+4

[Laravel] 8 mẹo nhỏ với timestamps

Mặc định, các Model trong Laravel sẽ có các trường timestamps là created_at và updated_at. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tùy biến và thực hiện vài thao tác thú vị với nó nhé.

1. Disable Timestamps

Khi bạn create/update dữ liệu thông qua Model, Laravel sẽ tự động insert/update timestamps. Đối với những DB table không có các field timestamps, bạn có thể disable chúng để tránh lỗi.

class Role extends Model
{
  public $timestamps = FALSE;
}

2. Thay đổi tên column timestamps

Mặc định, các field timestamps được đặt tên là inserted_at, updated_at. Bạn có thể thay đổi chúng trong Model:

class Role extends Model
{
  const CREATED_AT = 'create_time';
  const UPDATED_AT = 'update_time';
}

3. Thay đổi format timestamps

Mặc định, timestamps sẽ có format Y-m-d H:i:s, tuy nhiên bạn có thể thay đổi chúng theo ý thích:

class User extends Model
{
  protected $dateFormat = 'U';
}

Bạn có thể xem thêm chi tiết tại: Laravel documents

4. Many-to-Many: Pivot Table with Timestamps

Một trường hợp ngoại lệ của timestamps là pivot table (bảng trung gian trong quan hệ n-n). Laravel không tự update timestamps vào pivot table. Nhưng chúng ta cũng có thể tùy biến để thêm timestamps bằng cách thêm withTimestamps() vào Model.

class User extends Model
{
  public function roles()
  {
    return $this->belongsToMany(Role::class)->withTimestamps();
  }
}

5. Sắp xếp theo timestamps với lastest() và oldest()

Thay vì viết:

User::orderBy('created_at', 'desc')->get();
User::orderBy('created_at', 'asc')->get();

Thì bạn có thể viết ngắn gọn lại như sau:

User::lastest()->get();
User::oldest()->get();

Trong trường hợp muốn sắp xếp theo một field khác, ví dụ created_at, chúng ta làm như sau:

User::lastest('created_at')->get();

6. Bỏ qua updated_at khi update Model.

Trong một số trường hợp, nếu muốn bỏ qua updated_at khi update, chúng ta làm như sau:

$user = User::find(1);
$user->name = 'Example';
$user->timestamps = false;
$user->save();

7. Touch and Parent Touch

Ngược lại với mục 6, khi bạn chỉ muốn update field updated_at của Model. Thay vì viết:

$user->update(['updated_at' => now()]);

Chúng ta có thể viết ngắn gọn như sau:

$user->touch();

Trong trường hợp bạn muốn update cả field updated_at của các relationships, bạn có thể định nghĩa thông qua thuộc tính $touches trong Model.

class Comment extends Model
{
  protected $touches = ['post'];

  public function post()
  {
    return $this->belongsTo(Post::class);
  }
}

8. Timestamps tự động cast thành Carbon object

Mặc định, timestamps được cast thành $dates, do đó, bạn có thể gọi các phương thức Carbon trên chúng.

$user->created_at->diffForHumans();

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hi vọng các mẹo nhỏ trên sẽ hữu ích cho bạn.

Tham khảo: https://laraveldaily.com/8-tricks-with-laravel-timestamps/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.