+3

Làm thế nào chạy nhiều ứng dụng sử dụng Docker

Tôi có một ứng dụng rất đơn giản Node.js các truy cập được lưu trữ trên Redis. Tôi muốn chạy Redis và các node ứng dụng độc lập với nhau. Ở trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng Node.js đơn giản đó sẽ chạy trên ba container Docker Node. Các yêu cầu HTTP sẽ phân phối cho các nút Node.js bởi một máy chủ Nginx chạy trên một container Docker phía trước các node cho cân bằng tải các node.

Vậy ta sẽ cần phải có các container như sau :

 • 1 container Redis

 • 3 container Node

 • 1 container Nginx

Như thế ta sẽ có bức tranh tổng thể dưới đây:

Screenshot at Sep 24 11-26-38.png

Tôi có thể xây dựng các container từ đầu bằng cách sử Docker command, nhưng để tạo 1 image với những tuỳ chọn riêng, tôi đã viết một Dockerfile để xây dựng các container . Tôi cũng sử dụng Docker Compose để liên kết các container với nhau.

Redis container

Hãy sử dụng official Redis image từ Docker Hub cho container Redis. Nó được đóng gói sẵn với Redis Server được cài đặt và chạy trên cổng mặc định 6379. Vì vậy, bạn không cần phải cấu hình thêm bất kì điều gì miễn là bạn ok với giá trị mặc định. Bạn có thể chạy một container bằng cách :

docker run -d --name redis -p 6379:6379 redis

Phía trên bài viết đã nói ta sẽ tạo Redis image từ image ubuntu, bạn tạo Dockerfile sẽ giống như sau:

# Set the base image to Ubuntu

FROM    ubuntu

# File Author / Maintainer

MAINTAINER Le Tuan Minh

# Update the repository and install Redis Server

RUN     apt-get update && apt-get install -y redis-server

# Expose Redis port 6379

EXPOSE 6379

# Run Redis Server

ENTRYPOINT ["/usr/bin/redis-server"]

Build image sử dụng Dockerfile :

docker build -t redis .

Node container

Đầu tiên chúng ta tạo src/index.js file cho application:

var express = require('express'),
  http = require('http'),
  redis = require('redis');

var app = express();

console.log(process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR + ':' + process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT);

// APPROACH 1: Using environment variables created by Docker
// var client = redis.createClient(
//   process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_PORT,
//   process.env.REDIS_PORT_6379_TCP_ADDR
// );

// APPROACH 2: Using host entries created by Docker in /etc/hosts (RECOMMENDED)
var client = redis.createClient('6379', 'redis');

app.get('/', function(req, res, next) {
 client.incr('counter', function(err, counter) {
  if(err) return next(err);
  res.send('This page has viewed ' + counter + ' times!');
 });
});

http.createServer(app).listen(process.env.PORT || 8080, function() {
 console.log('Listening on port ' + (process.env.PORT || 8080));
});

Sau đó chúng ta cần tạo src/package.json file với các gói phụ thuộc cần để build và start node dịch vụ.

{
 "name": "node",

 "version": "1.0.0",

 "description": "",

 "main": "index.js",

 "author": "Le Tuan Minh",

 "license": "ISC",

 "dependencies": {

 "express": "^4.12.3",

 "hiredis": "^0.5.0",

 "mocha": "^2.2.1",

 "redis": "^2.6.2"
 }
}

Node Dockerfile:

Ubuntu base image pull từ Docker Hub.

Cài đặt Node.js sử dụng apt-get.

Chạy npm install ở thư mục nguồn.

Port 8080 được lắng nghe từ cái node container.

# Set the base image to Ubuntu

FROM  ubuntu

# File Author / Maintainer

MAINTAINER Le Tuan Minh

# Install Node.js and other dependencies
RUN apt-get update && \
  apt-get -y install curl && \
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash && \
  apt-get -y install python build-essential nodejs

# ADD . /src

ADD src/ /src

WORKDIR /src

RUN npm install
# Expose port

EXPOSE 8080

#Run app using nodemon
CMD ["nodejs", "index.js"]

Build Docker image sử dụng Dockerfile:

docker build -t node .

NGiNX container

Ở đây tôi định nghĩa 1 file cấu hình nginx đơn giản cho 3 upstream servers :

worker_processes 4;

events { worker_connections 1024; }

http {

    upstream node-app {
       least_conn;
       server node1:8080 weight=10 max_fails=3 fail_timeout=30s;
       server node2:8080 weight=10 max_fails=3 fail_timeout=30s;
       server node3:8080 weight=10 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    }

    server {
       listen 80;

       location / {
        proxy_pass http://node-app;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
       }
    }
}

Ở trên tôi tạo một máy chủ upstream node ứng dụng cân bằng tải giữa 3 máy chủ: node1, node2 và node3, trên cổng 8080. Tôi cũng đã định nghĩa cân bằng tải dựa trên số lượng các kết nối hoạt động trên mỗi máy chủ. Máy chủ Nginx lắng nghe trên cổng 8 và proxy pass request tới các upstream node ứng dụng dựa trên các policy cân bằng tải.

Chúng ta tạo image tùy chỉnh Nginx từ Ubuntu image, Dockerfile sẽ giống như sau:


# Set the base image to Ubuntu
FROM ubuntu

# File Author / Maintainer
MAINTAINER Le Tuan Minh

# Update the repository
RUN apt-get update

# Install necessary tools
RUN apt-get install -y nano wget dialog net-tools

# Download and Install Nginx
RUN apt-get install -y nginx

# Remove the default Nginx configuration file
RUN rm -v /etc/nginx/nginx.conf

# Copy a configuration file from the current directory
ADD nginx.conf /etc/nginx/

# Append "daemon off;" to the configuration file
RUN echo "daemon off;" >> /etc/nginx/nginx.conf

# Expose ports
EXPOSE 80

# Set the default command to execute when creating a new container
CMD service nginx start

Build Docker image:

docker build -t nginx .

Composing các dịch vụ với Docker Compose

Chúng ta tạo file docker-compose.yml như sau :

nginx:
  build: ./nginx
  links:
    - node1:node1
    - node2:node2
    - node3:node3
  ports:
    - "80:80"
node1:
  build: ./node
  links:
    - redis
  ports:
    - "8080"
node2:
  build: ./node
  links:
    - redis
  ports:
    - "8080"
node3:
  build: ./node
  links:
    - redis
  ports:
    - "8080"
redis:
  image: redis
  ports:
    - "6379"

Start các container :

docker-compose up -d

Tiến hành kiểm tra các process của các container :

 • Kiểm tra trên server chạy các container

Screenshot at Sep 24 12-11-46.png

 • Sử dụng trình duyệt để kiểm tra kết nối tới cổng 80

Screenshot at Sep 24 12-13-42.png

Docker vẫn còn là 1 công nghệ mới và đang trong quá trình phát triển, hiểu biết của người viết bài về docker cũng còn nhiều giới hạn. Rất mong các bạn sẽ có những góp ý cũng như trao đổi để chúng ta có thể hiểu rõ và làm chủ hoàn toàn được công nghệ này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.