+3

Laravel Tips and Tricks

Mặc dù bản thân tôi cũng đã làm việc tương đối nhiều với framework Laravel. Từ ngày Laravel ra version 4.2 đến bây giờ là version mới nhất 5.6. Trong Laravel có rất nhiều Tips & Tricks mà mình đã từng sử dụng qua ít nhất 1 lần. Nhưng lại chưa bao giờ tổng hợp nó lại thành một list. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tìm được bài viết này nên ghi lại đây để tiện tra cứu về sau.

1. Eloquent Queries

Laravel cung cấp một trong những implementations mạnh mẽ nhất trong thế giới PHP đó là Active-Record. Ví dụ, bạn có một table orders và một model là Order.php

class Order extends Eloquent {}

Với Eloquent model, chúng ta có thể dễ dàng truy vấn với bất kỳ câu query nào tới cơ sở dữ liệu. Ví dụ, lấy tất cả các đơn đặt hàng trong bảng orders.

$orders = Order::orderBy('release_date', 'desc')->get();

Hay là thêm mới một đơn đặt hàng vào bảng orders,

$order = new Order;
$order->title = 'Xbox One';
$order->save();

2. Flexible Routing

Nếu các bạn đã sử dụng qua framework Laravel thì chắc hẳn mọi người đều biết là route trong Laravel sử dụng vô cùng linh hoạt. Bạn có thể khai báo router kiểu như

Route::get('orders', function()
{
  return View::make('orders.index')
    ->with('orders', Order::all());
});

Hay ngắn gọn vào đơn giản hơn là khai báo kiểu

Route::get('orders', 'OrdersController@index');

3. Easy Relationships

Với laravel, quan hệ giữa các table trong hệ thống trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Chúng ta viết quan hệ giữa các bảng dựa theo các Model Eloquent.

class Task extends Eloquent {
  public function user()
  {
    return $this->belongsTo('User');
  }
}
 
class User extends Eloquent {
  public function tasks()
  {
    return $this->hasMany('Task');
  }
}

Chỉ có vậy, chúng ta đã định nghĩa xong quan hệ giữa user và task. Bây giờ, việc lấy giữ liệu sẽ được thực hiện như sau:

$user = User::find(1);
$tasks = $user->tasks;

$task = Task::find(1);
$user = $task->user;

4. Form Model Binding

Việc sử dụng Form Model sẽ vô cùng hữu ích khi bạn cần chỉnh sửa một hàng trong table, Form model sẽ liên kết nhanh chóng tới từng hàng bạn muốn chỉnh sửa.

{{ Form::model($order) }}
  <div>
    {{ Form::label('title', 'Title:') }}
    {{ Form::text('title') }}
  </div>
 
  <div>
    {{ Form::label('description', 'Description:') }}
    {{ Form::textarea('description') }}
  </div>
{{ Form::close() }}

5. Cache Database Queries

Khi bạn cần remember một câu query thì công việc đơn giản của bạn chỉ cần gọi method

$questions = Question::remember(60)->get();

Bây giờ, trong một giờ tiếp theo, nếu có bất kỳ request nào tới trang, thì câu query vẫn được lưu trữ và database sẽ không được chạm tới.

6. View Composers

Trong nhiều trường hợp, nhiều view yêu cầu chung một biến hoặc chung một giá trị hay một phần dữ liệu nhất định. Để không phải lặp lại code quá nhiều lần, chúng ta có thể sử dụng cách

View::composer('layouts.nav', function($view)
{
  $view->with('tags', ['tag1', 'tag2']);
});

Với việc này, mỗi khi layout layouts/nav.blade.php được loaded thì nó sẽ nhận được một biến $tag truyền vào.

7. Simple Authentication

Laravel cung cấp methos Auth::temp() để check authentication. Nó được match với giá trị trong table user.

$user = [
  'email' => 'email',
  'password' => 'password'
];
 
if (Auth::attempt($user))
{
  // user is now logged in!
  // Access user object with Auth::user()
}

Để logout, chúng ta chỉ cần định nghĩa route /logout cho hệ thống

Route::get('logout', function()
{
  Auth::logout();
   
  return Redirect::home();
});

8. Resources

Làm việc với RESTFull trong Laravel chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Để khai báo một resourceful controller, bạn chỉ cần sử dụng

Route::resource('orders', 'OrdersController');

Với dòng route trên, laravel sẽ định nghĩa cho chúng ta các route

 • GET /orders
 • GET /orders/:order
 • GET /orders/create
 • GET /orders/:order/edit
 • POST /orders
 • PUT /orders/:order
 • PATCH /orders/:order
 • DELETE /orders/:order

Hơn nữa, bạn có thể tạo một controller bằng câu lệnh

php artisan controller:make OrdersController

Trong controller vừa được tao ra này, mỗi một method sẽ tương ứng với sanh sách route ở trên. Ví dụ, /order tương ứng với method index. /orders/create tương ứng với method create()

9. Blade Templating

File blade trong laravel có định dạng đuôi là .blade.php. Bạn có thể sử dụng như

@if ($orders->count())
  <ul>
    @foreach($orders as $order)
      <li>{{ $order->title }}</li>
    @endforeach
  </ul>
@endif

10. Testing Facilities

Laravel sử dụng composer, và nó cũng hỗ trợ sẵn sàng PHPunit để thực hiện việc viết unit test cho những dòng code

public function test_home_page()
{
  $this->call('GET', '/');
  $this->assertResponseOk();
}
public function test_contact_page_redirects_user_to_home_page()
{
  $postData = [
    'name' => 'Joe Example',
    'email' => 'email-address',
    'message' => 'I love your website'
  ];
 
  $this->call('POST', '/contact', $postData);
 
  $this->assertRedirectedToRoute('home', null, ['flash_message']);
}

11. Remote Component

Bạn có thể dễ dàng viết command để ssh tới server của bạn.

SSH::into('production')->run([
  'cd /var/www',
  'git pull origin master'
]);

Truyền một mảng param vào method run().

12. Events

Event::listen('user.signUp', 'UserEventHandler');

laravel cung cấp một simple observer implementation để lắng nghe tất cả các sự kiện trong ứng dụng của bạn.

13. View All Routes

Để xem tất cả các routes có trong ứng dụng web của bạn. Chạy câu lệnh commands sau

php artisan routes

Kết quả thu được trên màn hình như sau:

15. Easy Validation

Thao tác với form thì việc validate giá trị input nhập vào là không thể thiếu. Với laravel, bạn có thể dễ dàng validate input form, custom message cho những rule cần thiết.

$order = [
  'title' => 'Wii U',
  'description' => 'Game console from Nintendo'
];
 
$rules = [
  'title' => 'required',
  'description' => 'required'
];
 
$validator = Validator::make($order, $rules);
 
if ($validator->fails())
{
  var_dump($validator->messages()); // validation errors array
}

Gọi đến function $order->isValid(); để thực hiện validate

16. Tinker Tinker

Thao tác với database đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiêu với Tinker. Sử dụng như sau:

$ php artisan tinker
 
> $order = Order::find(1);
> var_dump($order->toArray());
> array(...)

Bạn có thể trực tiếp truy vấn, insert or update dữ liệu.

17. Migrations

Tạo một table mới trong laravel cũng không hề khó khăn. Sử dụng câu lệnh sau để khai báo một table mới

php artisan migrate:make create_users_table

Định nghĩa struct cho table với cấu trúc

public function up()
{
  Schema::create('faqs', function(Blueprint $table) {
    $table->integer('id', true);
    $table->text('question');
    $table->text('answer');
    $table->timestamps();
  });
}
 
public function down()
{
  Schema::drop('faqs');
}

18. Commands

Laravel cho phép bạn khai báo và làm việc với command. Tạo mới một command bằng lệnh

php artisan command:make MyCustomCommand

Định nghĩa các thuộc tính cơ bản của command

protected $name = 'command:name';
protected $description = 'Command description.';

Add vào file app/start/Artisan.php

Artisan::add(new MyCustomCommand);

19. Form Helpers

Với Form Helpers, việc định nghĩa một form input trở lên dễ dàng hơn rất nhiều

{{ Form::open() }}
  {{ Form::text('name') }}
  {{ Form::textarea('bio') }}
  {{ Form::selectYear('dob', date('Y') - 80, date('Y')) }}
{{ Form::close() }}

20. Environments

Tất cả các config cần thiết cho ứng dụng của bạn sẽ được khai báo trong file .env. Với việc khai báo như vậy, bạn sẽ dễ dàng đưa code lên server mà không mất qua nhiều thời gian để config.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.