+4

Laravel + VueJS : Xử lý thông báo lỗi

Giới thiệu

Chào các bạn , đây là bài đầu tiên trong loạt series Laravel (6.x) và VueJS mình sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới . Trong chủ đề này , mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng VueJS ( phía frontend ) để xử lý lỗi từ Laravel trả về ( phía backend ) hay nôm na còn gọi là Server Validation 😄 . Tất cả những loạt bài này theo mình nghĩ nó là kiến thức cơ bản , nhưng đối với những bạn mới học 2 bộ môn này và muốn kết hợp chúng với nhau chắc sẽ rất cần thiết đấy. Bắt đầu thôi nhể ,

Cài đặt môi trường

Laravel Install

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel handle-error

Tại thời điểm mình viết bài này là đang thực hiện trên Laravel 6.7 các bạn nhé XD Tạo file .env và key 😄

cp .env.example .env && php artisan key:generate

Các bạn nhớ chỉnh sửa database tại file .env nhé Tiếp theo mình sử dụng sẵn lệnh make:auth của Laravel để tạo ra các template làm demo cho lẹ , lưu ý là Laravel 6.x trở đi muốn tạo make:auth thì các bạn tạo theo cách dưới nhé

composer require laravel/ui --dev
php artisan migrate
npm install && npm run watch

Chỉnh sửa lại code

Ok tiếp nào, khi các bạn chạy lệnh composer ở trên để cài make:auth ấy , laravel đã gen ra cho các bạn các thành phần cần thiết của Vue rồi Các template auth nó nằm trong resources/views/auth đó 😄 Phần mình demo validate trong tut này sẽ là trang đăng ký của laravel, các bạn để ý thì sẽ thấy Nó được xử lý ở trong Controller app/Controllers/Auth/RegisterController.php bao gồm cả phần validate luôn rồi Giờ mình sẽ sửa lại 1 chút ở register.blade.php với app.js cho Vue thôi

app.js

require('./bootstrap');

window.Vue = require('vue');
Vue.component('example-component', require('./components/ExampleComponent.vue').default);

class Errors {
  constructor() {
    this.errors = {};
  }

  get(field) {
    if (this.errors[field]) {
      return this.errors[field][0];
    }
  }

  record(errors) {
    this.errors = errors.errors;
  }
}

const app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    fields: {},
    errors: new Errors(),
  },
  methods: {
    submit() {
      axios.post('/register', this.fields).then(response => {
        console.log('Success');
      }).catch(error => {
        if (error.response.status === 422) {
          this.errors.record(error.response.data) || {};
        }
      });
    }
  }
});

Ở trên mình có tạo ra 1 class Errors để thuận tiện cho việc xử lý cả những errors phức tạp sau này :d , chuẩn hơn các bạn nên tạo nó thành 1 file riêng Biến fields trong data sẽ lưu trữ tất cả các trường trên form và biến errors là 1 instance của class Errors, mình dùng axios để call api lên nếu như nó bị lỗi mình sẽ ném cục data trả về vào trong biến này. Ở bên file register.blade.php mình sửa lại như sau

@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Register') }}</div>

        <div class="card-body">
          <form @submit.prevent="submit">
            @csrf

            <div class="form-group row">
              <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Name') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input type="text" class="form-control" :class="{ 'is-invalid' : errors.get('name') }" v-model="fields.name">
                <span class="invalid-feedback" role="alert">
                  <strong>@{{ errors.get('name') }}</strong>
                </span>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
              <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('E-Mail Address') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input type="text" class="form-control" :class="{ 'is-invalid' : errors.get('email') }" v-model="fields.email">
                <span class="invalid-feedback" role="alert">
                  <strong>@{{ errors.get('email') }}</strong>
                </span>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
              <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Password') }}</label>

              <div class="col-md-6">
                <input type="password" v-model="fields.password" class="form-control" :class="{ 'is-invalid' : errors.get('password') }">
                <span class="invalid-feedback" role="alert">
                  <strong>@{{ errors.get('password') }} </strong>
                </span>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
              <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">{{ __('Confirm Password') }}</label>
              <div class="col-md-6">
                <input type="password" v-model="fields.password_confirmation" class="form-control">
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row mb-0">
              <div class="col-md-6 offset-md-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  {{ __('Register') }}
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

Ở trên mình có 1 thẻ span có class là invalid-feedback thẻ này sẽ chứa thông báo lỗi thông qua biến errors gọi tới hàm get và truyền vào params bị lỗi đã được định nghĩa ở phần validate của RegsiterController Lưu ý là ở đây do mình viết vuejs trong file .blade.php nên muốn gọi được các biến của VueJS để không bị nhầm lẫn với của Laravel mình thêm @ ở trước dấu {{ .

Vậy là xong 😄 Chạy ngay

php artisan serve

và truy cập localhost:8000/register để hưởng thụ thành quả nhớ 😄 Đây là kết quả của mình :

Các bạn có thể tham khảo source của bài viết tại đây : https://github.com/hieudt/laravel-vuejs-handle-error Chào thân ái và hẹn gặp lại vào các bài chia sẻ sau 😄 Đừng quên để lại 1 +up vote nếu thấy có ích hoặc có thắc mắc hay đóng góp gì hãy comment bên dưới nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.