+1

Làm việc với Threads và Queues trong ruby

Threads được ruby implementation nhằm phục vụ cho các chương trình đồng thời (concurrent programming). Threads tồn tại trong một tiến trình của hệ điều hành và có quyền truy cập vào bộ nhớ của nó. Và trên thực tế bất kỳ đoạn mã nào được viết bới ruby đều được thực thi bới một luồng hay còn gọi là luồng chính (main thread).

Threads rất hữu ích cho các đoạn mã có thể được thực thi độc lập, đặc biệt là khi đoạn mã dành thời gian chờ đợi các sự kiện từ bên ngoài. Loại tình huống này xảy ra khi bạn xử lý với các thao tác vào và ra (I / O).

Ta có một ví dụ sau đây:

Ta có một lớp Worker:

class Worker
end

Mục đích của Worker này là để làm một việc gì đó, nhưng điều làm nó trở lên hữu ích rất nhiều đó là nó có thể thực hiện trong một thread riêng biệt hay có thể là nhiều thread.

class Worker
 attr_reader :num_threads, :threads
 private :threads
 
 def initialize(num_threads:)
  @num_threads = num_threads
  @threads = []
 end
 
 def spawn_threads
  num_threads.times do
   threads << Thread.new do
    # there will be work that the worker performs
   end
  end
 end
end

Vì các thread rất hữu ích cho các hoạt động I / O nặng, con Worker này hoàn hảo để thực hiện các yêu cầu HTTP, thao tác với các tệp trên đĩa hay tạo các DB request. Ta có thể ví dụ về luồng hoạt động như sau:

"Này, woker! Hãy gửi dữ liệu này tới API và tìm nạp một số dữ liệu từ một API khác, sau khi lưu một số dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu của tôi và đừng quên lưu tất cả những gì bạn đã thực hiện vào một tệp log" - đây là một công việc hoàn hảo cho worker.

Vậy làm thế nào ta có thể giao việc cho worker. Điều này thật đơn giản nếu bạn phải thực hiện một nhiệm vụ đơn điệu nhiều lần:

class Worker
 # rest of the class omitted
 def spawn_threads
  num_threads.times do
   threads << Thread.new do
    HealthService::API.ping # send a HTTP request
   end
  end
 end
end

Nhưng nếu bạn cần thực hiện nhiều loại công việc khác nhau tùy thuộc bối cảnh bên ngoài, thì lúc đó ta có thể sử dụng Queues để giải quyết vấn đề này.

class Worker
 def initialize(num_threads:)
  @num_threads = num_threads
  @threads = []
  @queue = Queue.new
 end
 # rest of the class omitted
 
 def enqueue(action, payload)
  queue.push([action, payload])
 end
end

Với phương thức Worker#enqueue, giờ đây ta có thể chuyển công việc cho Worker. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Ví dụ: action có thể là một Proc và payload có thể là đối số cho Proc.

require "net/http"
require "json"
action = proc do |data|
 Net::HTTP.post(
  URI("https://api.some-ping-service.com"),
  data.to_json,
  "Content-Type" => "applicatoin/json",
 )
end
worker_instance.enqueue(action, { ok: true })

Điều tuyệt vời khi triển khai Queues với ruby là bản chất chúng an toàn cho chuỗi các thread được triển khai.

Để thực hiện các hành động vào Worker mà không tiêu tốn tất cả tài nguyên CPU, chúng ta cần sắp xếp thuật toán dequeue - xóa job khỏi hàng đợi một cách thông minh, hiệu quả. Chẳng hạn, ta có ví dụ sau:

queue = Queue.new
loop do
 puts "we need dequeue actions and do some job" unless queue.empty?
end

Một vòng lặp như trên sẽ ăn hết thời gian CPU miễn phí của bạn. Khi ta kiểm tra các tiến trình trên máy, sẽ được kết quả sau:

$ top -o cpu
PID  COMMAND   %CPU TIME
56681 ruby     99.9 01:58.17

Các tiếp cận phổ biến nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng sleep:

queue = Queue.new
loop do
 puts "we need dequeue actions and do some job" unless queue.empty?
 sleep 5
end

Điều này có ích nhưng không phải là hoàn hảo. Hãy tưởng tượng làm thế nào trình thông dịch Ruby phải dành thời gian để chuyển đổi giữa luồng chính và luồng xử lý công việc trong mỗi khoảng thời gian ngủ để nhận ra rằng chúng ta không có gì để làm vì hàng đợi worker rỗng. Vấn đề này sẽ được nhân lên bởi một số chủ đề và trở nên tồi tệ hơn khi khoảng thời gian ngủ phải trở nên nhỏ hơn. Sleep không phải là một cách hiệu quả để nắm bắt điều gì đó trong tương lai.

Và một lần nữa, Queues lại được sử dụng để giải quyết:

Phương thức Queue#pop(non_block = false), khi mà non_block = false, sẽ tạm dừng luồng hiện tại nếu hàng đợi trống cho đến khi dữ liệu được đẩy lên hàng đợi. Điều này có nghĩa là luồng worker không có gì để làm sẽ chờ đợi hành động tiếp theo. Không cần sleep.

Và để thuận tiện Worker có các phương thức cụ thể mô tả trạng thái của nó:

class Worker
 # rest of the class omitted
 private
 attr_reader :queue, :threads
 def actions?
  !queue.empty?
 end
 def running?
  !queue.closed?
 end
 def dequeue_action
  queue.pop(true)
 end
 def wait_for_action
  queue.pop(false)
 end
end

Ta hãy để ý đến phương thức wait_for_action. Nó đình chỉ một luồng của Worker, như được mô tả ở trên, khi chúng tôi không có hành động nào trong hàng đợi.

Cuối cùng, đã đến lúc cho phần chính của lớp Worker:

class Worker
 # rest of the class omitted
 def spawn_threads
  num_threads.times do
   threads << Thread.new do
    while running? || actions?
     action_proc, action_payload = wait_for_action
     action_proc.call(action_payload) if action_proc
    end
   end
  end
 end
 # rest of the class omitted
end

Với #wait_for_action tương đương với queue.pop (false), worker sẽ bắt đầu thoát hàng đợi chính xác khi hàng đợi bắt đầu bị lấp đầy.

Điều cuối cùng. Worker cần có một phương pháp để ngăn chặn nó

class Worker
 # rest of the class omitted
 def stop
  queue.close
  threads.each(&:exit)
  threads.clear
  true
 end
 # rest of the class omitted
end

Như vậy mình vừa giới thiệu cho các bạn về threads và queues trong ruby và một số lưu ý khi làm việc với nó.

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/@shvetsovdm/playing-with-ruby-threads-and-queues-52beb6e8613c


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.