0

Laravel Passport và Socialite - Tạo Custom Grant lấy token từ tài khoản mạng xã hội

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy access tokenrefresh token khi người dùng đăng nhập bằng Google, Facebook, Github...

Bài toán

Passport

Bài toán này mình sử dụng React js làm frontend, backend Laravel cung cấp API và xác thực danh tính bằng access token, refresh token thông qua Laravel Passport.

Hệ thống hoạt động rất trơn tru cho đến khi mình implement thêm chức năng đặng nhập với tài khoản OAuth bên thứ 3 (Google, Facebook, Github ...). Ở bài viết này mình sẽ lấy ví dụ chung là Google cho tiện 😀

Socialite

Đoạn code xử lý callback từ Google:

public function socialCallback($social)
  {
    //Lấy thông tin Google account
    $socialProvider = Socialite::driver($social)->stateless()->user();
    $socialAccount = SocialAccount::whereSocialProvider($social)
      ->whereSocialId($socialProvider->getId())
      ->first();
  
    if ($socialAccount) {
    //Lấy ra user tương ứng với Google account
      if ($user = $socialAccount->user) {
        //$data chứa các token cần thiết cho việc authenticate API
        $data = ???
        return response->json($data);
      }
    } else {
      //Xử lý với trường hợp tài khoản mới
    }
  }

Chúng ta có Google account và cả User của người dùng, bây giờ hãy tìm cách trả về access_tokenrefresh_token nào:

//Access token quá đơn giản
$access_token = $user->createToken('Token Name')->accessToken;
//Còn refresh token thì sao?
$refresh_token = $user->createToken('Token Name')->refreshToken; //làm gì có :D

Làm sao để lấy được refresh_token đây? Lội lại docs của Laravel thì Passport chỉ hỗ sẵn các loại Grant để lấy token qua chính refresh token hoặc usernamepassword. Vậy thì mình tạo một Custom Grant mới thôi 😄

Tạo Custom Grant

Soi vào code của Laravel một chút

Password Grant

Bạn có thể tìm thấy file PasswordGrant.php tại vender/league/oauth2-server/src/Grant. Nhìn tên thôi cũng thấy đúng cái chúng ta cần tìm rồi 😄

<?php
/**
 * OAuth 2.0 Password grant.
 *
 * @author   Alex Bilbie <hello@alexbilbie.com>
 * @copyright  Copyright (c) Alex Bilbie
 * @license   http://mit-license.org/
 *
 * @link    https://github.com/thephpleague/oauth2-server
 */

namespace League\OAuth2\Server\Grant;

use DateInterval;
use League\OAuth2\Server\Entities\ClientEntityInterface;
use League\OAuth2\Server\Entities\UserEntityInterface;
use League\OAuth2\Server\Exception\OAuthServerException;
use League\OAuth2\Server\Repositories\RefreshTokenRepositoryInterface;
use League\OAuth2\Server\Repositories\UserRepositoryInterface;
use League\OAuth2\Server\RequestEvent;
use League\OAuth2\Server\ResponseTypes\ResponseTypeInterface;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

/**
 * Password grant class.
 */
class PasswordGrant extends AbstractGrant
{
  /**
   * @param UserRepositoryInterface     $userRepository
   * @param RefreshTokenRepositoryInterface $refreshTokenRepository
   */
  public function __construct(
    UserRepositoryInterface $userRepository,
    RefreshTokenRepositoryInterface $refreshTokenRepository
  ) {
    $this->setUserRepository($userRepository);
    $this->setRefreshTokenRepository($refreshTokenRepository);

    $this->refreshTokenTTL = new DateInterval('P1M');
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function respondToAccessTokenRequest(
    ServerRequestInterface $request,
    ResponseTypeInterface $responseType,
    DateInterval $accessTokenTTL
  ) {
    // Validate request
    $client = $this->validateClient($request);
    $scopes = $this->validateScopes($this->getRequestParameter('scope', $request, $this->defaultScope));
    $user = $this->validateUser($request, $client);

    // Finalize the requested scopes
    $finalizedScopes = $this->scopeRepository->finalizeScopes($scopes, $this->getIdentifier(), $client, $user->getIdentifier());

    // Issue and persist new access token
    $accessToken = $this->issueAccessToken($accessTokenTTL, $client, $user->getIdentifier(), $finalizedScopes);
    $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::ACCESS_TOKEN_ISSUED, $request));
    $responseType->setAccessToken($accessToken);

    // Issue and persist new refresh token if given
    $refreshToken = $this->issueRefreshToken($accessToken);

    if ($refreshToken !== null) {
      $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::REFRESH_TOKEN_ISSUED, $request));
      $responseType->setRefreshToken($refreshToken);
    }

    return $responseType;
  }

  /**
   * @param ServerRequestInterface $request
   * @param ClientEntityInterface $client
   *
   * @throws OAuthServerException
   *
   * @return UserEntityInterface
   */
  protected function validateUser(ServerRequestInterface $request, ClientEntityInterface $client)
  {
    $username = $this->getRequestParameter('username', $request);

    if (\is_null($username)) {
      throw OAuthServerException::invalidRequest('username');
    }

    $password = $this->getRequestParameter('password', $request);

    if (\is_null($password)) {
      throw OAuthServerException::invalidRequest('password');
    }

    $user = $this->userRepository->getUserEntityByUserCredentials(
      $username,
      $password,
      $this->getIdentifier(),
      $client
    );

    if ($user instanceof UserEntityInterface === false) {
      $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::USER_AUTHENTICATION_FAILED, $request));

      throw OAuthServerException::invalidGrant();
    }

    return $user;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function getIdentifier()
  {
    return 'password';
  }
}

Nhìn qua ta có thể thấy PasswordGrant.php extend từ AbstractGrant.php và override 3 hàm respondToAccessTokenRequest(), validateUser(), getIdentifier(). Phân tích qua 3 hàm này:

//Hàm này trả về tên của grant
public function getIdentifier()
  {
    return 'password';
  }
//Tìm kiếm và trả về người dùng bằng các thông tin query từ request
protected function validateUser(ServerRequestInterface $request, ClientEntityInterface $client)
  {
    ...
    $user = $this->userRepository->getUserEntityByUserCredentials(
      $username,
      $password,
      $this->getIdentifier(),
      $client
    );
    ...
    // Các bạn chú ý ở đây $user là instance của Laravel\Passport\Bridge\User;
    return $user;
  }
//Trả lại access_token, refresh_token và một số thông tin khác của $user
  public function respondToAccessTokenRequest(...) {
     ...
    //Lấy user từ request
    $user = $this->validateUser($request, $client);
    //Lấy access token và refresh token
    ...
    $accessToken = $this->issueAccessToken($accessTokenTTL, $client, $user->getIdentifier(), $finalizedScopes);
    $responseType->setAccessToken($accessToken);
    ...
    $refreshToken = $this->issueRefreshToken($accessToken);
    $responseType->setRefreshToken($refreshToken);
    ...
    return $responseType;
  }

OK, phân tích xong ta thấy chỉ cần tạo 1 Custom grant override 3 hàm này, lấy ra Laravel\Passport\Bridge\User qua các thông tin từ $request mà chúng ta muốn. Để tạo được $user này từ App\Model\User cảu chúng ta chỉ đơn giản

use Laravel\Passport\Bridge\User;
$user = new User($ourUser->getAuthIdentifier());

Custom Grant

Ở đây mình sẽ demo Custom grant usernamepassword đã được hash lấy từ $user mà chúng ta có trong socialCallback().

Tại sao không lấy ngay social_id của $socialAccount cho đơn giản? Bởi vì social_id của người dùng không thay đổi được, nếu lỡ may bị lộ thì kẻ gian sẽ dễ dàng cướp được quyền của user 😢

Bạn cũng có thể thử sử dụng access_token của $socialAccount hay bất cứ thông tin nào mà bạn muốn 👍

<?php

namespace App\Http\Grant;

use DateInterval;
use League\OAuth2\Server\Entities\ClientEntityInterface;
use League\OAuth2\Server\Entities\UserEntityInterface;
use League\OAuth2\Server\Exception\OAuthServerException;
use League\OAuth2\Server\Repositories\RefreshTokenRepositoryInterface;
use League\OAuth2\Server\Repositories\UserRepositoryInterface;
use League\OAuth2\Server\RequestEvent;
use League\OAuth2\Server\ResponseTypes\ResponseTypeInterface;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;
use Laravel\Passport\Bridge\User;
use League\OAuth2\Server\Grant\AbstractGrant;


class YourGrant extends AbstractGrant
{
   /**
   * @param UserRepositoryInterface     $userRepository
   * @param RefreshTokenRepositoryInterface $refreshTokenRepository
   */
   public function __construct(
    UserRepositoryInterface $userRepository,
    RefreshTokenRepositoryInterface $refreshTokenRepository
  ) {
    $this->setUserRepository($userRepository);
    $this->setRefreshTokenRepository($refreshTokenRepository);

    $this->refreshTokenTTL = new DateInterval('P1M');
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function respondToAccessTokenRequest(
    ServerRequestInterface $request,
    ResponseTypeInterface $responseType,
    DateInterval $accessTokenTTL
  ) {
    // Validate request
    $client = $this->validateClient($request);
    $scopes = $this->validateScopes($this->getRequestParameter('scope', $request, $this->defaultScope));
    $user = $this->validateUser($request, $client);

    // Finalize the requested scopes
    $finalizedScopes = $this->scopeRepository->finalizeScopes($scopes, $this->getIdentifier(), $client, $user->getIdentifier());

    // Issue and persist new access token
    $accessToken = $this->issueAccessToken($accessTokenTTL, $client, $user->getIdentifier(), $finalizedScopes);
    $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::ACCESS_TOKEN_ISSUED, $request));
    $responseType->setAccessToken($accessToken);

    // Issue and persist new refresh token if given
    $refreshToken = $this->issueRefreshToken($accessToken);

    if ($refreshToken !== null) {
      $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::REFRESH_TOKEN_ISSUED, $request));
      $responseType->setRefreshToken($refreshToken);
    }

    return $responseType;
  }

  /**
   * @param ServerRequestInterface $request
   * @param ClientEntityInterface $client
   *
   * @throws OAuthServerException
   *
   * @return UserEntityInterface
   */
  protected function validateUser(ServerRequestInterface $request, ClientEntityInterface $client)
  {
    $username = $this->getRequestParameter('username', $request);

    if (\is_null($username)) {
      throw OAuthServerException::invalidRequest('username');
    }

    $password = $this->getRequestParameter('password', $request);

    if (\is_null($password)) {
      throw OAuthServerException::invalidRequest('password');
    }

    $user = $this->getUser($username, $password);

    if ($user instanceof UserEntityInterface === false) {
      $this->getEmitter()->emit(new RequestEvent(RequestEvent::USER_AUTHENTICATION_FAILED, $request));

      throw OAuthServerException::invalidGrant();
    }

    return $user;
  }

  private function getUser($username, $password){
    $user = App/Models/User::whereUsernamer($username)
    ->wherePassword($pasword)->first();
    if(!$user) return;
    return new User($user->getAuthIdentifier());
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function getIdentifier()
  {
    return 'your_grant_name';
  }
}

Vậy là chúng ta đã có grant mong muốn 😀 Xong chưa nhỉ? Chưa đâu, để sử dụng được grant này ta phải đăng ký nó trong service provider.

Service Provider

Tạo một service provider

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Laravel\Passport\Bridge\RefreshTokenRepository;
use Laravel\Passport\Bridge\UserRepository;
use Laravel\Passport\Passport;
use League\OAuth2\Server\AuthorizationServer;
use App\Http\Grant\YourGrant;


class SocialAuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }

  /**
   * Bootstrap services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    //
    app()->afterResolving(AuthorizationServer::class, function (AuthorizationServer $server) {
      $grant = $this->makeGrant();
      $server->enableGrantType($grant, Passport::tokensExpireIn());
    });
  }

  private function makeGrant(){
    $grant = new YourGrant(
      $this->app->make(UserRepository::class),
      $this->app->make(RefreshTokenRepository::class),
    );
    $grant->setRefreshTokenTTL(Passport::refreshTokensExpireIn());
    return $grant;
  }
}

Và đăng ký nó trong config/app.php

 'providers' => [
   ...
   App\Providers\SocialAuthServiceProvider::class,
 ]

Done! Bây giờ ta hoàn toàn có thể lấy các token và thông tin như với password hoặc refresh_token grant. Ở bài toán của mình, mình tạo một AuthenticateProxy làm trung gian để thêm một số thông tin như oauth_client... gửi api cho passport, lấy lại response và trả về token cho user. Request có dạng:

POST DOMAIN/oauth/token
body: {
    client_id: client_id,
    client_secret: client_secret,
    grant_type: 'your_grant_name',
    username: username,
    password: hashed_password
  }

Kết bài

Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo một custom grant rồi. Mong nhận được sự góp ý của mọi người để cải tiến xịn xò hơn 😄!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.