0

Kiểm thử phần mềm - Các loại Testing

Các phần dưới đây thể hiện sự khác biệt giữa các loại test có thể được sử dụng trong việc kiểm thử phần mềm theo mô hình SDLC.

I. Kiểm thử thủ công

Kiểm thử thủ công là hoạt động kiểm thử không sử dụng bất cứ công cụ tự động hoặc bất cứ script nào. Trong loại kiểm thử này, nhân viên kiểm thử đóng vai trò là người dùng cuối, thực hiện việc kiểm thử để phát hiện và nhận diện các hành vi không mong muốn hoặc lỗi. Các giai đoạn trong kiểm thử thủ công gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận người dùng. Kiểm thử viên cần sử dụng các kế hoạch test, test cases và các bối cảnh tests để kiểm tra phần mềm nhằm chắc chắn sự hoàn thiện của việc test. Kiểm thử thủ công cũng bao gồm kiểm thử thăm dò, trong đó kiểm thử viên đóng thăm dò và kiểm tra sản phẩm để phát hiện ra các lỗi trong đó.

II. Kiểm thử tự động

 • Kiểm thử tự động, còn được biết đến dưới tên gọi Test Automation, là tiến trình kiểm thử viên viết các scripts và sủ dụng các phần mềm khác để kiểm thử sản phẩm. Quá trình này liên quan đến việc tự động hóa các quá trình thủ công. Kiểm thủ tự động được sử dụng để chạy lại các kịch bản test đã được thực hiện trước đó thủ công với tính chất nhanh chóng và liên tục.

 • Là một phần của kiểm thử hổi quy, kiểm thử tự động được sử dụng để kiểm thử những ứng dụng từ việc tải, hiệu năng và khả năng chịu tải của ứng dụng. Điều này sẽ giúp tăng khả năng baoq quát, cải thiện tính chính xác, tiết kiệm tiềm và thời gian hơn so với kiểm thử thủ công.

III. Thế nào là tự động?

 • Không cần thiết phải thực hiện kiểm thử tự động với tất cả mọi thứ của phần mềm. Chỉ những phần mà người dùng có thể thực hiện moột tiến trình như đăng nhập vào một form đăng ký, những vùng có nhiều user truy cập vào trong phần mềm mới cần đến tự động.
 • Thêm vào đó, với những hạng mục GUI, liên kết với database, các vùng hợp lệ... mới cần đến kiểm thử tự động thay thế cho kiểm thử thủ công.

IV. Khi nào cần đến tự động?

Kiểm thử tự động nên được dử dụng với các khía cạnh sau của phần mềm:

 • Dự án quá lớn và có tính vĩ mô.
 • Dự án yêu cầu kiểm thử nhiều vùng một cách thường xuyên.
 • Các yêu cầu không thay đổi quá thường xuyên.
 • Việc truy cập vào ứng dụng để tải và thực hiện có quá nhiều người dùng ảo.
 • Ứng dụng ổn định với việc kiểm thử thủ công.
 • Có nhiều thời gian.

V. Tự động như thế nào?

Việc kiểm thử tự động chỉ có thể hoàn thành bởi việc sử dụng một ngôn ngữ có tính hỗ trợ như VB Scripting và một ứng dụng phần mềm tự động. Có rất nhiều công cụ sẵn có có thể dùng để viết các mã lệnh tự động. Trước khi đề cập đến các công cụ này, chúng ta cùng xác định các quá trình có thể sử dụng cho tiến trình tự động:

 • Xác định phạm vi cho việc kiểm thử tự động với phần mềm
 • Lựa chọn các công cụ phù hợp cho việc kiểm thử tự động.
 • Writing test scripts
 • Viết các test scripts.
 • Phát triển các test suits
 • Thực hiện câu lệnh
 • Tạo các báo cáo kết quả.
 • Phát hiện các lỗi hoặc các vấn đề tiến có thể xảy ra.

VI. Các công cụ kiểm thử phần mềm

Có thể sử dụng các công cụ dưới đây để kiểm thử tự động:

 • HP Quick Test Professional
 • Selenium
 • IBM Rational Functional Tester
 • SilkTest
 • TestComplete
 • Testing Anywhere
 • WinRunner
 • LoadRunner
 • Visual Studio Test Professional
 • WATIR

Tài liệu tham khảo: https://www.tutorialspoint.com/software_testing/software_testing_types.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.