LayoutAnimation trong React Native

Mở đầu

Nếu bạn đang phát triển ứng dụng bằng React Native, muốn sử dụng các animations nhưng lại chưa biết về LayoutAnimation, có lẽ đó thật sự là 1 thiếu sót. Ở bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nó.

Chú ý

1. Để có thể thực thi được trên Android bạn cần phải check các cờ sau thông qua UIManager

UIManager.setLayoutAnimationEnabledExperimental && UIManager.setLayoutAnimationEnabledExperimental(true);

2. Thường được đặt trước khi gọi setState

LayoutAnimation.configureNext(LayoutAnimation.Presets.linear);

this.setState({index});

Tiến hành

Trong ví dụ dưới đây, mình sẽ tạo ra 1 complex view với 3 trạng thái. Chiều cao, chiều rộng và số item được render dựa vào state index

Khi chưa apply LayoutAnimation

Sau khi đã apply LayoutAnimation

Chỉ với 1 dòng code sau

LayoutAnimation.configureNext(LayoutAnimation.Presets.spring);

ta đã có được

LayoutAnimation gồm có 3 presets:

 1. spring
 2. easeInEaseOut
 3. linear

Bạn vẫn có thể custom LayoutAnimation bằng đoạn code ví dụ sau

// Spring 
var CustomLayoutSpring = {
  duration: 400,
  create: {
   type: LayoutAnimation.Types.spring,
   property: LayoutAnimation.Properties.scaleXY,
   springDamping: 0.7,
  },
  update: {
   type: LayoutAnimation.Types.spring,
   springDamping: 0.7,
  },
 };
 
// Linear with easing
var CustomLayoutLinear = {
  duration: 200,
  create: {
   type: LayoutAnimation.Types.linear,
   property: LayoutAnimation.Properties.opacity,
  },
  update: {
   type: LayoutAnimation.Types.curveEaseInEaseOut,
  },
 };
 
 
 // Execute by calling before a state change
 // LayoutAnimation.configureNext(CustomLayoutSpring);

Kết luận

Hy vọng với bài viết của mình các bạn có thể có cái nhìn tổng quan để có thể áp dụng vào dự án, làm cho dự án sinh động hơn.

Tham khảo

https://medium.com/@Jpoliachik/react-native-s-layoutanimation-is-awesome-4a4d317afd3e https://facebook.github.io/react-native/docs/layoutanimation

All Rights Reserved