Làm việc với URL Schemes trong IOS.(P1)

1.URL Schemes là gì?

 • URL Schemes một tính năng thú vị được cung cấp bởi SDK iOS cho phép các lập trình viên IOS khởi chạy app IOS và các app của bên thứ ba thông qua URL. Ví dụ: giả sử app của bạn hiển thị một số điện thoại và bạn muốn thực hiện cuộc gọi bất cứ khi nào người dùng chạm vào số đó. Bạn có thể sử dụng URL schemes cụ thể để khởi chạy app điện thoại tích hợp và tự động quay số.
 • Tương tự, bạn có thể sử dụng URL scheme khác để khởi chạy Mail để gửi một tin nhắn SMS. Ngoài ra, bạn có thể tạo một URL scheme tùy chỉnh cho app của riêng bạn để các app khác có thể khởi chạy app của bạn qua một URL.

2.Sử dụng URL schemes:

 • Để bắt đầu, các bạn hãy download demo app. Lưu ý là app chỉ chạy trên thiết bị thật.
 • Đối với hầu hết các app tích hợp sẵn, Apple cung cấp hỗ trợ cho các URL schemes . Ví dụ: bạn sử dụng mailto schemes để mở app Mail (ví dụ mailto:[email protected]) hoặc tel để bắt đầu một cuộc gọi điện thoại (ví dụ tel://123456789). Để mở một app với URL schemes tùy chỉnh, tất cả những gì bạn cần làm là gọi open(_:options:completionHandler:) phương thức của UIApplication:
UIApplication.shared.open(url, options: [:], completionHandler: nil)
 • Bây giờ, chúng ta sẽ sửa đổi app demo để mở app tương ứng khi mã QR được decode. Mở Xcode project và chọn QRScannerController.swift. Thêm một method trợ giúp được gọi là** launchApp** trong class:
func launchApp(decodedURL: String) {
  let alertPrompt = UIAlertController(title: "Open App", message: "You're going to open \(decodedURL)", preferredStyle: .actionSheet)
  let confirmAction = UIAlertAction(title: "Confirm", style: UIAlertActionStyle.default, handler: { (action) -> Void in
    
    if let url = URL(string: decodedURL) {
      if UIApplication.shared.canOpenURL(url) {
        UIApplication.shared.open(url, options: [:], completionHandler: nil)
      }
    }
  })
  
  let cancelAction = UIAlertAction(title: "Cancel", style: UIAlertActionStyle.cancel, handler: nil)
  
  alertPrompt.addAction(confirmAction)
  alertPrompt.addAction(cancelAction)
  
  present(alertPrompt, animated: true, completion: nil)
}
 • Method launchApp lấy một URL được decode từ mã QR và tạo ra một alert. Nếu người dùng nhấn nút Xác nhận, app sẽ tạo một URL object và mở nó. Sau đó, iOS sẽ mở app tương ứng dựa trên URL đã chọn.
 • Trong method metadataOutput được gọi khi một mã QR được tìm thấy, thêm một dòng code để gọi launchAppphương thức:
launchApp(decodedURL: metadataObj.stringValue!)
 • Thêm vào phía trên dòng code vừa được add:
messageLabel.text = metadataObj.stringValue
 • Giờ hãy complie and run app. Dùng camera của bạn chọn 1 trong số các QR code. App sẽ nhắc bạn với một hành động khi mã QR được decode. Khi bạn nhấn vào nút Xác nhận, nó sẽ mở ứng dụng Điện thoại và bắt đầu cuộc gọi. alt
 • Nhưng có một vấn đề nhỏ với ứng dụng hiện tại. Nếu bạn nhìn vào phần hiển thị console log, bạn sẽ thấy cảnh báo sau:
2018-31-03 10:39:05.343934+0800 QRCodeReader[33092:8714123] Warning: Attempt to present <UIAlertController: 0x10282dc00> on <QRCodeReader.QRScannerController: 0x107213aa0> while a presentation is in progress!
 • Các method launchAppphương được gọi mỗi khi một Bar Code hoặc QR Code được quét. Vì vậy, app có thể present các UIAlertController khác khi đã có một UIAlertController được present . Để giải quyết vấn đề, chúng ta phải kiểm tra xem app đã present một UIAlertController object trước khi gọi method present(_:animated:completion:) hay chưa?
 • Trong iOS, khi bạn present một viewController bằng cách sử dụng method present(:animated:completion:) ,viewController được lưu trữ trong presentedViewControllee của viewController hiện tại. Ví dụ, khi QRScannerController object gọi method present(:animated:completion:) để present object UIAlertController, property presentedViewController được xem là UIAlertController object. Khi UIAlertController object bị loại bỏ,giá trị presentedViewController sẽ được đặt thành nil.
 • Tất cả những gì bạn cần làm là đặt đoạn code sau vào phần đầu của method launchApp:
if presentedViewController != nil {
  return
}
 • Bạn có thể nhận thấy là app không thể mở hai URL này:
- fb://feed
- whatsapp://send?text=Hello!
 • Các URL này được gọi là URL Schemes tùy chỉnh được tạo bởi các app của bên thứ ba. Đối với iOS 9 trở lên, ứng dụng không thể mở các URL tùy chỉnh này. Apple đã thực hiện một thay đổi nhỏ để xử lý URL Schemes, đặc biệt cho method canOpenURL(). Nếu URL Schemes không được đăng ký trong plist, method này sẽ trả về false. Nếu bạn quan sát console log, bạn sẽ thấy lỗi như sau:
2018-31-03 11:08:26.771183+0800 QRCodeReader[33113:8719488] -canOpenURL: failed for URL: "fb://feed" - error: "This app is not allowed to query for scheme fb"
 • Điều này giải thích lý do tại sao các app không thể mở Facebook và Whatsapp ngay cả khi nó có thể decode URL của chúng. Chúng ta sẽ xem thêm về URL Schemes tùy chỉnh trong phần tiếp theo và tôi sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục sự cố này.