+3

Laravel 5.5 ReactJS Phần 2 - Sử dụng JWT xác thực người dùng

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu, cài đặt và sử dụng react router v4. , bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sử dụng JWT xác thực người dùng.

Cài đặt JWT

composer require tymon/jwt-auth
Cập nhật config/app.php file.
'providers' => [
	....
	Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider::class,
],
'aliases' => [
	....
	'JWTAuth' => Tymon\JWTAuth\Facades\JWTAuth::class,
],
Tiến hành publish file config JWT run command :
php artisan vendor:publish --provider="Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider"

Sau khi run command thành công config/jwt.php được tạo ra.

Tạo ra JWT Token run command
php artisan jwt:secret
Nếu bạn run command trên sảy ra nỗi trong terminal. Lỗi này xảy ra trong phiên bản 5.5 laravel. Gải pháp cho nó như sau:
[ReflectionException]
Method Tymon\JWTAuth\Commands\JWTGenerateCommand::handle() does not exist

Cần cài đặt new dev version of tymon/jwt-auth package.

composer require tymon/jwt-auth:dev-develop --prefer-source

Sau khi cài đặt xong tiến hành thay thế config/app.php và thay thế providers cũ providers mới.

'providers' => [
  ....
  Tymon\JWTAuth\Providers\JWTAuthServiceProvider::class to Tymon\JWTAuth\Providers\LaravelServiceProvider::class
],
Tiếp theo chạy command tạo ra jwt key.
php artisan jwt:secret
Tạo middleware cho JWT command:
php artisan make:middleware AuthJWT
Cập nhật AuthJWT:
namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use JWTAuth;
use Exception;

class AuthJWT
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    try {
      $user = JWTAuth::toUser($request->input('token'));
    } catch (Exception $e) {
      if ($e instanceof \Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenInvalidException){
        return response()->json(['error'=>'Token is Invalid']);
      }else if ($e instanceof \Tymon\JWTAuth\Exceptions\TokenExpiredException){
        return response()->json(['error'=>'Token is Expired']);
      }else{
        return response()->json(['error'=>'Something is wrong']);
      }
    }
    return $next($request);
  }
}
Đăng ký Middleware

Mở app/Http/Kernel.php cập nhật.

  protected $routeMiddleware = [
    ...
    'jwt-auth' => \App\Http\Middleware\AuthJWT::class,
  ];
Tạo database laravel_reatjs

Cập nhật file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_reactjs
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
Chạy migrate tạo table users.
php artisan migrate

Tao dữ liệu người dùng cho đăng nhập. UserFactory.

$factory->define(App\User::class, function (Faker $faker) {
  return [
    'name' => $faker->name,
    'email' => '[email protected]',
    'password' => \Hash::make('secret'), 
    'remember_token' => str_random(10),
  ];
});
Cập nhật DatabaseSeeder.php
 public function run()
  {
//     $this->call(UsersTableSeeder::class);
    factory(App\User::class)->create();
  }
Đăng ký dữ liệu test run comand.
php artisan db:seed
Tạo ApiController command sau:
php artisan make:controller ApiController
Cập nhật ApiController
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests;
use JWTAuth;
use JWTAuthException;
use App\User;

class ApiController extends Controller
{

  public function login(Request $request){
    $credentials = $request->only('email', 'password');
    $token = null;
    try {
      if (!$token = JWTAuth::attempt($credentials)) {
        return response()->json([
          'response' => 'error',
          'message' => 'invalid_email_or_password',
        ]);
      }
    } catch (JWTAuthException $e) {
      return response()->json([
        'response' => 'error',
        'message' => 'failed_to_create_token',
      ]);
    }
    return response()->json([
      'response' => 'success',
      'result' => [
        'token' => $token,
      ],
    ]);
  }
}
Tạo giao diện đăng nhập.
import React, {Component} from 'react';
import axios from 'axios';
import {Redirect} from 'react-router-dom';

class Login extends Component {
  constructor(props) {
    super(props)
    this.state = {
      email: '',
      password: '',
    };
    this.handleChangeEmail = this.handleChangeEmail.bind(this);
    this.handleChangePassword = this.handleChangePassword.bind(this);
    this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
  }

  handleChangeEmail(e) {
    this.setState({email: e.target.value});
  }

  handleChangePassword(e) {
    this.setState({password: e.target.value});
  }

  handleSubmit(e) {
    e.preventDefault();
    let uri = '/login';
    axios.post(uri, this.state).then((response) => {
      if (response.data.result) {
        localStorage.setItem('jwt', response.data.result);
        this.props.history.push('/');
      }
    })
  }
  render() {
    return (
      <div className="panel panel-default">
        <div className="panel-heading ">Login</div>
        <div className="panel-body">
          <form onSubmit={this.handleSubmit}>
            <label>User name</label>
            <input type={'text'} className="form-control" onChange={this.handleChangeEmail}/>
            <label>Password</label>
            <input type={'password'} className="form-control"
                onChange={this.handleChangePassword}/>
            <div className="form-group">
              <button className="btn btn-primary" onClick={this.handleSubmit}>Đăng nhập</button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    )
  }
}
export default Login
Cập nhật Example.js.
import React, {Component} from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import {HashRouter, Link, Redirect} from 'react-router-dom';
import RouterPath from '../routes/RouterPath';

export default class Example extends Component {
  render() {
    let login = localStorage.getItem('jwt');
    if (!login) {
      console.log('here');
      return (
        <HashRouter>
          <div>
            <Redirect to='login'/>
            <RouterPath/>
          </div>
        </HashRouter>
      )
    }
    return (
      <HashRouter>
        <div>
          <ul>
            <li>
              <Link to={'/'}>Home</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to={'/topic'}>Topic</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to={'/about'}>About</Link>
            </li>
          </ul>
          <RouterPath/>
        </div>
      </HashRouter>
    )
  }
}

if (document.getElementById('example')) {
  ReactDOM.render(
    <Example/>,
    document.getElementById('example'));
}
Cập nhật routes/api.php
Route::post('/login', '[email protected]');
Cửa sổ cmd gõ lệnh sau:
npm run dev

Nó sẽ biên dịch các file trong assets and copy đến public >> js >> app.js file.

Xem kết quả tại: http://localhost/blog/public sẽ tự động chuyển đến màn login tiến hành nhập thông tin đã đăng ký ở trên tiến hành đăng nhập. Đăng nhập thành công chuyển đến màn hình home.

Cảm ơn các bạn đã xem nguồn :

https://laravelcode.com/post/restful-api-in-laravel-55-using-jwt-authentication

https://www.techiediaries.com/react-router-dom-v4/

http://jwt-auth.readthedocs.io/en/develop/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.