+6

Kinh Nghiệm Build App IOS bằng flutter

1. Sau khi create project Flutter bằng Android Studio, thì mở thư mục ios run pod init và pod install để tạo pod , sau đó thêm đoạn code sau vào để setting pod :

# Uncomment this line to define a global platform for your project
platform :ios, '11.0'

# CocoaPods analytics sends network stats synchronously affecting flutter build latency.
ENV['COCOAPODS_DISABLE_STATS'] = 'true'

project 'Runner', {
 'Debug' => :debug,
 'Profile' => :release,
 'Release' => :release,
}

def flutter_root
 generated_xcode_build_settings_path = File.expand_path(File.join('..', 'Flutter', 'Generated.xcconfig'), __FILE__)
 unless File.exist?(generated_xcode_build_settings_path)
  raise "#{generated_xcode_build_settings_path} must exist. If you're running pod install manually, make sure flutter pub get is executed first"
 end

 File.foreach(generated_xcode_build_settings_path) do |line|
  matches = line.match(/FLUTTER_ROOT\=(.*)/)
  return matches[1].strip if matches
 end
 raise "FLUTTER_ROOT not found in #{generated_xcode_build_settings_path}. Try deleting Generated.xcconfig, then run flutter pub get"
end

require File.expand_path(File.join('packages', 'flutter_tools', 'bin', 'podhelper'), flutter_root)

flutter_ios_podfile_setup

target 'Runner' do
 use_frameworks!
 use_modular_headers!

 flutter_install_all_ios_pods File.dirname(File.realpath(__FILE__))

end

post_install do |installer|
 installer.pods_project.targets.each do |target|
  flutter_additional_ios_build_settings(target)
 end
end

2. Cần check target OS đang chạy của pod và của target là bao nhiêu :

3. Cần xoá file : "Flutter.framework" để cài lại pod hoặc xoá :

4. Chạy lệnh , chú ý nhớ setting schema Running là Debug hoặc Release:

flutter build ios --verbose

sau đó check lỗi báo về :

5. Đây là cách build file ipa :

https://stackoverflow.com/questions/51254470/how-to-create-ipa-file-for-testing-using-runner-app


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.