+3

Laravel Real Time Notification Using Pusher Channels

Realtime là gì ?

Chắc ai cũng biết rồi. Ứng dụng realtime hiểu nôm na là ứng dụng tương tác với người dùng theo thời gian thực. ex: notifications, chat, gaming, web-page updates, newsfeed facebook....

Pusher là gì?

Pusher là một dịch vụ cloud, cung cấp cho người dùng 1 Server ảo làm trung gian xử lý các dữ liệu với thời gian thực. Dễ dàng sử dụng, tích hợp nhanh vào app, rút ngắn thời gian dev .

Cách thức hoạt động

Client duyệt web - > dữ liệu sẽ được chuyến đến sever-> sever chuyển tiếp đến Pusher thông qua pusher API -> Pusher trả kết lại cho client .

Pusher cung cấp cho chúng ta 3 options. Gói free (100 Max Connections 200k Messages / Day) thế là đủ sài thoải mái rồi, nếu ứng dụng lớn thì cần nâng cấp gói cao hơn.

Example

Các Bước Thực hiện

1. Install Laravel 5.6
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel demo_notification

2. Install pusher-php-server Package

composer require pusher/pusher-php-server

3. Setup Pusher

Step 1. Đầu tiên bạn cần đăng ký 1 account tại địa chỉ. https://pusher.com/

Step 2. Sau đó tạo 1 Pusher channels

Step 3. Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy app_id, key, secret, cluster

Step 4. Config .env

BROADCAST_DRIVER=pusher

PUSHER_APP_ID=xxxxx
PUSHER_APP_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PUSHER_APP_SECRET=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PUSHER_APP_CLUSTER=xxx

Sau khi chỉnh sửa file .env nhớ run cmd sau, để các variable đc active.

$php artisan config:clear
$php artisan cache:clear

Step 5: config/app.php Loại bỏ comment

App\Providers\BroadcastServiceProvider::class

4. Create event

php artisan make:event Notify

Nội dung file: app\event\Notify.php

<?php

namespace App\Events;

use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;

class Notify
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  public $title;

  public $message;
  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct($data)
  {
    $this->title = $data['title'];
    $this->message = $data['content'];
  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('send-message');
  }
}


5. Create Controller
php artisan make:controller SendMessageController

Nội dung:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Pusher\Pusher;

class SendMessageController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('send_message');
  }
  public function sendMessage(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'title' => 'required',
      'content' => 'required'
    ]);
    
    $data['title'] = $request->input('title');
    $data['content'] = $request->input('content');

    $options = array(
      'cluster' => 'mt1',
      'encrypted' => true
    );

    $pusher = new Pusher(
      env('PUSHER_APP_KEY'),
      env('PUSHER_APP_SECRET'),
      env('PUSHER_APP_ID'),
      $options
    );

    $pusher->trigger('Notify', 'send-message', $data);

    return redirect()->route('send');
  }
}

6. Create Route
Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});
Route::get('/send', 'SendMessageController@index')->name('send');
Route::post('/postMessage', 'SendMessageController@sendMessage')->name('postMessage');
7. Create View

welcome.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Demo Application</title>
  <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://skywalkapps.github.io/bootstrap-notifications/stylesheets/bootstrap-notifications.css">
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-9" aria-expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">Demo App</a>
    </div>

    <div class="collapse navbar-collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="dropdown dropdown-notifications">
          <a href="#notifications-panel" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            <i data-count="0" class="glyphicon glyphicon-bell notification-icon"></i>
          </a>

          <div class="dropdown-container">
            <div class="dropdown-toolbar">
              <div class="dropdown-toolbar-actions">
                <a href="#">Mark all as read</a>
              </div>
              <h3 class="dropdown-toolbar-title">Notifications (<span class="notif-count">0</span>)</h3>
            </div>
            <ul class="dropdown-menu">
            </ul>
            <div class="dropdown-footer text-center">
              <a href="#">View All</a>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li><a href="#">Timeline</a></li>
        <li><a href="#">Friends</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://js.pusher.com/4.3/pusher.min.js"></script>
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>

<script type="text/javascript">
  var notificationsWrapper  = $('.dropdown-notifications');
  var notificationsToggle  = notificationsWrapper.find('a[data-toggle]');
  var notificationsCountElem = notificationsToggle.find('i[data-count]');
  var notificationsCount   = parseInt(notificationsCountElem.data('count'));
  var notifications     = notificationsWrapper.find('ul.dropdown-menu');


  // Enable pusher logging - don't include this in production
   Pusher.logToConsole = true;

  var pusher = new Pusher('{{env('PUSHER_APP_KEY')}}', {
    cluster: 'mt1',
    encrypted: true
  });

  // Subscribe to the channel we specified in our Laravel Event
  var channel = pusher.subscribe('Notify');

  // Bind a function to a Event (the full Laravel class)
  channel.bind('send-message', function(data) {
    var existingNotifications = notifications.html();
    var avatar = Math.floor(Math.random() * (71 - 20 + 1)) + 20;
    var newNotificationHtml = `
     <li class="notification active">
       <div class="media">
        <div class="media-left">
         <div class="media-object">
          <img src="https://api.adorable.io/avatars/71/`+avatar+`.png" class="img-circle" alt="50x50" style="width: 50px; height: 50px;">
         </div>
        </div>
        <div class="media-body">
         <strong class="notification-title">`+data.title+`</strong>
         <p class="notification-desc">`+data.content+`</p>
         <div class="notification-meta">
          <small class="timestamp">about a minute ago</small>
         </div>
        </div>
       </div>
     </li>
    `;
    notifications.html(newNotificationHtml + existingNotifications);

    notificationsCount += 1;
    notificationsCountElem.attr('data-count', notificationsCount);
    notificationsWrapper.find('.notif-count').text(notificationsCount);
    notificationsWrapper.show();
  });
</script>
</body>
</html>

send_mesage.balde.php

<div class="container">
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif
  <form action="{{route('postMessage')}}" method="post">
    @csrf
    <label for="fname">Title</label>
    <input type="text" id="title" name="title" placeholder="Your Title..">

    <label for="subject">Content</label>
    <textarea id="content" name="content" placeholder="Write something.." style="height:200px"></textarea>

    <input type="submit" value="Submit">

  </form>
</div>

<style>
  /* Style inputs with type="text", select elements and textareas */
  input[type=text], select, textarea {
    width: 100%; /* Full width */
    padding: 12px; /* Some padding */
    border: 1px solid #ccc; /* Gray border */
    border-radius: 4px; /* Rounded borders */
    box-sizing: border-box; /* Make sure that padding and width stays in place */
    margin-top: 6px; /* Add a top margin */
    margin-bottom: 16px; /* Bottom margin */
    resize: vertical /* Allow the user to vertically resize the textarea (not horizontally) */
  }

  /* Style the submit button with a specific background color etc */
  input[type=submit] {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
  }

  /* When moving the mouse over the submit button, add a darker green color */
  input[type=submit]:hover {
    background-color: #45a049;
  }

  /* Add a background color and some padding around the form */
  .container {
    border-radius: 5px;
    background-color: #f2f2f2;
    padding: 20px;
    width: 500px;
    margin: 0 auto;
  }
  .alert-danger { color: red}
</style>

Sau khi đã tạo blade xong, bạn bật console của browser lên để kiểm tra app của mình đã được kết nối với pusher hay chưa, nếu connect k thành công thì bạn kiểm tra lại các biến PUSHER_APP_XX trong file .env nhé.

Đây là form send message:

8. Test

Bây giờ test xem nó hoạt động thế nào.

Như vậy là kết thúc rồi, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người, (thankyou) !!!

Nguồn tham khảo https://pusher.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.