+2

Learn these JavaScript fundamentals [Part 1]

JavaScript có các liệu nguyên thủy (primitives), đối tượng (object) và các hàm (function). Tất cả bọn chúng đều được coi là 1 object, kể cả giá trị nguyên thủy

Primitives

Giá trị nguyên thủy

Trong JavaScript, Number, boolean, string, undefined and null là các giá trị nguyên thủy

Number

Chỉ có 1 kiểu số trong JavaScript, đó là 64-bit binary floating point (dấu phẩy động nhị phân 64 bit).

Như các bạn đã biết kết quả của phép tính 0.1 + 0.2 không bằng 0.3 (các bạn thử bật console lên và gõ 0.1 + 0.2 == 0.3 xem). Tuy nhiên, đối với số nguyên toán học thì 1+2 === 3.

Numbers kế thừa các phương thức từ đối tượng Number.prototype. Các phương thức có thể được gọi trên các số như ở dưới:

(123).toString(); //"123"
(1.23).toFixed(1); //"1.2"

Có các hàm sau cho phép chuyển đổi kiểu string sang numberNumber.parseInt(), Number.parseFloat()Number():

Number.parseInt("1")    //1
Number.parseInt("text")  //NaN
Number.parseFloat("1.234") //1.234
Number("1")        //1
Number("1.234")      //1.234

Các phép tính không hợp lệ hay các phương thức chuyển đổi không hợp lẽ sẽ không tạo ra ngoại lệ (exception) mà nó sẽ trả về giá trị NaN (not a number). Number.isNaN() có thể nhận biết một giá trị là NaN hay không.

Phép toán + có thể là cộng cũng có thể là ghép (chuỗi)

1 + 1   //2
"1" + "1" //"11"
1 + "1"  //"11"

String

Một string chứa một danh sách các kí tự Unicode. Một string có thể được đặt trong "" hoặc trong ''.

String kế thừa các phương thức tử String.prototype. Chúng có các phương thức như: substring(), indexOf()concat().

"text".substring(1,3) //"ex"
"text".indexOf('x')  //2
"text".concat(" end") //"text end"

String, giống như các dữ liệu nguyên thủy, là bất biến (immutable). Ví dụ, phương thức concat() không tác động trực tiếp lên string mà chúng sẽ tạo ra 1 string mới.

Boolean

Kiểu dữ liệu boolean có 2 giá trị là truefalse.

false, null, undefined, '' (empty string), 0 and NaNfalse. Tất cả các giá trị khác, bao gồm cả object, đều là true. Ví dụ:

let text = '';
if (text) {
 console.log("This is true");
} else {
 console.log("This is false");
}

Variables

Các biến có thể được khai báo bằng cách sử dụng var, letconst.

var khai báo và khởi tạo một biến tùy ý. Các biến được khai báo với var có phạm vi hàm. Chúng được coi như khai báo ở đầu hàm. Nó được gọi là variable hoisting.

Khai báo let có phạm vi khối (block scope).

Giá trị của một biến không được khởi tạo là undefined.

A variable declared with const cannot be reassigned. Its value, however, can still be mutable. const freezes the variable, Object.freeze() freezes the object. The const declaration has a block scope.

Một biến được khai báo với const không thể được gán lại. Giá trị của nó, tuy nhiên, vẫn có thể thay đổi. Khai báo const có phạm vi khối (block scope).

Objects

Một đối tượng (object) một tập hợp các thuộc tính động.

Khóa thuộc tính là một chuỗi duy nhất. Khi một chuỗi không được sử dụng làm khóa thuộc tính, nó sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi. Giá trị thuộc tính có thể là nguyên thủy, đối tượng hoặc hàm.

The property key is a unique string. When a non string is used as the property key, it will be converted to a string. The property value can be a primitive, object, or function.

Mỗi thuộc tính có 1 key, là một chuỗi duy nhất trong object. Giá trị thuộc tính có thể là nguyên thủy, đối tượng hoặc hàm.

Ví dụ khai báo 1 object:

let obj = {
 message : "A message",
 doSomething : function() {}
}

Có 2 các để truy cập vào 1 thuộc tính: sử dụng . (dot notation) hoặc [] (bracket notation). Chúng ta có thể đọc, thêm, sửa và xóa một thuộc tính của 1 object bất cứ lúc nào.

 • get: object.name, object[expression]
 • set: object.name = value, object[expression] = value
 • delete: delete object.name, delete object[expression]
let obj = {}; //create empty object
obj.message = "A message"; //add property
obj.message = "A new message"; //edit property
delete obj.message; //delete property

Object có thể sử dụng như map. Một map đơn giản có thể tạo bằng cách sử dụng Object.create(null):

let french = Object.create(null);
french["yes"] = "oui";
french["no"] = "non";
french["yes"];//"oui"

Tất cả các thuộc tính của object là public. Object.keys() có thể sử dụng để duyệt qua tất cả các thuộc tính của object.

function logProperty(name) {
 console.log(name); //property name
 console.log(obj[name]); //property value
}

Object.keys(obj).forEach(logProperty);

Object.assign() sẽ copy tất cả các thuộc tính có trong object sang một object khác. Một object có thể clone bằng cách copy tất cả các thuộc tính có trong object sang một object rỗng:

let book = { title: "The good parts" };
let clone = Object.assign({}, book);

Một đối tượng bất biến là một đối tượng mà một khi được tạo ra không thể thay đổi. Nếu bạn muốn làm cho đối tượng bất biến, hãy sử dụng Object.freeze().

Primitives vs Objects

Kiểu dữ liệu nguyên thủy (trừ nullundefined) đều được coi là object theo nghĩa chúng có các phương thức nhưng chúng không phải là object.

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy là immutable còn các object là mutable.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.