+1

Làm thế nào sử dụng truy vấn Dis_max trong Elasticsearch

I. Giới thiệu về Elasticsearch

A. Khái niệm về Elasticsearch

Elasticsearch là một hệ thống tìm kiếm và phân tích dữ liệu phân tán, mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng Apache Lucene. Elasticsearch được thiết kế để tìm kiếm, lưu trữ và phân tích lượng lớn dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và hiệu suất cao. Nó sử dụng cơ chế tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt và dễ dàng.

B. Tính năng và ứng dụng của Elasticsearch trong việc tìm kiếm và phân tích dữ liệu

Elasticsearch có nhiều tính năng mạnh mẽ nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm và phân tích dữ liệu:

 1. Tìm kiếm phân tán: Elasticsearch có khả năng phân tán dữ liệu trên nhiều node, tăng khả năng mở rộng và hiệu suất của hệ thống.
 2. Tính toán phân tán: Hệ thống tự động phân chia dữ liệu và tác vụ tính toán trên các node khác nhau, giúp tối ưu hóa hiệu suất.
 3. RESTful API: Elasticsearch cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) dựa trên HTTP, giúp dễ dàng tích hợp và tương tác với các ứng dụng khác.
 4. Tìm kiếm và phân tích dữ liệu phức tạp: Elasticsearch hỗ trợ nhiều loại truy vấn và tính năng phân tích dữ liệu, bao gồm tìm kiếm văn bản đầy đủ, tìm kiếm theo từ khóa, phân tích và tổng hợp dữ liệu.
 5. Đa dạng ứng dụng: Elasticsearch có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tìm kiếm trang web, phân tích log, giám sát hệ thống, tìm kiếm và phân tích dữ liệu khoa học và nghiên cứu.

Nhờ vào những tính năng và ứng dụng đa dạng này, Elasticsearch đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu và tìm kiếm thông tin trong môi trường công nghiệp và nghiên cứu.

II. Truy vấn Dis_max trong Elasticsearch

A. Khái niệm và mục đích của truy vấn Dis_max

 1. Dis_max là viết tắt của "Disjunction Max Query", là một loại truy vấn trong Elasticsearch cho phép kết hợp nhiều truy vấn con và trả về tài liệu có điểm số cao nhất.
 2. Mục đích chính của truy vấn Dis_max là tăng cường khả năng tìm kiếm linh hoạt bằng cách cho phép áp dụng nhiều truy vấn con và tìm ra tài liệu phù hợp nhất với bất kỳ điều kiện nào.

B. So sánh với các loại truy vấn khác trong Elasticsearch

 1. Truy vấn Dis_max so với truy vấn Bool: Truy vấn Bool cho phép kết hợp các truy vấn con bằng các toán tử logic (AND, OR, NOT), trong khi Dis_max tập trung vào việc chọn ra tài liệu có điểm số cao nhất từ nhiều truy vấn con.
 2. Truy vấn Dis_max so với truy vấn Match: Truy vấn Match tìm kiếm dựa trên từ khóa cụ thể trong một trường nhất định, trong khi Dis_max có thể áp dụng cho nhiều trường và có cơ chế xếp hạng khác nhau.

C. Cấu trúc cơ bản của truy vấn Dis_max

 1. Truy vấn Dis_max được định nghĩa trong một tài liệu JSON và bao gồm các thành phần sau:

  • query: Danh sách các truy vấn con được kết hợp lại.
  • tie_breaker: Một tham số tùy chọn xác định cách tính điểm cuối cùng cho mỗi tài liệu.
 2. Ví dụ về cấu trúc cơ bản của truy vấn Dis_max:

{
 "query": {
  "dis_max": {
   "queries": [
    { "match": { "title": "keyword" }},
    { "match": { "content": "keyword" }}
   ],
   "tie_breaker": 0.3
  }
 }
}

Nhờ vào khả năng linh hoạt và hiệu quả của mình, truy vấn Dis_max là một công cụ mạnh mẽ trong việc tìm kiếm và phân tích dữ liệu trong Elasticsearch.

III. Cách sử dụng truy vấn Dis_max

A. Thực hiện truy vấn Dis_max thông qua REST API của Elasticsearch

 1. Sử dụng HTTP POST request để gửi truy vấn Dis_max đến Elasticsearch.
 2. Xác định các truy vấn con và thiết lập các tham số như tie_breaker (nếu cần).
 3. Nhận kết quả từ Elasticsearch dưới dạng JSON và xử lý kết quả theo yêu cầu của ứng dụng.

B. Sử dụng truy vấn Dis_max trong các trường hợp thực tế

 1. Tìm kiếm đa trường (multi-field search): Dis_max cho phép tìm kiếm trên nhiều trường dữ liệu khác nhau trong cùng một truy vấn, giúp tăng cơ hội tìm ra các tài liệu phù hợp.
 2. Tính năng nâng cao: Boosting và Tie Breaker: 2.1. Boosting: Có thể áp dụng boosting cho các truy vấn con để ưu tiên một trường hơn các trường khác. 2.2. Tie Breaker: Sử dụng tham số tie_breaker để xác định cách tính điểm cuối cùng cho mỗi tài liệu, giúp tối ưu hóa kết quả tìm kiếm.

C. Các ví dụ minh họa và thực hành truy vấn Dis_max

 1. Ví dụ 1: Tìm kiếm trong các trường "title" và "content" của một tài liệu với cùng một từ khóa.
{
 "query": {
  "dis_max": {
   "queries": [
    { "match": { "title": "Elasticsearch" }},
    { "match": { "content": "Elasticsearch" }}
   ]
  }
 }
}

Trong ví dụ này, truy vấn Dis_max sẽ tìm kiếm tài liệu có từ khóa "Elasticsearch" xuất hiện trong trường "title" hoặc "content", và trả về tài liệu có điểm số cao nhất.

 1. Ví dụ 2: Tìm kiếm trong trường "title" với độ ưu tiên cao hơn so với trường "content", sử dụng boosting.
{
 "query": {
  "dis_max": {
   "queries": [
    { "match": { "title": { "query": "Elasticsearch", "boost": 2 }}},
    { "match": { "content": "Elasticsearch" }}
   ]
  }
 }
}

Trong ví dụ này, trường "title" được ưu tiên hơn trường "content" với boosting là 2. Điều này có nghĩa là mỗi kết quả từ trường "title" sẽ được tính điểm cao gấp đôi so với kết quả từ trường "content".

 1. Ví dụ 3: Sử dụng tie_breaker để xác định cách tính điểm cuối cùng cho mỗi tài liệu trong kết quả truy vấn Dis_max.
{
 "query": {
  "dis_max": {
   "queries": [
    { "match": { "title": "Elasticsearch" }},
    { "match": { "content": "Elasticsearch" }}
   ],
   "tie_breaker": 0.3
  }
 }
}

Trong ví dụ này, tham số tie_breaker được đặt là 0.3. Điều này có nghĩa là kết quả cuối cùng của mỗi tài liệu sẽ được tính dựa trên 70% điểm số từ truy vấn với điểm số cao nhất và 30% điểm số từ truy vấn còn lại. Các ví dụ trên giúp minh họa cách sử dụng truy vấn Dis_max trong Elasticsearch và cách điều chỉnh các tham số để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.