+7

Kiểm Thử Trong Golang: Chìa Khóa Để Mã Nguồn Chất Lượng

Khi chúng ta xây dựng ứng dụng, việc đảm bảo rằng mã nguồn hoạt động đúng và ổn định là quan trọng không kém việc triển khai tính năng mới. Trong thế giới của ngôn ngữ lập trình Golang, kiểm thử (testing) đóng vai trò quan trọng trong quy trình phát triển, giúp đảm bảo rằng mã nguồn của chúng ta đáp ứng đúng các yêu cầu và không gặp vấn đề lớn khi triển khai.

Bài viết này mình sẽ nói sơ qua về thế giới của kiểm thử trong Golang, bắt đầu từ các bài kiểm thử đơn vị (unit testing) đến kiểm thử tích hợp (integration testing), và cuối cùng là cách đảm bảo chất lượng mã nguồn thông qua các phương pháp và công cụ kiểm thử mạnh mẽ của ngôn ngữ này.

Hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu cách kiểm thử có thể trở thành một chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa chất lượng mã nguồn trong ứng dụng Golang của bạn.

Phần 1: Kiểm Thử Đơn Vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc kiểm tra từng phần nhỏ (hàm, phương thức) của mã nguồn để đảm bảo chúng hoạt động đúng.

Ví Dụ: Hàm Tính Tổng Chúng ta sẽ kiểm thử một hàm đơn giản tính tổng của hai số.

// main.go
package main

func Sum(a, b int) int {
  return a + b
}

// main_test.go
package main

import "testing"

func TestSum(t *testing.T) {
  result := Sum(2, 3)
  expected := 5

  if result != expected {
    t.Errorf("Expected %d, but got %d", expected, result)
  }
}

Chạy Bài Kiểm Thử:

go test

Đầu ra: PASS (nếu tất cả các bài kiểm thử đều qua), hoặc liệt kê các bài kiểm thử không qua. Giải Thích:

 • Import "testing": Đầu tiên, import gói "testing" trong bài kiểm thử.
 • Hàm TestSum: Viết một hàm kiểm thử với tên bắt đầu bằng "Test", theo sau là tên hàm cần kiểm thử (TestSum trong trường hợp này).
 • Gọi Hàm Cần Kiểm Thử: Gọi hàm cần kiểm thử (Sum) và lưu kết quả vào một biến (result).
 • So Sánh Kết Quả Với Kết Quả Mong Đợi: Sử dụng t.Errorf để thông báo lỗi nếu kết quả không giống với kết quả mong đợi.

Phần 2: Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing)

Kiểm thử tích hợp kiểm tra xem các thành phần khác nhau của hệ thống làm việc chung như mong đợi hay không. Giả sử bạn có một ứng dụng web đơn giản với một endpoint API trả về kết quả của hàm Factorial. Bạn muốn kiểm thử tích hợp để đảm bảo API hoạt động đúng

// main.go
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "strconv"

  "github.com/yourusername/yourproject/mathutil"
)

func FactorialHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  query := r.URL.Query().Get("n")
  n, err := strconv.Atoi(query)
  if err != nil {
    http.Error(w, "Invalid input", http.StatusBadRequest)
    return
  }

  result := mathutil.Factorial(n)
  fmt.Fprintf(w, "Factorial(%d) = %d", n, result)
}

func main() {
  http.HandleFunc("/factorial", FactorialHandler)
  http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

// main_test.go
package main

import (
  "net/http"
  "net/http/httptest"
  "testing"
)

func TestFactorialHandler(t *testing.T) {
  req, err := http.NewRequest("GET", "/factorial?n=5", nil)
  if err != nil {
    t.Fatal(err)
  }

  rr := httptest.NewRecorder()
  handler := http.HandlerFunc(FactorialHandler)

  handler.ServeHTTP(rr, req)

  if status := rr.Code; status != http.StatusOK {
    t.Errorf("Handler returned wrong status code: got %v want %v",
      status, http.StatusOK)
  }

  expected := "Factorial(5) = 120"
  if rr.Body.String() != expected {
    t.Errorf("Handler returned unexpected body: got %v want %v",
      rr.Body.String(), expected)
  }
}

Phần 3: Kiểm Thử HTTP Handler

Giả sử bạn có một trang web với nhiều trang và yêu cầu kiểm thử để đảm bảo các endpoint hoạt động đúng.

// webapp.go
package main

import (
  "net/http"
  "net/http/httptest"
  "testing"
)

func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  w.Write([]byte("Welcome to the home page!"))
}

func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.WriteHeader(http.StatusOK)
  w.Write([]byte("This is the about page."))
}

// ...

func main() {
  http.HandleFunc("/", HomeHandler)
  http.HandleFunc("/about", AboutHandler)
  // ...

  http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

// webapp_test.go
package main

import (
  "net/http"
  "net/http/httptest"
  "testing"
)

func TestHomeHandler(t *testing.T) {
  req, err := http.NewRequest("GET", "/", nil)
  if err != nil {
    t.Fatal(err)
  }

  rr := httptest.NewRecorder()
  handler := http.HandlerFunc(HomeHandler)

  handler.ServeHTTP(rr, req)

  if status := rr.Code; status != http.StatusOK {
    t.Errorf("Handler returned wrong status code: got %v want %v",
      status, http.StatusOK)
  }

  expected := "Welcome to the home page!"
  if rr.Body.String() != expected {
    t.Errorf("Handler returned unexpected body: got %v want %v",
      rr.Body.String(), expected)
  }
}

func TestAboutHandler(t *testing.T) {
  req, err := http.NewRequest("GET", "/about", nil)
  if err != nil {
    t.Fatal(err)
  }

  rr := httptest.NewRecorder()
  handler := http.HandlerFunc(AboutHandler)

  handler.ServeHTTP(rr, req)

  if status := rr.Code; status != http.StatusOK {
    t.Errorf("Handler returned wrong status code: got %v want %v",
      status, http.StatusOK)
  }

  expected := "This is the about page."
  if rr.Body.String() != expected {
    t.Errorf("Handler returned unexpected body: got %v want %v",
      rr.Body.String(), expected)
  }
}

Phần 4: Bảo Đảm Chất Lượng Với go test -cover

 1. Bao Phủ Mã Nguồn:
 • Sử dụng go test -cover để kiểm tra mức độ bao phủ của bài kiểm thử.
 • Mục tiêu là đạt được mức độ bao phủ cao, đảm bảo rằng mọi đoạn mã đều được kiểm thử.
 1. Kiểm Thử Nhanh (Short Testing):
 • Sử dụng t.Run để tạo các bài kiểm thử nhanh.
 • Cung cấp sự linh hoạt khi bạn muốn chạy một số bài kiểm thử nhanh khi phát triển. Benchmarking
 1. Benchmarking:
 • Viết bài kiểm thử để đo hiệu suất của mã nguồn.
 • Sử dụng b.ReportAllocs() để báo cáo số lượng cấp phát bộ nhớ.
 • b.N cho biết số lần lặp để đạt được thời gian chạy đo bằng một giây.
func BenchmarkFactorial(b *testing.B) {
  b.ReportAllocs()
  for i := 0; i < b.N; i++ {
    Factorial(5)
  }
}
 1. Kiểm Thử Stress: Mô phỏng tình huống tải cao để đảm bảo ứng dụng của bạn xử lý tốt trong điều kiện đặc biệt.
func TestStress(t *testing.T) {
  if testing.Short() {
    t.Skip("Skipping stress test in short mode.")
  }

  // Run stress test...
}

Tổng Kết

Qua hành trình này của kiểm thử trong Golang, chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của việc đảm bảo chất lượng mã nguồn. Từ việc kiểm thử đơn vị (unit testing), chúng ta đã khám phá cách chắc chắn rằng từng phần nhỏ của mã nguồn hoạt động như mong đợi. Khi chúng ta mở rộng phạm vi lên kiểm thử tích hợp (integration testing), ứng dụng trở nên mạnh mẽ hơn khi các thành phần tương tác với nhau.

Nhưng kiểm thử không chỉ là về việc đảm bảo rằng mã nguồn chạy đúng. Điều quan trọng là nó còn giúp chúng ta tạo ra một quy trình phát triển linh hoạt và bền vững. Bằng cách tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD, chúng ta không chỉ kiểm tra mã nguồn mà còn đảm bảo rằng mọi thay đổi không gây ra sự cố không mong muốn.

Ngoài ra, việc kiểm thử hiệu suất và kiểm thử stress giúp chúng ta đánh giá sức mạnh và độ ổn định của ứng dụng trong điều kiện thực tế. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của chúng ta có thể chịu được áp lực tăng lên và vẫn duy trì hiệu suất tốt.

Tóm lại, kiểm thử không chỉ là một bước kiểm tra, mà là một triết lý phát triển. Nó là công cụ quan trọng giúp chúng ta xây dựng ứng dụng mạnh mẽ, ổn định và dễ bảo trì. Chặng đường kiểm thử trong Golang không chỉ là một quy trình kỹ thuật, mà còn là chìa khóa để mở ra thế giới của mã nguồn chất lượng và sự tự tin trong mỗi dự án phần mềm. Bài viết còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc bài viết của mình nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.