+2

Lấy model info của các thiết bị IOS

Lấy model info của các thiết bị IOS

Trong nhiều trường hợp, chúng ta rất cần những thông tin về device khách hàng để thực hiện 1 số công việc liên quan ví dụ như set header cho trình duyệt web, hay đơn giản là hiển thị nó lên để tính toán và phân tích ứng dụng. Tuy nhiên, Apple không chính thức cung cấp API trực tiếp để biết được khách hàng đang sử dụng thiết bị nào. Những trường hợp như vậy, làm thế nào chúng ta có thể biết đó là iPhone X, iPhone 8, iPad hoặc Apple TV?

Class UIDevice là một mấu chốt để chúng ta thực hiện được điều này. Và có 2 cách để có thể làm được điều này đó là:

 • Để xác định model của thiết bị iOS, chúng ta có thể lấy thông tin đó từ thuộc tính model - một String mô tả model, chẳng hạn như "iPhone" hay hoặc "iPod Touch".
 • Ngoài ra còn có thuộc tính "name" khác để xác định thiết bị. Tuy nhiên, name thường là một chuỗi ngẫu nhiên, chẳng hạn như"My iPhone XX", hay "iPad XX". Người dùng cũng có thể sửa đổi giá trị này bằng cách truy cập vào “Settings” -> “General” -> “About” -> “Name” trên thiết bị của mình. Trong trường hợp này, nếu lấy thông tin thiêt bị sẽ rất có thể bị sai lệch.

Để có được thông tin chi tiết cụ thể hơn về một thiết bị, chẳng hạn như đó là iPhone XR hay iPhone XS, ta cần một số trick để lấy thông tin. Như chúng ta đã biết, mọi thiết bị iOS đều có một số nhận dạng phần cứng tương ứng với chính nó, chúng ta gọi nó là "device model" hay hoặc "machine name", và trông giống như “iPhone7,3” hay “AppleTV5,3”. Chúng ta có thể có được chúng bằng cách tiếp cận sau:

func machineName() -> String {
 var systemInfo = utsname()
 uname(&systemInfo)
 let machineMirror = Mirror(reflecting: systemInfo.machine)
 return machineMirror.children.reduce("") { identifier, element in
  guard let value = element.value as? Int8, value != 0 else { return identifier }
  return identifier + String(UnicodeScalar(UInt8(value)))
 }
}

Hàm này trả về device model dưới dạng String. Tuy nhiên, nó không phải là một cái gì đó giống như "iPhone X", hay “Apple TV 4”. Vì vậy, bước tiếp theo là chuyển đổi device model thành chuỗi có thể đọc được. Để làm như vậy, ta cần ánh xạ chúng và có thể tham khảo ở đây để biết chi tiết: https://www.theiphonewiki.com/wiki/Models

Với những định nghĩa ở trên thì toàn bộ hàm ánh xạ sẽ có dạng như sau:

import SystemConfiguration
import UIKit

public extension UIDevice {
 static let modelName: String = {
  var systemInfo = utsname()
  uname(&systemInfo)
  let machineMirror = Mirror(reflecting: systemInfo.machine)
  let identifier = machineMirror.children.reduce("") { identifier, element in
   guard let value = element.value as? Int8, value != 0 else { return identifier }
   return identifier + String(UnicodeScalar(UInt8(value)))
  }
  
  func mapToDevice(identifier: String) -> String {
   #if os(iOS)
   switch identifier {
   case "iPod5,1":                 return "iPod Touch 5"
   case "iPod7,1":                 return "iPod Touch 6"
   case "iPhone3,1", "iPhone3,2", "iPhone3,3":   return "iPhone 4"
   case "iPhone4,1":                return "iPhone 4s"
   case "iPhone5,1", "iPhone5,2":         return "iPhone 5"
   case "iPhone5,3", "iPhone5,4":         return "iPhone 5c"
   case "iPhone6,1", "iPhone6,2":         return "iPhone 5s"
   case "iPhone7,2":                return "iPhone 6"
   case "iPhone7,1":                return "iPhone 6 Plus"
   case "iPhone8,1":                return "iPhone 6s"
   case "iPhone8,2":                return "iPhone 6s Plus"
   case "iPhone9,1", "iPhone9,3":         return "iPhone 7"
   case "iPhone9,2", "iPhone9,4":         return "iPhone 7 Plus"
   case "iPhone8,4":                return "iPhone SE"
   case "iPhone10,1", "iPhone10,4":        return "iPhone 8"
   case "iPhone10,2", "iPhone10,5":        return "iPhone 8 Plus"
   case "iPhone10,3", "iPhone10,6":        return "iPhone X"
   case "iPhone11,2":               return "iPhone XS"
   case "iPhone11,4", "iPhone11,6":        return "iPhone XS Max"
   case "iPhone11,8":               return "iPhone XR"
   case "iPad2,1", "iPad2,2", "iPad2,3", "iPad2,4":return "iPad 2"
   case "iPad3,1", "iPad3,2", "iPad3,3":      return "iPad 3"
   case "iPad3,4", "iPad3,5", "iPad3,6":      return "iPad 4"
   case "iPad4,1", "iPad4,2", "iPad4,3":      return "iPad Air"
   case "iPad5,3", "iPad5,4":           return "iPad Air 2"
   case "iPad6,11", "iPad6,12":          return "iPad 5"
   case "iPad7,5", "iPad7,6":           return "iPad 6"
   case "iPad2,5", "iPad2,6", "iPad2,7":      return "iPad Mini"
   case "iPad4,4", "iPad4,5", "iPad4,6":      return "iPad Mini 2"
   case "iPad4,7", "iPad4,8", "iPad4,9":      return "iPad Mini 3"
   case "iPad5,1", "iPad5,2":           return "iPad Mini 4"
   case "iPad6,3", "iPad6,4":           return "iPad Pro (9.7-inch)"
   case "iPad6,7", "iPad6,8":           return "iPad Pro (12.9-inch)"
   case "iPad7,1", "iPad7,2":           return "iPad Pro (12.9-inch) (2nd generation)"
   case "iPad7,3", "iPad7,4":           return "iPad Pro (10.5-inch)"
   case "iPad8,1", "iPad8,2", "iPad8,3", "iPad8,4":return "iPad Pro (11-inch)"
   case "iPad8,5", "iPad8,6", "iPad8,7", "iPad8,8":return "iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation)"
   case "AppleTV5,3":               return "Apple TV"
   case "AppleTV6,2":               return "Apple TV 4K"
   case "AudioAccessory1,1":            return "HomePod"
   case "i386", "x86_64":             return "Simulator \(mapToDevice(identifier: ProcessInfo().environment["SIMULATOR_MODEL_IDENTIFIER"] ?? "iOS"))"
   default:                    return identifier
   }
   #elseif os(tvOS)
   switch identifier {
   case "AppleTV5,3": return "Apple TV 4"
   case "AppleTV6,2": return "Apple TV 4K"
   case "i386", "x86_64": return "Simulator \(mapToDevice(identifier: ProcessInfo().environment["SIMULATOR_MODEL_IDENTIFIER"] ?? "tvOS"))"
   default: return identifier
   }
   #endif
  }
  
  return mapToDevice(identifier: identifier)
 }()
}

Hoặc ta có thể làm như sau:

public extension UIDevice {
  
  enum ScreenType {
    case iPhone4_4S
    case iPhones_5_5s_5c_SE
    case iPhones_6_6s_7_8
    case iPhones_6Plus_6sPlus_7Plus_8Plus
    case iPhoneXR
    case iPhoneX_iPhoneXS
    case iPhoneXSMax
    case unknown
  }
  
  var screenDeviceType: ScreenType {
    switch UIScreen.main.nativeBounds.height {
    case 960:
      return .iPhone4_4S
    case 1136:
      return .iPhones_5_5s_5c_SE
    case 1334:
      return .iPhones_6_6s_7_8
    case 1792:
      return .iPhoneXR
    case 1920, 2208:
      return .iPhones_6Plus_6sPlus_7Plus_8Plus
    case 2436:
      return .iPhoneX_iPhoneXS
    case 2688:
      return .iPhoneXSMax
    default:
      return .unknown
    }
  }
  
  var modelName: String {
    #if targetEnvironment(simulator)
    let identifier = ProcessInfo().environment["SIMULATOR_MODEL_IDENTIFIER"]!
    #else
    var systemInfo = utsname()
    uname(&systemInfo)
    let machineMirror = Mirror(reflecting: systemInfo.machine)
    let identifier = machineMirror.children.reduce("") { identifier, element in
      guard let value = element.value as? Int8 , value != 0 else { return identifier }
      return identifier + String(UnicodeScalar(UInt8(value)))
    }
    #endif
    
    switch identifier {
    case "iPod5,1":                 return "iPod Touch 5"
    case "iPod7,1":                 return "iPod Touch 6"
    case "iPhone3,1", "iPhone3,2", "iPhone3,3":   return "iPhone 4"
    case "iPhone4,1":                return "iPhone 4s"
    case "iPhone5,1", "iPhone5,2":         return "iPhone 5"
    case "iPhone5,3", "iPhone5,4":         return "iPhone 5c"
    case "iPhone6,1", "iPhone6,2":         return "iPhone 5s"
    case "iPhone7,2":                return "iPhone 6"
    case "iPhone7,1":                return "iPhone 6 Plus"
    case "iPhone8,1":                return "iPhone 6s"
    case "iPhone8,2":                return "iPhone 6s Plus"
    case "iPhone9,1", "iPhone9,3":         return "iPhone 7"
    case "iPhone9,2", "iPhone9,4":         return "iPhone 7 Plus"
    case "iPhone8,4":                return "iPhone SE"
    case "iPhone10,1", "iPhone10,4":        return "iPhone 8"
    case "iPhone10,2", "iPhone10,5":        return "iPhone 8 Plus"
    case "iPhone10,3", "iPhone10,6":        return "iPhone X"
    case "iPhone11,2":               return "iPhone XS"
    case "iPhone11,4", "iPhone11,6":        return "iPhone XS Max"
    case "iPhone11,8":               return "iPhone XR"
    case "iPad2,1", "iPad2,2", "iPad2,3", "iPad2,4":return "iPad 2"
    case "iPad3,1", "iPad3,2", "iPad3,3":      return "iPad 3"
    case "iPad3,4", "iPad3,5", "iPad3,6":      return "iPad 4"
    case "iPad4,1", "iPad4,2", "iPad4,3":      return "iPad Air"
    case "iPad5,3", "iPad5,4":           return "iPad Air 2"
    case "iPad6,11", "iPad6,12":          return "iPad 5"
    case "iPad7,5", "iPad7,6":           return "iPad 6"
    case "iPad2,5", "iPad2,6", "iPad2,7":      return "iPad Mini"
    case "iPad4,4", "iPad4,5", "iPad4,6":      return "iPad Mini 2"
    case "iPad4,7", "iPad4,8", "iPad4,9":      return "iPad Mini 3"
    case "iPad5,1", "iPad5,2":           return "iPad Mini 4"
    case "iPad6,3", "iPad6,4":           return "iPad Pro 9.7 Inch"
    case "iPad6,7", "iPad6,8":           return "iPad Pro 12.9 Inch"
    case "iPad7,1", "iPad7,2":           return "iPad Pro (12.9-inch) (2nd generation)"
    case "iPad7,3", "iPad7,4":           return "iPad Pro (10.5-inch)"
    case "iPad8,1", "iPad8,2", "iPad8,3", "iPad8,4":return "iPad Pro (11-inch)"
    case "iPad8,5", "iPad8,6", "iPad8,7", "iPad8,8":return "iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation)"
    case "AppleTV5,3":               return "Apple TV"
    case "AppleTV6,2":               return "Apple TV 4K"
    case "AudioAccessory1,1":            return "HomePod"
    default:                    return identifier
    }
  }
}

Và mọi việc trở lên đơn giản chỉ với 1 câu lệnh là ta có thể lấy được device model mà ta mong muốn:

let modelName = UIDevice.modelName

Tham khảo: https://medium.com/ios-os-x-development/get-model-info-of-ios-devices-18bc8f32c254


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.