+5

Live stream log Rails tới trình duyệt

Tản mạn

MÌnh khá là bị thu hút bời các file Log =))

Logger là rất quan trọng trong quá trình development và operation một ứng dụng.

Như tiêu đề bài viết, hôm nay mình sẽ thử stream log tới browser.

Để dễ tưởng tượng những gì chúng ta sắp làm. Bạn có thể mở file log develoment rails bằng lệnh

tail -f log/development.log

Những thay đổi trong file log sẽ được hiển thị realtime ở đây.

Kết quả mong muốn cuối cùng của mình sẽ là tương tự chức năng stream log của datadog. Nhưng phần tách các loại log khó quá nên để sau vầy :3

tail

Thực hiện

Khởi tạo rails app

rails new file-streaming-app

Tạo LiveFileStreamsController

touch live_file_streams_controller.rb
class LiveFileStreamsController < ApplicationController
end

Thêm router

resources :live_streams, only: [] do
 collection do
  get :log_file
 end
end

Phát trực tiếp với “response.stream”

Chúng ta sẽ sử dụng response.stream của ActionController::Streaming

class LiveStreamsController < ApplicationController
 def log_file
  5.times {
   response.stream.write "hello world\n"

   sleep 0.2
  }

  response.stream.close
 end
end

Bạn có thể xem thêm về ActionController::Streaming tại dây

Xem response ở trình duyệt

rails s

Vào: localhost:3000/live_streams/log_file

Chúng ta sẽ thấy “hello world” được in 5 lần trong trình duyệt Response được in ra màn hình cùng một lúc, ngay cả khi đã đặt sleep ở giữa các lần stream.write

Mình sẽ cần xử lí để các nội dung này in ra 1 cách lần lượt

Include ActionController::Live

class LiveStreamsController < ApplicationController
 include ActionController::Live

 def log_file
  response.headers['Content-Type'] = 'text/event-stream'
  response.headers['Last-Modified'] = Time.now.httpdate
 
  5.times {
   response.stream.write "hello world\n"

   sleep 0.2
  }

  response.stream.close
 end
end

Bây h chúng ta sẽ thấy nội dung được in lần lượt ra màn hình

Như vậy ta stream được các nội dung thực hiện trong logic. Vậy bây giờ sẽ là tìm cách để stream các thay đổi trong file log

Server-side events

Nếu chưa bao giờ nghe nói về Server-side events (SSE), có thể đọc thêm về nó ở đây https://www.html5rocks.com/en/tutorials/eventsource/basics/

Về cơ bản, trình duyệt giữ kết nối mở cho máy chủ và kích hoạt một sự kiện trong JavaScript mỗi khi máy chủ gửi dữ liệu.

Tạo “file_streaming_app / sse.rb”

touch lib/file_streaming_app/sse.rb
require 'json'

module FileStreamingApp
 class SSE
  def initialize(io)
   @io = io
  end

  def write(object)
   @io.write "#{JSON.dump(object)}"
  end

  def close
   @io.close
  end
 end
end

Sử dụng “SSE” bên trong controller

require 'file_streaming_app/sse'

class LiveStreamsController < ApplicationController
 def log_file
  response.headers['Content-Type'] = 'text/event-stream'
  response.headers['Last-Modified'] = Time.now.httpdate

  sse = FileStreamingApp::SSE.new(response.stream)

  5.times {
   sse.write('hello world')

   sleep 0.5
  }
 ensure
  sse.close
 end
end

Sử dụng “filewatcher” để xem các thay đổi trong file

Để biết khi nào file được thay đổi, có 1 Gem có sẵn khá là tiện dụng đó là filewatcher

gem 'filewatcher', '~> 1.1.1'

Install gem bằng

bundle install

Đọc file log

touch lib/file_streaming_app/log_file.rb
module FileStreamingApp
 class LogFile
  def added_lines(file_path)
   file_content = File.open(file_path).readlines

   file_content.last(20)
  end
 end
end

Stream file log khi nó được sửa đổi

Update lại code Controller

def log_file
  response.headers['Content-Type'] = 'text/event-stream'
  response.headers['Last-Modified'] = Time.now.httpdate

  sse = FileStreamingApp::SSE.new(response.stream)

  log_file_path = Rails.root.join('log/development.log').to_s

  file = FileStreamingApp::LogFile.new

  # watch development.log file for changes
  Filewatcher.new([log_file_path]).watch do |_file_path, event_type|
   next unless event_type.to_s.eql?('updated')

   file_lines = file.added_lines(log_file_path)

   sse.write(file_lines)
  end
 ensure
  sse.close
 end

Sửa lại "SSE"

def write(file_lines)
 file_lines.each do |line|
  @io.write line
 end
end

Check thành quả thôi

Xử lí đa luồng

Mặc định, ở môi trường develop rails, các request được xử lí trong 1 luồng. Nên các request sẽ phải chờ request trước đó được thực thi xong.

Để giải quyết vấn đề đó, đi ăn trộm từ Stack Overflow .

vim config/environments/development.rb
Rails.application.configure do
 # other configurations

 config.middleware.delete Rack::Lock
end

Chỉ Stream các dòng đã thay đổi trong file log

Chúng ta sẽ cần nhớ vị trí của dòng cuối cùng trong file log trước khi thay đổi và chỉ hiển thị các dòng sau vị trí đó.

Sửa lại code 1 chút

class LogFile
 def added_lines(file_path)
  file_content = File.open(file_path).readlines
  total_lines = file_content.length

  @last_known_line_position ||= initial_line_position(total_lines)

  start_position = @last_known_line_position

  @last_known_line_position = total_lines

  file_content[start_position, total_lines]
 end

 private

 def initial_line_position(total_lines)
  return 0 if total_lines.zero? || total_lines <= 20

  # print last 20 lines from the file if event is emitted for the first time
  total_lines - 20
 end
end

Everithing is OK :V


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.