Lifecycle Diagram VueJS

Vòng đời của VueJS hay còn gọi là cách thức, cơ chế hoạt động của VueJS. Khi tạo 1 đối tượng, cập nhật, hay hủy bỏ ... đều được đưa vào vòng đời của VueJS. Ở đây mình xin nhắc tới khái niệm Hooks. Hooks có thể được hiểu là các phương thức, các hàm được cung cấp sẵn, có thể can thiệp vào từng giai đoạn của vòng đời. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem qua sơ đồ:

Vòng đời VueJS gồm 4 phần chính:

 • Khởi tạo Component
 • Mounting (Chèn phần tử DOM)
 • Updating (Diff & Re-render)
 • Destruction (Hủy bỏ)

1. Khởi tạo Component

 • Component là 1 trong những tính năng mạnh mẽ nhất của VueJS bởi khả năng tái sử dụng của nó.
 • Khi Component chạy, Hook khởi tạo sẽ thiết lập những gì liên quan đến component trước khi được đưa vào DOM. Bạn sẽ không thể truy xuất vào DOM hoặc phần tử đã được hook khởi tạo mounting (this.$el).
 • Có 2 phương thức được sử dụng khi khởi tạo: beforeCreate()created().

beforeCreate()

 • Hook beforeCreate sẽ được gọi đồng bộ ngay sau khi Vue được khởi tạo. Các dữ liệu (data)sự kiện (event) chưa được thiết lập.
  export default {
    data() {
      return {
      content: 'Dữ liệu trong beforeCreate'
      }
    },
    beforeCreate() {
      console.log('beforeCreate Hook')
      console.log(this.content)
    }
  }
 • Mở console của trình duyệt, ta thu được kết quả:
  • Dễ dàng nhận thấy this.content không nhận được giá trị từ datalog hiển thị ra undefined.

created()

 • Lúc này, các dữ liệu (data)sự kiện (event) đã được thiết lập.
 export default {
    data() {
        return {
        content: 'Dữ liệu trong Created'
        }
    },
    beforeCreate() {
        console.log('Create Hook')
        console.log(this.content)
    }
 }
 • Mở console của trình duyệt, ta thu được kết quả:

2. Mounting (Chèn phần tử DOM)

 • Hook Mounting được sử dụng rộng rãi khi làm việc với các component. Nó cho phép truy xuất vào các component ngay lập tức trước và sau khi nó được hiển thị lần đầu tiên. Và nó cũng được sử dụng khi bạn muốn sửa đổi DOM trước và sau khi render.
 • Chú ý: Trong quá trình reder từ phía máy chủ, Hook Mounting không nên được sử dụng để tìm nạp dữ liệu cho các component khi khởi tạo.

beforeMount()

 • Hook này khá ít dùng. Nó sẽ thực hiện sau khi render function hoàn tất và trước khi render chính thức phần tử DOM của lớp Vue. Tại đây bạn vẫn chưa thể truy cập đến $el. Cũng giống như created() ở trên, tuy nhiên mọi thứ như template và các DOM ảo (Virtual DOM) đã sẵn sàng để render vào $el.

mounted()

 • Trong hook Mounted, ta đã có thể hoàn toàn truy cập đến các component, templateDOM thông qua this.$el (hoặc vm.$el)
  export default {
    mount() {
        console.log('This $el:')
        console.log(this.$el)
    }
  }
 • Nếu như ở trên created() không thể truy cập được this.$el thì hook mounted() hoàn toàn có thể:

3. Updating (Diff & Re-render)

 • Hook Updating sẽ được gọi khi có sự thay đổi trong component. Nó sẽ khiến component re-render. Hook này sẽ đưa component của bạn vào chu kỳ watch - compute - render.

beforeUpdate()

 • Hook này được gọi ngay khi có sự thay đổi đổi dữ liệu (data) trên component. Và được thực hiện trước khi DOM re-render. Bạn có thể lấy được dữ liệu mới (new data) ở đây.
<template>
  <div class="pull-right">{{ count }}</div>
</template>
<script>
  export default {
    data() {
      return {
        count : 0
      }
    },
    created() {
      setInterval(() => {
        this.count++
        console.log("Change data count of component: " + this.count)
      }, 1000)
    },
    beforeUpdate() {
      console.log(this.count)
    }
  }
</script>
 • Ở đây mình sẽ cho count tăng dần sau mỗi 1 giây. Mở log trên trình duyệt ta nhận được:

updated()

 • Hook Updated được chạy ngay lập tức sau khi dữ liệu thay đổi trên component. Và dữ liệu truy xuất được là dữ liệu sau khi được thay đổi của component, cũng là dữ liệu lấy được trên beforeUpdate().

 • Chú ý: Nên tránh việc thay đổi data khi sử dụng hook này. Mà thay vào đó hãy sử dụng các thuộc tính watcher hoặc computed.

  <template>
     <div class="pull-right">{{ count }}</div>
   </template>
   <script>
     export default {
       data() {
         return {
           count : 0
         }
       },
       created() {
         setInterval(() => {
           this.count++
           console.log("Change data count of component: " + this.count)
         }, 1000)
       },
       updated() {
         console.log("Data updated: " + this.count)
       },
       beforeUpdate() {
         console.log("Data beforeUpdate: " + this.count)
       }
     }
   </script>
  
 • Kết quả thu được:

4. Destruction (Hủy bỏ)

 • Hook Destruction dùng để thực hiện các hành động khi component của bạn bị hủy bỏ. Hay nói cách khác là xóa khỏi DOM.

beforeDestroy()

 • Được gọi ngay trước khi hủy bỏ component. Đây là giai đoạn thích hợp nhất để xóa bỏ dữ liệu (data), các sự kiện (events) để dọn dẹp.

destroyed()

 • Được gọi khi component đã bị xóa bỏ khỏi DOM.

  <template>
    <div id="root" class="pull-right">
      <test-component v-if="show"></test-component>
      <button class="btn btn-default" @click="show = !show">Action</button>
    </div>
  </template>
  <script>
    import Vue from 'vue'
    Vue.component('test-component', {
      template: '<div>VueJS {{ content }}</div>',
      data() {
        return {
          content : 'QuanTien',
          interval : ''
        }
      },
      beforeDestroy() {
        this.content = null
        delete this.content
        clearInterval(this.interval)
        console.log('beforeDestroy')
      },
      destroyed() {
        console.log('destroyed && content = ' + this.content)
      },
      created() {
        this.interval = setInterval(() => {
          console.log('not removed')
        },1000)
      }
    })
    export default {
      data() {
        return {
          show : true
        }
      }
    }
  </script>
  
 • Kết quả thu được:

Tài liệu tham khảo:

https://vuejs.org/v2/guide/instance.html#Lifecycle-Diagram

https://www.9spl.com/blog/4-main-categories-vuejs-lifecycle/


All Rights Reserved