+36

Laravel đã xử lý một request như thế nào?

1. Mở đầu

Laravel là một framework hoạt động theo mô hình MVC (Model - View - Controller). Có thể hiểu trong mô hình này, một request đầu tiên sẽ chạy đến Router, sau đó nó tiếp tục đến Controller(C), Controller sẽ có thể tiếp tục xử lý tại Model (M) và trả dữ liệu ra View (V). Trong Laravel framework, một request nhìn về cơ bản hay có thể gọi là bề nổi theo cách hiểu đơn giản thì sẽ chạy theo cách nói ở trên. Tuy nhiên, mình rất muốn biết bên dưới của nó thực sự chứa đựng những gì. Vì vậy thời gian vừa qua mình cũng bớt chút thời gian để tìm đọc hiểu cũng như nghiên cứu một chút về vòng đời của một request trong Laravel framework mà mình chia sẻ tại bài này. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc bài của mình. Nếu có vấn đề gì mọi người hãy để lại comment nhé.

2. Nội dung

Trước hết mình xin được nói lại một chút về request mà mình vẫn hay dùng. Khi một request được hiểu là bắt đầu từ Router thì cùng xem, trên đoạn đường gian khổ để có được một response, nó phải trải qua những gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở ngay dưới đây thôi. Mọi thứ sẽ được bắt đầu trong app của bạn từ public/index.php.

2.1. Auto Loader

require __DIR__.'/../vendor/autoload.php';

Đầu tiên nó sẽ gọi đến file autoload.php. Nó sẽ tự động load tất cả các package/library được đăng ký bởi Composer trong quá trình sử dụng.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cơ chế autoloading tại bài viết PHP Autoloading, PSR4 and Composer

2.2. Khởi tạo một instance từ Laravel Application

$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';

Dòng đầu tiên:

$app = new Illuminate\Foundation\Application(
  realpath(__DIR__.'/../') //đây chính là đường dẫn chứa application hiện tại của chúng ta
);

Để xem trong này có những gì nào:

public function __construct($basePath = null)
{
  if ($basePath) {
    $this->setBasePath($basePath);
  }

  $this->registerBaseBindings();

  $this->registerBaseServiceProviders();

  $this->registerCoreContainerAliases();
}

Đầu tiên trong __constructor nó nhận vào một cái $basePath = null, sau đó nó sẽ kiểm tra sự tồn tại của $basePath này và sẽ tạo ra các global path cho các thư mục như base, lang, config, public, storage, database, resources, bootstrap mà chúng ta vẫn sử dụng.
Ví dụ:

$this->instance('path.config', $this->configPath());

public function configPath($path = '')
{
  return $this->basePath.DIRECTORY_SEPARATOR.'config'.($path ? DIRECTORY_SEPARATOR.$path : $path); // define ('DIRECTORY_SEPARATOR', "/");
  // => chính là thư mục config trong application của bạn đó.
}

Vậy tại sao nói nó tạo ra các global đường dẫn ??? Đã bao giờ các bạn sử dụng các hàm như config_path, public_path, ... chưa.
Tất cả các hàm này đều tạo ra một instance với cái tên 'path.name', trùng với các thư mục trong application của bạn. Và chúng được tạo ra bởi các hàm trong file helpers.php.

if (! function_exists('config_path')) {
  /**
   * Get the configuration path.
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  function config_path($path = '')
  {
    return app()->make('path.config').($path ? DIRECTORY_SEPARATOR.$path : $path);
  }
}

Khi bạn gọi config_path(), mặc định Laravel sẽ tạo ra một instance của cái tên path.config. Mà hàm này chính là đường dẫn đến file folder config đã nói ở trên.
Hàm $this->registerBaseBindings(); sẽ tạo một instance của 'app' và một instance của class Container::class bằng chính cái class Illuminate\Foundation\Application.php này.

$this->instance('app', $this);

$this->instance(Container::class, $this);

Mở cái class Container.php kia ra mình có thấy rất nhiều các methods quen thuộc liên quan đến khái niệm về Service Container như bind, singleton. Để hiểu hơn về 2 khái niệm này các bạn có thể tìm hiểu tại một số bài viết như:

Và cuối cùng là khởi tạo một instance của PackageManifest. Trong bài này chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm đâu nhé.
Tiếp theo:

$this->registerBaseServiceProviders();

Laravel sẽ đăng kí các Service Provider cơ bản cho application. Tưởng tượng như project của chúng ta sẽ luôn luôn cần có những cái cơ bản, cái gốc để nó có thể hoạt động được. Chúng ta có thể thấy Laravel đăng ký các provider như Event, Log, Routing:

$this->register(new EventServiceProvider($this));

$this->register(new LogServiceProvider($this));

$this->register(new RoutingServiceProvider($this));

Cuối cùng trong hàm __constructor là:

$this->registerCoreContainerAliases();

Mình sẽ mở 1 đoạn trong hàm này và xem nó có gì nhé:

public function registerCoreContainerAliases()
{
  foreach ([
    'app'         => [\Illuminate\Foundation\Application::class, \Illuminate\Contracts\Container\Container::class, \Illuminate\Contracts\Foundation\Application::class, \Psr\Container\ContainerInterface::class],
    'auth'         => [\Illuminate\Auth\AuthManager::class, \Illuminate\Contracts\Auth\Factory::class],
    // ...
  ] as $key => $aliases) {
    foreach ($aliases as $alias) {
      $this->alias($key, $alias);
    }
  }
}

Hàm này có tác dụng đăng ký các tên cho các class trong Laravel Application. Ví dụ như 'app' sẽ được gán cho \Illuminate\Foundation\Application::class, \Illuminate\Contracts\Container\Container::class, \Psr\Container\ContainerInterface::class].
Ví dụ khi bạn gọi app()->make('hash') thì 'hash' chính là \Illuminate\Hashing\HashManager::class.
Bước tiếp theo, Laravel sẽ đăng kí binding cho class Http\KernelConsole\Kernel cùng với đó là một class Exception, mục tiêu là để phục vụ cho việc handle Request và handle các lỗi khi xảy ra từ Http và giao diện Console. (Terminal).
Sau khi binding xong , $app này sẽ được trả về.

$app->singleton(
  Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class,
  App\Http\Kernel::class
);

$app->singleton(
  Illuminate\Contracts\Console\Kernel::class,
  App\Console\Kernel::class
);

$app->singleton(
  Illuminate\Contracts\Debug\ExceptionHandler::class,
  App\Exceptions\Handler::class
);

return $app;

2.3. Tạo Http Kernel

$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);

Ở trên chúng ta thấy Laravel binding class Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class bằng một App\Http\Kernel::class. Vậy hàm này sẽ trả về cho chúng ta một instance của Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class, chính là App\Http\Kernel.php

2.4. Handle Request

Http Kernel này sẽ xử lý $request$response là kết quả của quá trình xử lý:

$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);

Giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem Laravel của chúng ta thực sự đã làm những gì để xử lý một request nhé. Chúng ta hãy mở class App\Http\Kernel ra. Trong này có rất nhiều groupMiddleware khác nhau. Nếu để ý bạn có thể thấy có một nhóm globalMiddleware, một middlewareGroup và một routeMiddleware, nhiệm vụ của chúng là dùng để lọc các request chạy đến application của bạn, sau đó xử lý như thế nào tiếp theo sẽ là do phần xử lý bên trong của middleware đó.
Nhóm globalMiddleware là phần mà mỗi request đều phải đi qua nó. Ví dụ như middleware \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull::class

protected function transform($key, $value)
{
  return is_string($value) && $value === '' ? null : $value;
}

Hàm này chắc các bạn cũng hiểu rồi phải không.
Bạn mở class mà Kernel kế thừa ra tại Illuminate\Foundation\Http\Kernel.
Kéo xuống phần hàm handle($request) ta thấy có đoạn

$response = $this->sendRequestThroughRouter($request);

Mở hàm sendRequestThroughRouter($request) và 2 hàm dưới luôn nhé. Tại nó gần nhau 😄

protected function sendRequestThroughRouter($request)
{
  $this->app->instance('request', $request); // Đăng ký request hiện tại với Laravel Service Container với tên `'request'`

  Facade::clearResolvedInstance('request'); // Loại bỏ request facade khác

  $this->bootstrap(); // Load các bootstrapper

  return (new Pipeline($this->app)) //Đẩy request qua các middleware và cuối cùng là đẩy request lên router
        ->send($request)
        ->through($this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : $this->middleware)
        ->then($this->dispatchToRouter());
}

public function bootstrap()
{
  if (! $this->app->hasBeenBootstrapped()) {
    $this->app->bootstrapWith($this->bootstrappers());
  }
}

/**
 * Get the route dispatcher callback.
 *
 * @return \Closure
 */
protected function dispatchToRouter()
{
  return function ($request) {
    $this->app->instance('request', $request);

    return $this->router->dispatch($request);
  };
}

Đến đây, gần như quá trình handle một request đã xong. Quay lại hàm handle($request) tại Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php, sau khi dispatch request lên router và đã được xử lý, nó sẽ dispatch một event bao để báo rằng request đã được xử lý, hàm này gồm 2 tham số quen thuộc là $request$response.

$this->app['events']->dispatch(
  new Events\RequestHandled($request, $response)
);

return $response // cuối cùng là phải return cái $response này

2.5. Kết thúc

Sau khi có $response nó sẽ được trả về cho người dùng

$response->send();

Quá trình handle một request được kết thúc, cuối cùng là đóng Kernel và kết thúc.

$kernel->terminate($request, $response);

3. Vi vu

Có lẽ đọc từ nãy đến giờ cũng khá là lan man rồi. Giờ mình sẽ tổng hợp lại về nội dung chính về vòng đời của một request trong Laravel.

 • Auto Loader.
 • Khởi tạo ứng dụng, đăng ký các global_path, provider cơ bản, các bí danh cho các class.
 • Binding class Kernel, Exception.
 • Tạo Kernel.
 • Đăng ký Service Provider
 • Send request qua middleware => send request tới router
 • Gửi response về cho người dùng
 • Kết thúc

Đã bao giờ bạn nghĩ mỗi dòng code trong Laravel bạn đang sử dụng để handle request từ đâu mà dùng được chưa, ví dụ

app()->handle('')
//or
use Client;
public function handle(Client $client)
...

hay gần như bất cứ đoạn code nào khác. Tất cả chúng đều được tạo ra, đều được khởi tạo một cách rất tuần tự và hoàn hảo.
Và thành phần quan trọng nhất trong quá trình handle một request trong Laravel chính là Service Provider.

4. Kết

Bài viết của mình đến đây xin được dừng lại. Mình không biết có quá lan man hay làm cho các bạn không hiểu hay không. 😄 Nếu có vấn đề gì hãy comment lại cho mình biết nhé. Bài tới mình sẽ viết về Service Provider trong Laravel. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.