e;
    try {
     localStorage.setItem('isLocalStorageSupport', '1');
     localStorage.removeItem('isLocalStorageSupport');
     return true;
    } catch (_error) {
     e = _error;
     return false;
    }
   };

   Storage.prototype.setItem = function(key, value) {
    var e;
    try {
     return localStorage.setItem(key, value);
    } catch (_error) {
     e = _error;
     if (e.name === 'QUOTA_EXCEEDED_ERR') {
      return this.collection.trigger('quota_exceed');
     } else {
      return this.support = false;
     }
    }
   };

   Storage.prototype.removeItem = function(key) {
    return localStorage.removeItem(key);
   };

   Storage.prototype.getItem = function(key) {
    return localStorage.getItem(key);
   };

   Storage.prototype.create = function(model, options) {
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    options.regenerateId = true;
    return this.save(model, options);
   };

   Storage.prototype.update = function(model, options) {
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    return this.save(model, options);
   };

   Storage.prototype.destroy = function(model, options) {
    var sid;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    if (!(options.local || (sid = model.get('sid')) === 'new')) {
     this.destroyIds.add(sid);
    }
    return this.remove(model, options);
   };

   Storage.prototype.find = function(model, options) {
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    return JSON.parse(this.getItem("" + this.name + "-" + model.id));
   };

   Storage.prototype.findAll = function(options) {
    var id, _i, _len, _ref, _results;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    if (!options.local) {
     if (this.isEmpty()) {
      this.sync.full(options);
     } else {
      this.sync.incremental(options);
     }
    }
    _ref = this.allIds.values;
    _results = [];
    for (_i = 0, _len = _ref.length; _i < _len; _i++) {
     id = _ref[_i];
     _results.push(JSON.parse(this.getItem("" + this.name + "-" + id)));
    }
    return _results;
   };

   Storage.prototype.s4 = function() {
    return (((1 + Math.random()) * 0x10000) | 0).toString(16).substring(1);
   };

   Storage.prototype.incrementId = 0x1000000;

   Storage.prototype.localId1 = ((1 + Math.random()) * 0x100000 | 0).toString(16).substring(1);

   Storage.prototype.localId2 = ((1 + Math.random()) * 0x100000 | 0).toString(16).substring(1);

   Storage.prototype.mid = function() {
    return ((new Date).getTime() / 1000 | 0).toString(16) + this.localId1 + this.localId2 + (++this.incrementId).toString(16).substring(1);
   };

   Storage.prototype.guid = function() {
    return this.s4() + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + '-' + this.s4() + this.s4() + this.s4();
   };

   Storage.prototype.save = function(item, options) {
    var newId, _ref, _ref1;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    if (options.regenerateId) {
     newId = options.id === 'mid' ? this.mid() : this.guid();
     item.set({
      sid: ((_ref = item.attributes) != null ? _ref.sid : void 0) || ((_ref1 = item.attributes) != null ? _ref1.id : void 0) || 'new',
      id: newId
     });
    }
    if (!options.local) {
     item.set({
      updated_at: (new Date()).toJSON(),
      dirty: true
     });
    }
    this.replaceKeyFields(item, 'local');
    this.setItem("" + this.name + "-" + item.id, JSON.stringify(item));
    this.allIds.add(item.id);
    if (this.autoPush && !options.local) {
     this.sync.pushItem(item);
    }
    return item;
   };

   Storage.prototype.remove = function(item, options) {
    var sid;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    this.removeItem("" + this.name + "-" + item.id);
    this.allIds.remove(item.id);
    sid = item.get('sid');
    if (this.autoPush && sid !== 'new' && !options.local) {
     this.sync.flushItem(sid);
    }
    return item;
   };

   Storage.prototype.isEmpty = function() {
    return this.getItem(this.name) === null;
   };

   Storage.prototype.clear = function() {
    var collectionKeys, key, keys, record, _i, _j, _len, _len1, _ref, _results,
     _this = this;
    keys = Object.keys(localStorage);
    collectionKeys = _.filter(keys, function(key) {
     return (new RegExp(_this.name)).test(key);
    });
    for (_i = 0, _len = collectionKeys.length; _i < _len; _i++) {
     key = collectionKeys[_i];
     this.removeItem(key);
    }
    _ref = [this.allIds, this.destroyIds];
    _results = [];
    for (_j = 0, _len1 = _ref.length; _j < _len1; _j++) {
     record = _ref[_j];
     _results.push(record.reset());
    }
    return _results;
   };

   Storage.prototype.replaceKeyFields = function(item, method) {
    var collection, field, newValue, replacedField, wrapper, _ref, _ref1, _ref2;
    if (Offline.onLine()) {
     if (item.attributes) {
      item = item.attributes;
     }
     _ref = this.keys;
     for (field in _ref) {
      collection = _ref[field];
      replacedField = item[field];
      if (!/^\w{8}-\w{4}-\w{4}/.test(replacedField) || method !== 'local') {
       newValue = method === 'local' ? (wrapper = new Offline.Collection(collection), (_ref1 = wrapper.get(replacedField)) != null ? _ref1.id : void 0) : (_ref2 = collection.get(replacedField)) != null ? _ref2.get('sid') : void 0;
       if (!_.isUndefined(newValue)) {
        item[field] = newValue;
       }
      }
     }
    }
    return item;
   };

   return Storage;

  })();
  Offline.Sync = (function() {
   function Sync(collection, storage) {
    this.collection = new Offline.Collection(collection);
    this.storage = storage;
   }

   Sync.prototype.ajax = function(method, model, options) {
    if (Offline.onLine()) {
     this.prepareOptions(options);
     return Backbone.ajaxSync(method, model, options);
    } else {
     return this.storage.setItem('offline', 'true');
    }
   };

   Sync.prototype.full = function(options) {
    var _this = this;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    return this.ajax('read', this.collection.items, _.extend({}, options, {
     success: function(models, opts) {
      var item, _i, _len;
      _this.storage.clear();
      _this.collection.items.reset([], {
       silent: true
      });
      for (_i = 0, _len = models.length; _i < _len; _i++) {
       item = models[_i];
       _this.collection.items.create(item, {
        silent: true,
        local: true,
        regenerateId: true
       });
      }
      if (!options.silent) {
       _this.collection.items.trigger('reset');
      }
      if (options.success) {
       return options.success(models, opts);
      }
     }
    }));
   };

   Sync.prototype.incremental = function(options) {
    var _this = this;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    return this.pull(_.extend({}, options, {
     success: function() {
      return _this.push();
     }
    }));
   };

   Sync.prototype.prepareOptions = function(options) {
    var success,
     _this = this;
    if (this.storage.getItem('offline')) {
     this.storage.removeItem('offline');
     success = options.success;
     return options.success = function(model, opts) {
      success(model, opts);
      return _this.incremental();
     };
    }
   };

   Sync.prototype.pull = function(options) {
    var _this = this;
    if (options == null) {
     options = {};
    }
    return this.ajax('read', this.collection.items, _.extend({}, options, {
     success: function(models, opts) {
      var item, _i, _len;
      _this.collection.destroyDiff(models);
      for (_i = 0, _len = models.length; _i < _len; _i++) {
       item = models[_i];
       _this.pullItem(item);
      }
      if (options.success) {
       return options.success(models, opts);
      }
     }
    }));
   };

   Sync.prototype.pullItem = function(item) {
    var local;
    local = this.collection.get(item.id);
    if (local) {
     return this.updateItem(item, local);
    } else {
     return this.createItem(item);
    }
   };

   Sync.prototype.createItem = function(item) {
    if (!_.include(this.storage.destroyIds.values, item.id.toString())) {
     item.sid = item.id;
     delete item.id;
     return this.collection.items.create(item, {
      local: true
     });
    }
   };

   Sync.prototype.updateItem = function(item, model) {
    if ((new Date(model.get('updated_at'))) < (new Date(item.updated_at))) {
     delete item.id;
     return model.save(item, {
      local: true
     });
    }
   };

   Sync.prototype.push = function() {
    var item, sid, _i, _j, _len, _len1, _ref, _ref1, _results;
    _ref = this.collection.dirty();
    for (_i = 0, _len = _ref.length; _i < _len; _i++) {
     item = _ref[_i];
     this.pushItem(item);
    }
    _ref1 = this.storage.destroyIds.values;
    _results = [];
    for (_j = 0, _len1 = _ref1.length; _j < _len1; _j++) {
     sid = _ref1[_j];
     _results.push(this.flushItem(sid));
    }
    return _results;
   };

   Sync.prototype.pushItem = function(item) {
    var localId, method, _ref,
     _this = this;
    this.storage.replaceKeyFields(item, 'server');
    localId = item.id;
    delete item.attributes.id;
    _ref = item.get('sid') === 'new' ? ['create', null] : ['update', item.attributes.sid], method = _ref[0], item.id = _ref[1];
    this.ajax(method, item, {
     success: function(model, opts) {
      if (method === 'create') {
       item.set({
        sid: model.id
       });
      }
      return item.save({
       dirty: false
      }, {
       local: true
      });
     }
    });
    item.attributes.id = localId;
    return item.id = localId;
   };

   Sync.prototype.flushItem = function(sid) {
    var model,
     _this = this;
    model = this.collection.fakeModel(sid);
    return this.ajax('delete', model, {
     success: function(model, opts) {
      return _this.storage.destroyIds.remove(sid);
     }
    });
   };

   return Sync;

  })();
  Offline.Index = (function() {
   function Index(name, storage) {
    var store;
    this.name = name;
    this.storage = storage;
    store = this.storage.getItem(this.name);
    this.values = (store && store.split(',')) || [];
   }

   Index.prototype.add = function(itemId) {
    if (!_.include(this.values, itemId.toString())) {
     this.values.push(itemId.toString());
    }
    return this.save();
   };

   Index.prototype.remove = function(itemId) {
    this.values = _.without(this.values, itemId.toString());
    return this.save();
   };

   Index.prototype.save = function() {
    return this.storage.setItem(this.name, this.values.join(','));
   };

   Index.prototype.reset = function() {
    this.values = [];
    return this.storage.removeItem(this.name);
   };

   return Index;

  })();
  return Offline.Collection = (function() {
   function Collection(items) {
    this.items = items;
   }

   Collection.prototype.dirty = function() {
    return this.items.where({
     dirty: true
    });
   };

   Collection.prototype.get = function(sid) {
    return this.items.find(function(item) {
     return item.get('sid') === sid;
    });
   };

   Collection.prototype.destroyDiff = function(response) {
    var diff, sid, _i, _len, _ref, _results;
    diff = _.difference(_.without(this.items.pluck('sid'), 'new'), _.pluck(response, 'id'));
    _results = [];
    for (_i = 0, _len = diff.length; _i < _len; _i++) {
     sid = diff[_i];
     _results.push((_ref = this.get(sid)) != null ? _ref.destroy({
      local: true
     }) : void 0);
    }
    return _results;
   };

   Collection.prototype.fakeModel = function(sid) {
    var model;
    model = new Backbone.Model({
     id: sid
    });
    model.urlRoot = this.items.url;
    return model;
   };

   return Collection;

  })();
 })(window, _, Backbone);

}).call(this);

3. Offline.Storage

Offline.sync được dùng vời localStorage và based trên thư viện của Backbone.localStorage.Nó sử dụng trường sid để lưu lại ID từ server.

@storage = new Offline.Storage('dreams', this, keys: {tag_id: @tags})
@storage = new Offline.Storage('dreams', this, autoPush: true)

4. Offline.Storage

Đây là một thuật toán để đồng bộ hóa lưu trữ cục bộ với một máy chủ. Đối với cảm hứng đã được sử dụng thuật toán Evernote EDAM, nhưng sau đó nó đã được thay đổi đáng kể. Nếu bạn muốn đồng bộ dữ liệu với máy chủ thường xuyên hơn, bạn có thể sử dụng một phương pháp dụ:

 • full() — full collection reload
 • incremental() — request data from the server with pull() and then send changed data to the server with push()
 • pull() - receive data from the server and merge with a current collection
 • push() - send dirty-data to the server with an atomic operations create, update, destroy. This ensures the reliability of stored data. Nếu bạn ko muốn thực hiện việc request dữ liệu từ server thông qua hàm fetch(), bạn có thể thêm tham số local: true:
 dreams.fetch({local: true})

Example:

dreams = new Dreams() # initialize collection
dreams.fetch() # GET /api/dreams

dreams.create(name: 'Visit Iceland') # add new dream to localStorage
dream = dreams.at(3)
dreams.save(name: 'Diving with scuba') # local save
dreams.storage.sync.push() # POST /api/dreams and PUT /api/dreams/:id

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.