+2

Laravel Best Practices - Code laravel thế nào cho chuẩn (P1)

1. Nguyên tắc ĐƠN TRÁCH NHIỆM - Single responsibility principle

Một lớp hay class chỉ nên có 1 trách nhiệm duy nhất. Đây là 1 trong các nguyên tắc của SOLID. Bạn có thể tham khảo ở đây

BAD

public function getFullNameAttribute()
{
  if (auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified()) {
    return 'Mr. ' . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' . $this->last_name;
  } else {
    return $this->first_name[0] . '. ' . $this->last_name;
  }
}

GOOD

public function getFullNameAttribute()
{
  return $this->isVerifiedClient() ? $this->getFullNameLong() : $this->getFullNameShort();
}
 
public function isVerifiedClient()
{
  return auth()->user() && auth()->user()->hasRole('client') && auth()->user()->isVerified();
}
 
public function getFullNameLong()
{
  return 'Mr. ' . $this->first_name . ' ' . $this->middle_name . ' ' . $this->last_name;
}
 
public function getFullNameShort()
{
  return $this->first_name[0] . '. ' . $this->last_name;
}

2. Models mập, Controllers gầy - Fat models, skinny controllers

Đặt tất cả các logic liên quan đến DB vào các Eloquent model hoặc vào các lớp Repository nếu bạn đang sử dụng Query Builder hoặc raw Query.

BAD

public function index()
{
  $clients = Client::verified()
    ->with(['orders' => function ($q) {
      $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek());
    }])
    ->get();
 
  return view('index', ['clients' => $clients]);
}

GOOD

public function index()
{
  return view('index', ['clients' => $this->client->getWithNewOrders()]);
}
 
class Client extends Model
{
  public function getWithNewOrders()
  {
    return $this->verified()
      ->with(['orders' => function ($q) {
        $q->where('created_at', '>', Carbon::today()->subWeek());
      }])
      ->get();
  }
}

3. Validation - Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Di chuyển phần validation từ controller vào class Request. BAD

public function store(Request $request)
{
  $request->validate([
    'title' => 'required|unique:posts|max:255',
    'body' => 'required',
    'publish_at' => 'nullable|date',
  ]);
 
  ....
}

GOOD

public function store(PostRequest $request)
{  
  ....
}
 
// php artisan make:request PostRequest
class PostRequest extends Request
{
  public function rules()
  {
    return [
      'title' => 'required|unique:posts|max:255',
      'body' => 'required',
      'publish_at' => 'nullable|date',
    ];
  }
}

4. Logic nghiệp vụ nên đặt trong các lớp dịch vụ(vd: gửi email, lưu file,...)

Một controller chỉ nên có 1 nhiệm vụ, vì thế di chuyển các logic nghiệp vụ vào trong lớp dịch vụ để xử lí BAD

public function store(Request $request)
{
  if ($request->hasFile('image')) {
    $request->file('image')->move(public_path('images') . 'temp');
  }
   
  ....
}

GOOD

public function store(Request $request)
{
  $this->articleService->handleUploadedImage($request->file('image'));
 
  ....
}
 
 
// laravel/app/Services/ArticleService.php
class ArticleService
{
  public function handleUploadedImage($image)
  {
    if (!is_null($image)) {
      $image->move(public_path('images') . 'temp');
    }
  }
}
 
// laravel/app/Providers/AppServiceProvider.php
public function register()
{
  $this->app->bind('App\Services\ArticleService');
}

5. Đừng lặp lại nhiều lần

Tái sử dụng code bất cứ khi nào có thể. Áp dụng SRP để tránh trúng lặp. Ngoài ra, hãy tái sử dụng template blade(template mặc định của laravel), sử dụng trong phạm vi của Eloquent BAD

public function getActive()
{
  return $this->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at')->get();
}
 
public function getArticles()
{
  return $this->whereHas('user', function ($q) {
      $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at');
    })->get();
}

GOOD

public function scopeActive($q)
{
  return $q->where('verified', 1)->whereNotNull('deleted_at');
}
 
public function getActive()
{
  return $this->active()->get();
}
 
public function getArticles()
{
  return $this->whereHas('user', function ($q) {
      $q->active();
    })->get();
}

6. Ưu tiên sử dụng Eloquent hơn là sử dụng Query Builder và raw SQL queries. Ưu tiên collections hơn là arrays

Element cho phép bạn đọc viết và duy trì, sửa chữa code sau này. Ngoài ra, Elequent có rất nhiều các built-in tools(công cụ kèm theo) như soft deletes, events, scopes, etc.

Collection trong Laravelbao hàm cả array trong đó và cả các function hỗ trợ: dùng map, chunk, pop, push, pipe,... BAD

SELECT *
FROM `articles`
WHERE EXISTS (SELECT *
       FROM `users`
       WHERE `articles`.`user_id` = `users`.`id`
       AND EXISTS (SELECT *
             FROM `profiles`
             WHERE `profiles`.`user_id` = `users`.`id`) 
       AND `users`.`deleted_at` IS NULL)
AND `verified` = '1'
AND `active` = '1'
ORDER BY `created_at` DESC

GOOD

Article::has('user.profile')->verified()->latest()->get();

7. Gán giá trị hàng loạt(Mass assignment)

BAD

$article = new Article;
$article->title = $request->title;
$article->content = $request->content;
$article->verified = $request->verified;
// Add category to article
$article->category_id = $category->id;
$article->save();

GOOD

$category->article()->create($request->validated());

Nguồn tham khảo

https://github.com/alexeymezenin/laravel-best-practices


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.