Làm quen với Lotus Framework

1. Lotus là gì

 • Lotus là một web framework, sử dụng ngôn ngữ Ruby, nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nó có cấu trúc đơn giản và được thiết kế giúp người dùng dễ dàng phân cách concern
 • Lotus có điểm hạn chế đó là kho dữ liệu hay là các topic hỗ trợ ít vì nó là framework mới cho nên cộng đồng chưa được đông, hơn nữa là nó chưa hoàn thiện cho nên một số tính năng chưa được mượt
 • Do lotus được viết bằng ruby, nên đa phần sẽ sử dụng được ruby gem, nhưng sẽ không sử dụng được rails gem

2. Cài đặt

2.1 Require

 • Hệ điều hành: Linux hoặc MacOS, có thể với window(ít)
 • Database: Mysqlite, postgresql hay mysql ...
 • Git: Để thao tác với command dễ dàng hơn
 • Terminal, web browser và text editor ...

2.2 Cài đặt

 • Cài đặt lotus rất đơn giản chỉ cần chạy 1 lệnh sau

gem install lotusrbimage1.png

 • Hiện tại thì phiên bản mới nhất là 0.5.1

 • Sau khi cài đặt xong thì chạy lệnh lotus new ten_app

 • Ví dụ:

lotus new lotus_part1 image2.png

 • Hình ảnh dưới đây là cấu trúc thư mục của 1 app lotusimage3.png

 • Thư mục apps:

 • Một appplication trong lotus có thể chứa nhiều các web apps ở trong, kiểu như các folder namespace của rails. Với cách tổ chức như này thì nó giúp chúng ta có thể mở rộng code dễ dàng hơn rất nhiều so với rails(kiến trúc micro-services) kiểu như code của bạn càng lúc càng phình ra và cần phải scale nhiều thì ta chỉ cần copy các app folder sang một apps khác, mạc định khi khởi tạo new app thì lotus sẽ tạo ra 1 web app đâu tiên tên là web

 • Thư mục lib:

 • Khác với Rails, lib sẽ là nơi chứa các business logic của bạn, kể cả model

 • Các file .env, .env.development, .env.test

 • Trong Rails thường dùng các file *.yml để config, còn lotus rất ít khi sử dụng *.yml. Nếu ở Rails bạn có file database.yml để cấu hình database thì ở lotus sẽ không có. Thay vào đó ta sử dụng database url và đặt trong các file .env tương ứng với từng environment. Ví dụ .env.test là các biến environment sẽ được export khi chạy ở môi trường test

###2.3 Nhận xét

 • Lotus được phát triển sau Rails, do đó đã nhìn thấy và khắc phục được một vài nhược điểm của Rails. Một trong những điểm mới được cộng đồng đánh giá rất tích cực đó là:

 • Lotus::Action, bây giờ mỗi action sẽ tương ứng với một class chứ không còn là một method giống như bên Rails nữa. Điều này sẽ giúp các bạn tránh khỏi những controller rất là bự, với nhiều action(ví dụ như create, update, new, edit ... trong 1 controller) hơn nó chức năng này làm cho việc testing trở nên đơn giản hơn.

  Ví dụ:

  • Ta có 2 action index và show thì trong lotus sẽ tạo ra 2 file là index.rb và show.rb khác với rails

module Web::Controllers::Users
 class Index
  include Web::Action
  expose :users
  def call(params)
   @users = UserRepository.all
  end
 end
end


module Web::Controllers::Users
 class Show
  include Web::Action
  expose :user
  def call(params)
   @user = UserRepository.find params[:id]
  end
 end
end

 • Còn về test thì rất đơn giản đó là mỗi action sẽ tạo ra một file test tương ứng

require 'spec_helper'
require_relative '../../../../apps/web/controllers/users/index'
describe Web::Controllers::Users::Index do
 let(:action) { Web::Controllers::Users::Index.new }
 let(:params) { Hash[] }
 it "is successful" do
  response = action.call(params)
  expect(response[0]).to eq 200
 end
end

đoạn code này dùng để test action index của users controller

 • View và Template: ở Rails, view và template được gộp vào làm một vì vậy đổi khi chúng ta sẽ thấy trên view của rails có sử dụng bussinis logic và rails dùng view helper để khắc phục vấn đề này nhưng vẫn chưa phải là giải pháp được đánh giá cao. Với Lotus, view là một class và tất cả các methods của class sẽ available trong template. Có thể nói view class như là một presentor, còn template sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là hiển thị nội dung, sẽ không có câu bussinis logic nào nằm trong template nữa, và khi viết test cũng rất sáng sủa

 • Ví dụ về template và view ta có 1 view index.rb sau


module Web::Views::Top
 class Index
  include Web::View
  def header
   html.h2 "Hello"
  end
 end
end

và file template sau index.html.erb


<p>The First</p>
<%= header %>

ở trong template này đã gọi đến hàm header trong file view và show nó lên image7.png

 • Lotus cũng cung cấp một vài command giúp generate nhanh chóng như Rails.

lotus generate action web-application-name controller-name#action-name

 • Ví dụ như tạo 1 action mới dùng lệnh như sau

lotus generate action web top#index

sau khi chạy lệnh trên nó sẽ auto render ra cho mình các file sau image4.png

 • Add thêm một path nữa vào router

 • Tạo action class và spec tương ứng

 • Tạo view class và spec tương ứng

 • Tạo template file

 • Nếu không muốn sử dụng erb mà muốn sử dụng haml, slim, hay các định dạng khác, thì chúng ta chỉ cần install gem tương ứng, sau đó mở file: .lotusrc, chỉnh lại value cho template, ví dụ:


architecture=container
test=rspec
template=slim


architecture=container
test=rspec
template=erb

Tài liệu tham khảo

Source code Tại đây