0

Làm việc với Excel trong Visual Basic

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Excel bằng Visual Basic trong Visual Studio.

Đầu tiên, các bạn hãy tạo một project chọn References -> Manage NuGet Packages -> Browse -> Microsoft.Office.Interop.Excel, sau đó ấn Install package này:

Khởi tạo Object Excel

Đầu tiên ta khai báo một biến Excel và khởi tạo nó:

Private _Excel As Object
_Excel = CreateObject("Excel.Application")
_Excel.DisplayAlerts = False

Chúng ta sẽ set DisplayAlert = False để Excel không hiển thị các alert khi macro đang chạy. Sau khi khởi tạo đối tượng này, mở Task Manager lên ta sẽ thấy có một process Excel đang chạy:

Vậy là ứng dụng Excel đã khởi động và sẵn sàng làm việc với các tập tin Excel. Tiếp theo mình sẽ nói về các phương thức cơ bản để thêm, sửa, xóa các sheet cũng như các file Excel :v

Workbook

Trong Excel Interop, mỗi workbook cũng giống như một file Excel. Thuộc tính:

_Excel.Workbooks

sẽ trả về cho chúng ta một collection các đối tượng workbook hiện tại đang được mở trong Excel Application.

Để tạo một Workbook mới, chúng ta sử dụng method:

Dim path = "D:\Test\Output\"
If Not IO.Directory.Exists(path) Then
    IO.Directory.CreateDirectory(path)
End If
_Excel.Workbooks.Add()
_Excel.ActiveWorkbook.SaveAs("D:\Test\Output\output.xlsx")

Ở đoạn trên chúng ta đã tạo một workbook và lưu nó ở thư mục D:\Test\Output với tên là output.xlsx. Mở thư mục ra chúng ta có thể thấy đã có file output:

Để mở một file Excel đã có sẵn để làm việc, chúng ta sử dụng method:

_Excel.Workbooks.Open(String, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object)

Rất nhiều tham số phải không :v Theo tài liệu thì hàm Open sẽ có các tham số như sau:

Public Function Open (Filename As String, Optional UpdateLinks As Object, Optional ReadOnly As Object, Optional Format As Object, Optional Password As Object, Optional WriteResPassword As Object, Optional IgnoreReadOnlyRecommended As Object, Optional Origin As Object, Optional Delimiter As Object, Optional Editable As Object, Optional Notify As Object, Optional Converter As Object, Optional AddToMru As Object, Optional Local As Object, Optional CorruptLoad As Object) As Workbook

Vì giới hạn bài viết nên mình sẽ chỉ giải thích một số tham số nhất định, các tham số còn lại các bạn có thể tham khảo ở đây:

  • Filename: Kiểu String, là thuộc tham số bắt buộc. Đây là nơi file name được mở truyền vào.
  • ReadOnly: Kiểu Object, là tham số không bắt buộc. Chế độ mở file. True nếu mở workbook ở read-only mode.
  • Password: Kiểu Object, là tham số không bắt buộc. Là một String chứa password để mở một protected workbook. Nếu bỏ qua tham số này khi mở một workbook có password, user sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

Đã mở thì phải có đóng, để đóng một workbook ta sử dụng:

_Excel.WorkBooks(OpenFileName).Close(SaveChanges:=True)

Chúng ta để SaveChanges:=True để lưu lại mọi thay đổi khi đóng file.

Ta có thể mở nhiều Workbook cùng một lúc, cũng giống như Windows, workbook chúng ta đang làm việc là ActiveWorkbook. Để chọn ActiveWorkbook, ta sử dụng:

_Excel.ActiveWorkbook

Để set một workbook là ActiveWorkbook, ta sử dụng:

_Excel.Workbooks(WorkbookName).Activate()

Worksheets

Để đếm số lượng worksheet trong workbook, ta sử dụng:

_Excel.ActiveWorkbook.WorkSheets.Count

Để chọn Worksheet, ta có thể dùng:

xls.ActiveWorkbook.Sheets(1).Select()

hoặc

xls.ActiveWorkbook.WorkSheets(sheetname).Select()

Để add thêm sheet cho workbook, ta dùng phương thức:

_Excel.ActiveWorkbook.Sheets.Add()

Để add sheet vào vị trí cuối cùng của các sheet và đặt tên là SheetRenamed, ta sử dụng:

_Excel.ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=_Excel.ActiveWorkbook.Sheets(_Excel.ActiveWorkbook.Sheets.Count)).Name = "SheetRenamed"

Chúng ta đã thêm được một sheet mới với tên là "SheetRenamed":

Để select sheet, ta dùng method:

_Excel.ActiveWorkbook.WorkSheets(SheetName).Select()

Để xóa một sheet trong workbook, ta sử dụng:

_Excel.ActiveWorkbook.Sheets(SheetName).Delete()

Ngoài ra còn rất nhiều thứ khi làm việc với sheet như rows, columns, cells mà mình sẽ giới thiệu ở một bài viết khác. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.