+2

[Laravel Certification] Giải thích toàn bộ Artisan Command (P1)

I. Artisan Console là gì ?

Về cơ bản Artisan là một giao diện command line được hỗ trợ bới Laravel với tập hợp một danh sách các dòng lệnh hữu ích để giúp người dùng trong quá trình build project.

Nguyên văn Laravel docs mô tả:

Artisan is the command line interface included with Laravel. Artisan exists at the root of your application as the artisan script and provides a number of helpful commands that can assist you while you build your application.

II. Đặt vấn đề một chút

Trong quá trình làm việc với Laravel thì chắc hẳn không ít anh em "động chạm" tới những câu lệnh artisan đúng không ? Vì nhiều lý do khác nhau nên các anh em có thể biết, không biết hoặc là không biết đủ về khái niệm, tác dụng và cách hoạt động của những câu artisan command đúng không nhỉ ? Ví dụ tôi đã không ít lần gặp một số anh em trong team của tôi được yêu cầu là phải lên server dev xóa cache thì các anh em đấy dùng tùm lum , từa lưa các câu lệnh artisan xóa cache như là :

php artisan cache:clear
php artisan config:cache
php artisan config:clear
php artisan optimize

Ok điều này thì không sai , người anh em này thích chạy bao nhiêu câu lệnh artisan cũng được miễn là đạt được mục đích là "xóa cache", nhưng thực ra chỉ cần chạy một câu lệnh đầu tiên là đủ, đấy là nếu anh em đó hiểu được khái niệm thực sự của từng câu lệnh artisan mà anh em đó dùng .

Bây giờ tôi lấy một ví dụ cụ thể hơn một chút nhé :

Giả sử trên môi trường product, để tối ưu hóa load view, một dev cũ đã tạo ra một bản sao view và lưu vào hệ thống cache.

Một dev mới đã thêm một config vào file môi trường (.env) và vì config đã được cache lại, buộc họ phải xóa cache config để hệ thống cập nhật đoạn config mới.

Tuy nhiên, câu lệnh mà dev này dùng là php artisan cache:clear. Vấn đề ở đây là nếu dùng lệnh này, toàn bộ các file cache được tạo ra bởi Laravel sẽ bị xóa, bao gồm cả cache của ứng dụng và các tệp cache của framework, trong đó có cả cache view. Điều này làm cho việc tối ưu hóa load view trở nên không hiệu quả.

Anh em có thấy quen không 😄 , có thấy bản thân mình trong ví dụ trên không. Thật ra anh em nào ít động chạm tới những môi trường như product/stg thì trong ví dụ trên các anh em sử dụng php artisan cache:clear thì các anh em cũng sẽ đạt được mục đích thôi . Nhưng tôi nghĩ anh em nên hiểu rõ nhưng gì mình làm , hiểu sâu những gì mình gõ thì sẽ rất tốt cho em nên tôi viết bài này nhằm mục đích giải thích "chi tiết" những artisan command mà "có thể" anh em dùng thường xuyên nhưng không hiểu hết về nó. Bắt đầu nhé!!

III. Tổng quan một chút

Tôi sẽ show trước danh sách command mà laravel 9.x hỗ trợ :

λ php artisan list
Laravel Framework 9.52.4

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help      Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi|--no-ansi Force (or disable --no-ansi) ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]    The environment the command should run under
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 about         Display basic information about your application
 clear-compiled     Remove the compiled class file
 completion       Dump the shell completion script
 db           Start a new database CLI session
 docs          Access the Laravel documentation
 down          Put the application into maintenance / demo mode
 env          Display the current framework environment
 help          Display help for a command
 inspire        Display an inspiring quote
 list          List commands
 migrate        Run the database migrations
 optimize        Cache the framework bootstrap files
 serve         Serve the application on the PHP development server
 test          Run the application tests
 tinker         Interact with your application
 up           Bring the application out of maintenance mode
 auth
 auth:clear-resets   Flush expired password reset tokens
 cache
 cache:clear      Flush the application cache
 cache:forget      Remove an item from the cache
 cache:table      Create a migration for the cache database table
 config
 config:cache      Create a cache file for faster configuration loading
 config:clear      Remove the configuration cache file
 db
 db:monitor       Monitor the number of connections on the specified database
 db:seed        Seed the database with records
 db:show        Display information about the given database
 db:table        Display information about the given database table
 db:wipe        Drop all tables, views, and types
 env
 env:decrypt      Decrypt an environment file
 env:encrypt      Encrypt an environment file
 event
 event:cache      Discover and cache the application's events and listeners
 event:clear      Clear all cached events and listeners
 event:generate     Generate the missing events and listeners based on registration
 event:list       List the application's events and listeners
 key
 key:generate      Set the application key
 make
 make:cast       Create a new custom Eloquent cast class
 make:channel      Create a new channel class
 make:command      Create a new Artisan command
 make:component     Create a new view component class
 make:controller    Create a new controller class
 make:event       Create a new event class
 make:exception     Create a new custom exception class
 make:factory      Create a new model factory
 make:job        Create a new job class
 make:listener     Create a new event listener class
 make:mail       Create a new email class
 make:middleware    Create a new middleware class
 make:migration     Create a new migration file
 make:model       Create a new Eloquent model class
 make:notification   Create a new notification class
 make:observer     Create a new observer class
 make:policy      Create a new policy class
 make:provider     Create a new service provider class
 make:request      Create a new form request class
 make:resource     Create a new resource
 make:rule       Create a new validation rule
 make:scope       Create a new scope class
 make:seeder      Create a new seeder class
 make:test       Create a new test class
 migrate
 migrate:fresh     Drop all tables and re-run all migrations
 migrate:install    Create the migration repository
 migrate:refresh    Reset and re-run all migrations
 migrate:reset     Rollback all database migrations
 migrate:rollback    Rollback the last database migration
 migrate:status     Show the status of each migration
 model
 model:prune      Prune models that are no longer needed
 model:show       Show information about an Eloquent model
 notifications
 notifications:table  Create a migration for the notifications table
 optimize
 optimize:clear     Remove the cached bootstrap files
 package
 package:discover    Rebuild the cached package manifest
 queue
 queue:batches-table  Create a migration for the batches database table
 queue:clear      Delete all of the jobs from the specified queue
 queue:failed      List all of the failed queue jobs
 queue:failed-table   Create a migration for the failed queue jobs database table
 queue:flush      Flush all of the failed queue jobs
 queue:forget      Delete a failed queue job
 queue:listen      Listen to a given queue
 queue:monitor     Monitor the size of the specified queues
 queue:prune-batches  Prune stale entries from the batches database
 queue:prune-failed   Prune stale entries from the failed jobs table
 queue:restart     Restart queue worker daemons after their current job
 queue:retry      Retry a failed queue job
 queue:retry-batch   Retry the failed jobs for a batch
 queue:table      Create a migration for the queue jobs database table
 queue:work       Start processing jobs on the queue as a daemon
 route
 route:cache      Create a route cache file for faster route registration
 route:clear      Remove the route cache file
 route:list       List all registered routes
 sail
 sail:add        Add a service to an existing Sail installation
 sail:install      Install Laravel Sail's default Docker Compose file
 sail:publish      Publish the Laravel Sail Docker files
 sanctum
 sanctum:prune-expired Prune tokens expired for more than specified number of hours.
 schedule
 schedule:clear-cache  Delete the cached mutex files created by scheduler
 schedule:list     List all scheduled tasks
 schedule:run      Run the scheduled commands
 schedule:test     Run a scheduled command
 schedule:work     Start the schedule worker
 schema
 schema:dump      Dump the given database schema
 session
 session:table     Create a migration for the session database table
 storage
 storage:link      Create the symbolic links configured for the application
 stub
 stub:publish      Publish all stubs that are available for customization
 vendor
 vendor:publish     Publish any publishable assets from vendor packages
 view
 view:cache       Compile all of the application's Blade templates
 view:clear       Clear all compiled view files

Ngoài ra mỗi câu lệnh đều có kèm theo tham số , để hiển thi và mô tả những đối số và tùy chọn có thể sử dụng, ta sử dụng câu lệnh php artisan help migrate

λ php artisan help migrate
Description:
 Run the database migrations

Usage:
 migrate [options]

Options:
   --database[=DATABASE]    The database connection to use
   --force           Force the operation to run when in production
   --path[=PATH]        The path(s) to the migrations files to be executed (multiple values allowed)
   --realpath          Indicate any provided migration file paths are pre-resolved absolute paths
   --schema-path[=SCHEMA-PATH] The path to a schema dump file
   --pretend          Dump the SQL queries that would be run
   --seed            Indicates if the seed task should be re-run
   --seeder[=SEEDER]      The class name of the root seeder
   --step            Force the migrations to be run so they can be rolled back individually
   --isolated[=ISOLATED]    Do not run the command if another instance of the command is already running [default: false]
 -h, --help            Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
 -q, --quiet           Do not output any message
 -V, --version          Display this application version
   --ansi|--no-ansi       Force (or disable --no-ansi) ANSI output
 -n, --no-interaction       Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]         The environment the command should run under
 -v|vv|vvv, --verbose       Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

IV. Chi tiết commands

1. php artisan about

Lệnh này hiển thị thông tin cơ bản về ứng dụng của bạn

 php artisan about                                                                 
                                                                          
 Environment ......................................................................................................................................
 Application Name ......................................................................................................................... Laravel
 Laravel Version ........................................................................................................................... 9.52.4
 PHP Version ............................................................................................................................... 8.1.10
 Composer Version ........................................................................................................................... 2.4.1
 Environment ................................................................................................................................ local
 Debug Mode ............................................................................................................................... ENABLED
 URL .................................................................................................................................... localhost
 Maintenance Mode ............................................................................................................................. OFF
                                                                          
 Cache ............................................................................................................................................
 Config ................................................................................................................................ NOT CACHED
 Events ................................................................................................................................ NOT CACHED
 Routes ................................................................................................................................ NOT CACHED
 Views ..................................................................................................................................... CACHED
                                                                          
 Drivers ..........................................................................................................................................
 Broadcasting .............................................................................................................................. pusher
 Cache ....................................................................................................................................... file
 Database ................................................................................................................................... pgsql
 Logs .............................................................................................................................. stack / single
 Mail ........................................................................................................................................ smtp
 Queue ....................................................................................................................................... sync
 Session ..................................................................................................................................... file

2. php artisan clear-compiled

Lệnh này được sử dụng để xóa bỏ file compiled.php trong thư mục bootstrap/cache của ứng dụng Laravel. File compiled.php là một file được tạo ra bởi Laravel để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. File này chứa một số tập lệnh PHP đã được biên dịch trước đó, giúp cho các tập lệnh này có thể được thực thi nhanh hơn.

3. php artisan completion

Lệnh này trong Laravel Framework được sử dụng để tạo ra các tùy chọn cho các câu lệnh Artisan có sẵn. Nó giúp cho việc sử dụng các câu lệnh Artisan trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các gợi ý về cú pháp và tùy chọn cho người dùng khi nhập các lệnh Artisan.

Khi bạn chạy lệnh php artisan completion, Laravel sẽ tạo ra một file script shell có tên artisan trong thư mục hiện tại của bạn. File này chứa các định nghĩa cho các tùy chọn của các câu lệnh Artisan và được sử dụng để cung cấp các gợi ý và đề xuất khi người dùng sử dụng câu lệnh Artisan.

Sau khi chạy lệnh php artisan completion, bạn cần phải kích hoạt tính năng tự động hoàn thành trong command-line interface của bạn. Cách kích hoạt tính năng tự động hoàn thành có thể khác nhau tùy thuộc vào command-line interface mà bạn đang sử dụng, nhưng thường là sử dụng lệnh source để đọc và thực thi file script shell artisan được tạo ra.

Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng bash shell trên Linux, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động hoàn thành bằng cách thêm dòng sau vào tệp cấu hình ~/.bashrc:

source path/to/artisan

Sau khi kích hoạt tính năng tự động hoàn thành, khi bạn nhập các lệnh Artisan, các gợi ý về cú pháp và tùy chọn sẽ được hiển thị để giúp cho việc sử dụng các câu lệnh Artisan trở nên dễ dàng hơn.

4. Các lệnh php artisan chứa từ khóa db

Laravel Framework cung cấp một số lệnh Artisan để quản lý cơ sở dữ liệu. Tất cả các lệnh Artisan liên quan đến cơ sở dữ liệu đều bắt đầu với tiền tố db. Một vài ví dụ cho a/e dễ hình dung:

 1. php artisan db:seed: Được sử dụng để chạy các file Seeder để tạo dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu.

 2. php artisan db:wipe: Được sử dụng để xóa toàn bộ dữ liệu của cơ sở dữ liệu và chạy lại tất cả các tập lệnh Migration.

 3. php artisan db:rollback: Được sử dụng để rollback (hoàn tác) lệnh Migration cuối cùng đã được chạy trên cơ sở dữ liệu.

 4. php artisan db:seed --class=ClassName: Được sử dụng để chạy Seeder chỉ định theo tên lớp của Seeder.

 5. php artisan db:seed --database=connection_name: Được sử dụng để chạy Seeder trên một kết nối cơ sở dữ liệu cụ thể.

 6. php artisan db:seed --force: Được sử dụng để chạy Seeder mà không cần xác nhận từ người dùng.

 7. php artisan db:table: Được sử dụng để tạo Migration mới cho bảng cơ sở dữ liệu.

 8. php artisan db:drop: Được sử dụng để xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu.

 9. php artisan db:create: Được sử dụng để tạo một cơ sở dữ liệu mới.

5. php artisan docs

Lệnh này sẽ access tới laravel documentation.

6. Cặp php artisan down/up

Chỉ đơn giản là bật tắt chế độ maintenance của application.

7. php artisan env

Check môi trường tại thời điểm chạy lệnh này

8. php artisan inspire

Kiểu code nản quá thì các bạn gõ lệnh này 😄 , lệnh này chỉ hiển thị thông điệp lấy lại cảm hứng cho ae và tất nhiên ae cần một chút tiếng anh để đọc hiểu nó 😃.

9. php artisan optimize

Sau khi hoàn thành project thì Laravel có hỗ trợ câu lệnh nào tối ưu hiệu suất application không ? Câu trả lời là có và đây là một câu như vậy, về cơ bản khi chạy câu lệnh này Laravel sẽ thực hiện một số nhiệm vụ tối ưu hóa bao gồm:

 1. Biên dịch các file Blade templates thành các file PHP được lưu trữ trong thư mục cache để giảm thời gian tải trang.
 2. Tạo các file cache để tăng tốc độ tải các file cấu hình và file phiên bản.
 3. Tạo ra một file tối ưu hóa được lưu trữ trong thư mục cache để giảm thời gian tải ứng dụng.
 4. Xóa tất cả các file tạm thời và cache không cần thiết.

Quá tuyệt với, nhưng tốt nhất câu này nên chạy khi ae đã release product xong và chuẩn bị triển khai nhé ^^

10. php artisan tinker

Lệnh này khá hay nhưng ít được ae để ý, về cơ bản thì lệnh này được sử dụng để khởi chạy môi trường tương tác với ứng dụng Laravel. Nó cho phép bạn tương tác với ứng dụng Laravel của mình thông qua một command-line interface (CLI) để thực hiện các thao tác cơ bản như tìm kiếm, truy vấn, tạo và sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, kiểm tra các hàm và lớp của ứng dụng, v.v.

Khi bạn chạy lệnh php artisan tinker, Laravel sẽ khởi tạo môi trường tương tác và hiển thị dấu nhắc lệnh Psy Shell. Từ đó, bạn có thể sử dụng các lệnh tương tác với ứng dụng Laravel của mình như sau:

 • Sử dụng các lớp và đối tượng Laravel
 • Gọi các hàm và phương thức trong Laravel
 • Truy vấn cơ sở dữ liệu và thao tác với dữ liệu

Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh DB::table('users')->get() để lấy danh sách tất cả các người dùng từ bảng users trong cơ sở dữ liệu.

Lệnh php artisan tinker là một công cụ hữu ích để phát triển và kiểm tra ứng dụng Laravel của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

11. php artisan serve

Lệnh này sẽ khởi động ứng dụng trên máy chủ phát triển PHP.

12. Các lệnh php artisan chứa từ khóa migrate

Lệnh này chắc đã quá quen thuộc với anh em mình rồi , tôi chỉ giải thích ngắn gọn là lệnh này sẽ làm việc với các file migration trong ứng dụng Laravel. Dưới đây là chi tiết các command ae tham khảo:

 1. php artisan migrate - chạy tất cả các file migration mới nhất chưa được chạy trên cơ sở dữ liệu.
 2. php artisan migrate:rollback - hủy bỏ migration mới nhất đã chạy trên cơ sở dữ liệu.
 3. php artisan migrate:reset - hủy bỏ tất cả các migration đã chạy trên cơ sở dữ liệu và trở về trạng thái ban đầu.
 4. php artisan migrate:fresh - xoá toàn bộ các bảng trong cơ sở dữ liệu và chạy lại toàn bộ các file migration.
 5. php artisan migrate:status - hiển thị trạng thái của tất cả các migration đã chạy trên cơ sở dữ liệu.
 6. php artisan migrate:install - tạo bảng migration trong cơ sở dữ liệu để theo dõi trạng thái của các file migration.
 7. php artisan migrate:make - tạo một file migration mới.
 8. php artisan migrate:refresh - thực hiện kết hợp giữa rollback và fresh, nghĩa là xoá toàn bộ các bảng và chạy lại tất cả các file migration.

Còn tiếp ...

Bài viết được tham khảo:

https://laravel.com/docs/9.x/artisan


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.