+3

Laravel 5.8: Cập nhật Carbon 2.0

Cảm ơn @kylekatarnls đã luôn tận tâm bảo trì Carbon (thư viện PHP Datetime), để từ phiên bản Laravel 5.8 tới đây chúng ta đã có thể sử dụng Carbon 1.0Carbon 2.0. Bản cập nhật này bạn có thể sử dụng Carbon bất biến (immutable) và thậm chí trong project Laravel của bạn còn được sử dụng CarbonImmutable làm mặc định.

Trước đây Carbon bị chê vì nó có thể thay đổi được (mutable) và đối thủ của nó là https://github.com/cakephp/chronos

Ví dụ nhé:

  $dt = Carbon::now(); // ngày hôm nay 12/10
  $dt->addDays(3); // ngày 15/10
  $dt->addDays(5); // ngày 20/10 😄😄😄

Ví dụ trên về Carbon mutable bạn thấy chưa nè, rõ ràng biến $dt không bảo toàn giá trị của nó, nếu bạn muốn $dt->addDays(5); thành ngày 17/10 bạn phải viết như thế này:

  $dt = Carbon::now(); // ngày 12/10
  $dt->copy()->addDays(3); // ngày 15/10
  $dt->copy()->addDays(5); // ngày 17/10

Chuyện bất biến hay không bất biến sẽ chẳng có gì đáng nói khi bạn sử dụng trong project PHP bình thường, trong Laravel thì lại khác, trường DATETIME trong Laravel được chuyển thành object Carbon khi output bạn có thể dd($model->created_at) để kiểm tra xem thực hư.

Và khi Carbon bất biến, nếu ở đâu đó làm một hành động gì thay đổi giá trị, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vì bạn không kiểm soát được 💀💀💀

Cho nên phiên bản Laravel 5.8 sẽ cho phép bạn dùng CarbonImmutable (Carbon bất biến ~ như const vậy) bằng cách sử dụng Facade Date (Illuminate\Support\Facades\Date) trong AppServiceProvider@register.  Không chỉ CarbonImmutable, giờ đây bạn có thể chọn Chronos hay chỉ đơn giản DateTime nhé:

  public function register()
  {
    Date::use(CarbonImmutable::class);
  }

From Tự học lập trình


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.