0

Kiểm thử Client – server và kiểm thử web là gì và cách để test các ứng dụng này

Câu hỏi: Sự khác nhau gia kiểm thử client server và kiểm thử web và những gì chúng ta cần kiểm tra trong các ứng dụng này Câu trả lời là: Các dự án được chia làm hai kiểu

 • Ứng dụng 2 lớp
 • Ứng dụng 3 lớp

Kiểm thử client/server Đây là kiểu kiểm thử thường thực hiện cho ứng dụng 2 lớp ( thường được phát triển cho mạng Lan). Ở đây chúng ta sẽ có front end và backend Việc áp dụng triển khai trên front-end sẽ có form và các báo cáo về việc kiểm soát và thao tác dữ liệu

Ví dụ: các ứng dụng được phát triển trong VB, VC ++, Core Java, C, C ++, D2K, PowerBuilder vv Backend các ứng dụng này sẽ là MS Access, SQL Server, Oracle, Sybase, Mysql, Quadbase

Các kiểm thử được thực hiện trên các loại ứng dụng sẽ là

 • Kiểm thử Giao diện người dùng
 • Kiểm thử hỗ trợ hướng dẫn sử dụng
 • Kiểm thử Chức năng
 • Kiểm thử khả năng Tương thích và kiểm thửcấu hình
 • Kiểm thử Intersystem

Kiểm thử WEB Kiểm thử Này được thực hiện trong các ứng dụng 3 lớp (thường được phát triển Internet / Intranet / xtranet) Dưới đây chúng tôi sẽ có trình duyệt, server web và server DB.

Các ứng dụng có khả năng truy cập trong trình duyệt sẽ được phát triển bằng HTML, DHTML, XML, JavaScript vv (Chúng tôi có thể giám sát thông qua các ứng dụng này)

Ứng dụng cho web server sẽ được phát triển trong Java, ASP, JSP, VBScript, JavaScript, Perl, Cold Fusion, PHP vv (Tất cả các thao tác được thực hiện trên web server với sự giúp đỡ của các chương trình phát triển)

Các DBserver sẽ có Oracle, SQL Server, Sybase, mysql vv (Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có sẵn trên DB server)

Các kiểm thử được thực hiện trên các loại ứng dụng sẽ là:

 • Kiểm thử Giao diện người dùng
 • Kiểm thử Chức năng
 • Kiểm thử bảo mật
 • Kiểm thửkhả năng tương thích trình duyệt
 • Kiểm thử Load/stress
 • Kiểm thử khả năng tương tác / kiểm thử intersystem
 • kiểm thử việc lưu trữ và kiểm thử data volume

Một ứng dụng web là một ứng dụng ba lớp. Ứng dụng này có một trình duyệt (màn hình dữ liệu) [giám sát được thực hiện sử dụng HTML, DHTML, xml, javascript] -> webserver (thao tác dữ liệu) [thao tác được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình hoặc các kịch bản như ADV java, asp, jsp, VBScript, JavaScript, Perl , Coldfusion, php] -> máy chủ cơ sở dữ liệu (lưu trữ dữ liệu) [lưu trữ dữ liệu và phục hồi được thực hiện bằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server, Sybase, mysql].

Các kiểu kiểm thử, có thể được áp dụng vào kiểu ứng dụng này, bao gồm:

 1. Kiểm tra giao diện người dùng để xác nhận hợp lệ và tính thân thiện với người sử dụng
 2. Việc kiểm thử chức năng để xác nhận hành vi, i / p, xử lý lỗi, o / p, thao tác, mức độ dịch vụ, trật tự của các chức năng, liên kết, nội dung của trang web và backend
 3. Kiểm thử bảo mật
 4. Kiểm thử tính tương thích trình duyệt
 5. Kiểm thử Load/ stress
 6. Kiểm thử khả năng tương tác
 7. Kiểm thử Lưu trữ và kiểm thử volume testing

Một ứng dụng client-server là một ứng dụng hai tầng. Kiểu ứng dụng này có form & báo cáo tại front-end (giám sát & thao tác được thực hiện) [sử dụng vb, vc ++, core java, c, c ++, D2K, power builder vv] -> máy chủ cơ sở dữ liệu tại backend [lưu trữ dữ liệu & phục hồi) [sử dụng truy cập ms, máy chủ SQL, Oracle, Sybase, mysql, quadbase vv]

Các kiểu kiểm thử thực hiện trên các ứng dụng này sẽ là

 1. Kiểm thử giao diện người dùng
 2. Kiểm thử hỗ trợ thủ công
 3. Kiểm thử chức năng
 4. Kiểm thử tính tương thích
 5. Kiểm thử hệ thống Một số điểm khác nhau giữa client server, ứng dụng web và ứng dụng desktop

Ứng dụng desktop:

 1. Ứng dụng chạy trong bộ nhớ đơn (Giao diện người dùng và kết thúc Back ở một nơi)
 2. Chỉ một người dùng

Ứng dụng Client / Server:

 1. Ứng dụng chạy trong hai hoặc nhiều máy
 2. Ứng dụng là một menu điều khiển
 3. Chế độ kết nối (kết nối luôn tồn tại cho đến khi đăng xuất)
 4. Số lượng người sử dụng hạn chế
 5. Số lượng ít các sự cố mạng khi so sánh với ứng dụng web.

Ứng dụng Web:

 1. Ứng dụng chạy trong hai hoặc nhiều máy
 2. URL-driven
 3. Chế độ ngắt kết nối (trạng thái ít hơn)
 4. Không giới hạn số người dùng
 5. Nhiều vấn đề như khả năng tương thích phần cứng, khả năng tương thích trình duyệt, khả năng tương thích phiên bản, vấn đề an ninh, vấn đề hiệu suất, vv

Sự khác nhau trong các 2 kiểu ứng dụng này đến từ đâu, đó là cách truy cập vào các nguồn tài nguyên. Trong client server sau khi kết nối được thực hiện nó sẽ được ở trạng thái đã được kết nối, trong khi kiểm thử kiểm thử web với giao thức http là stateless, sau đó đến logic của các tập tin cookie, mà Không có trong client server.

Đối với Client server người dùng ai cũng biết đến, trong khi các ứng dụng web bất kỳ người dùng có thể đăng nhập và truy cập vào các nội dung,họ sẽ sử dụng nó theo ý định của mình.

Vì vậy, luôn có những issue về bảo mật và tính tương thích cho ứng dụng web.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.