+3

Laravel Cronjob và Task Scheduling

1. Mở đầu

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập Task Scheduling trong Laravel 6. Cron này sẽ gọi lệnh Schduler mỗi phút. Khi câu lệnh schedule:run được thực thi, Laravel sẽ thực hiện các tác vụ theo lịch trình của bạn.

2. Task Schedule với Cronjob

Để thực hiện được thì chúng ta phải thêm một số trường mới vào bảng users trong cơ sở dữ liệu.

2.1. Thiết lập bảng

Hãy tới file migration của bảng users và thêm đoạn code dưới đây vào function up()

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->bigIncrements('id');
  $table->string('name');
  $table->string('email')->unique();
  $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
  $table->string('password');
  $table->string('role')->default('user');
  $table->tinyInteger('active')->default(1);
  $table->timestamp('last_login')->nullable();
  $table->rememberToken();
  $table->timestamps();

Sau khi thêm đoạn code, chạy câu lệnh php artisan migrate để thêm những trường này vào trong bảng cơ sở dữ liệu. Ở đây tôi có thêm trường last_login để kiểm tra lần cuối người dùng đã đăng nhập.

2.2. Tạo Command tùy chỉnh

Để tạo Command tùy chỉnh, chạy câu lện dưới đây:

php artisan make:command InactiveUser

Sau khi thực hiện lệnh này, bạn sẽ thấy tập tin này trong thư mục app\Console\Commands\inactiveUsers.php.

2.3. app\Console\Commands\inactiveUsers.php

Các bạn mở thư mục app\Console\Commands\inactiveUsers.php và sẽ thấy đoạn code này ở trong.

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class inactiveUsers extends Command
{

  protected $signature = 'command:name';

  protected $description = 'Command description';

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  public function handle()
  {
    //
  }
}

Trong đó, $signature là tên hoặc mã định danh của lệnh và mô tả giúp cung cấp thêm thông tin về lệnh, $description mô tả chức năng của task và việc xử lý logic của task sẽ được viết trong hàm handle().

2.4. Tạo thông báo

Chạy câu lệnh sau để tạo một thông báo mới

php artisan make:notification NotifyInactiveUser

Sau khi chạy câu lênh, bạn sẽ thấy file này trong thư mục app\Notifications\NotifyInactiveUser.php và hãy dán đoạn code dưới đây vào file đó.

<?php

namespace App\Notifications;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage;
use Illuminate\Notifications\Notification;

class NotifyInactiveUser extends Notification
{
  use Queueable;

  public function __construct()
  {
    //
  }

  public function via($notifiable)
  {
    return ['mail'];
  }

  public function toMail($notifiable)
  {
    return (new MailMessage)
          ->line('Lâu rồi bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi?')
          ->action('Hãy sử dụng nào!', route('login'))
          ->line('Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!');
  }

  public function toArray($notifiable)
  {
    return [
      //
    ];
  }
}

2.5. Thiết lập app\Console\Commands\inactiveUsers.php

Mở file app\Console\Commands\inactiveUsers.php và dán đoạn code sau đây:

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class inactiveUsers extends Command
{

  protected $signature = 'email:inactiveUsers';

  protected $description = 'Send email to Inactive Users';

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  public function handle()
  {
    $limit = Carbon::now()->subDay(7);
    $inactive_user = User::where('last_login', '<', $limit)->get();
    foreach ($inactive_user as $user) {
      $user->notify(new NotifyInactiveUser());
    }
  }
}

Bây giờ bạn chạy câu lệnh php artisan list thì bạn sẽ nhìn thấy câu lệnh tùy chỉnh trong danh sách câu lệnh Artisan của Laravel


Ở đây tôi sử dụng $limit = Carbon::now()->subDay(7) để lấy ra những người dùng có thời gian đăng nhập từ 7 ngày trước và gửi thông báo cho họ.

2.6. Thiết lập Controller

Để lưu dữ liệu ở trường last_login, hãy chuyển đến controller và thêm đoạn code sau vào phương thức sau khi đăng nhập thành công của bạn.

$user = Auth::user();
$user->last_login = Carbon::now();
$user->save();

Giờ đây, chúng ta đã lưu được thời gian đăng nhập của người dùng.

2.7. Đăng ký Command và Scheduler

Để đăng ký Command, đi đến thư mục app\Console\Kernel.php. Ở file Kernel, đăng ký Command bên trong $commands.

protected $commands = [
  Commands\InactiveUsers::class,
];

protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  $schedule->command('email:inactiveUsers')
       ->everyMinute();
}

Và dán đoạn code bên trên vào trong. Ở phương thức schedule(), ta có thể xác định được khoảng thời gian mà mình muốn xử lý Schedule. Các bạn có thể tham khảo một số mốc thời gian ở đây: https://laravel.com/docs/6.x/scheduling#schedule-frequency-options
Cuối cùng chúng ta sẽ được file Kernel như sau:

<?php

namespace App\Console;

use Illuminate\Console\Scheduling\Schedule;
use Illuminate\Foundation\Console\Kernel as ConsoleKernel;

class Kernel extends ConsoleKernel
{

  protected $commands = [
    Commands\InactiveUsers::class,
  ];

  protected function schedule(Schedule $schedule)
  {
    $schedule->command('email:inactiveUsers')
         ->everyMinute();
  }

  protected function commands()
  {
    $this->load(__DIR__.'/Commands');

    require base_path('routes/console.php');
  }
}

Bây giờ các bạn chạy câu lệnh:

php artisan email:inactiveUsers

Sau đó logic của bạn sẽ làm việc. Điều đó có nghĩa là thông báo của bạn sẽ được gửi đến những người dùng đã đăng nhập 7 ngày trước.

2.8. Dùng lệnh Schedule để kiểm tra

Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng để chạy Cron, vì vậy bạn có thể kiểm tra thủ công bằng cách chạy câu lệnh:

php artisan schedule:run

Cuối cùng, bạn có thể quản lý lệnh này trong Schedule Task, bạn phải khai báo một mục vào file crontab của máy chủ:

* * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Hy vọng bài viết này có thể giúp được các bạn.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí