+1

Liên kết với Slack (Hướng dẫn thiết lập-1)

Chuẩn bị cho phần liên kết

 1. Test liên kết với Slack

  Hãy làm theo các bước sau

  1.png

  ↓ ↓ ↓

  2.png

  ↓ ↓ ↓

  3.png

  ↓ ↓ ↓

  4.png

  ↓ ↓ ↓

  5.png

  ↓ ↓ ↓

  6.png

  ↓ ↓ ↓

  7.png

  1. Đầu tiên sẽ test liên kết qua command line

   Kết quả đã trả về rất chính xác

   8.png

  2. Test liên kết của Code scala

   Lệnh code như sau:

    object JsonTest {

     def main(args: Array[String]): Unit = {

      val r = scala.io.Source.fromURL("https://slack.com/api/auth.test?token=トークン")

      var json = ""

      for (s <- r) {json = json + s}

      print(json)

     }
    }

  Code của scalar cũng đã liên kết đc

![9.png](https://images.viblo.asia/789174af-a72d-4be5-a4b6-a009bd6ebddd.png)

### Những công việc định làm còn lại ở các phần sau:

・Gửi message trên Slack

・Nhận notification từ Slack


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.