+4

Khởi tạo biến JavaScript - Khi nào nên sử dụng let, var hay const?

Đặt vấn đề

Khi bạn viết khởi tạo các biến trong JavaScript (ES6), có bao giờ bạn sẽ tự hỏi khi nào nên sử dụng let, var or const chưa 🤔 Vậy hãy thử đi tìm một số câu trả lời.

Sự khác nhau

Quy tắc phạm vi

Sự khác biệt chính là ở quy tắc phạm vi. Các biến được khai báo bởi từ khóa var được đặt trong phạm vi của một function thì có thể sử dụng nó bất cứ đâu trong hàm (function scoped). Trong khi biến được khai báo bởi từ khóa let được đặt trong một khối được bao bọc bởi {} thì sẽ chỉ sử dụng được trong khối đó (block scoped), ví dụ như trong một vòng lặp for hoặc một câu lệnh if.

Trong một function

Bên trong một function let có cùng phạm vi với var. Bên ngoài function thì không.

(() => {
 var foo = "Foo";
 let bar = "Bar";

 console.log(foo); // Foo
 console.log(bar); // Bar
})();

console.log(foo); // ReferenceError: foo is not defined
console.log(bar); // ReferenceError: bar is not defined

Trong một block

Các biến được khai báo sử dụng cho phép bên trong một block không thể được truy cập bên ngoài block đó.

{
 var foo = "Foo";
 let bar = "Bar";

 console.log(foo); // Foo
 console.log(bar); // Bar
}

console.log(foo); // Foo
console.log(bar); // ReferenceError: bar is not defined

Trong một vòng lặp

Các biến được khai báo với các vòng lặp sử dụng let chỉ có thể được tham chiếu bên trong vòng lặp đó.

for (var i = 0; i < 3; i++) {
 var j = i * 2;
}
console.log(i); // 3
console.log(j); // 4

for (let k = 0; k < 3; k++) {
 let l = k * 2;
}
console.log(typeof k); // undefined
console.log(typeof l); // undefined
// Trying to do console.log(k) or console.log(l) here would throw a ReferenceError.

Lý do từ khóa let được giới thiệu cho JavaScript chính là việc các phạm vi có thể gây nhầm lẫn và là một trong những nguồn lỗi chính trong JavaScript.

Hoisting

Sự khác biệt tiếp theo chính là Hoisting. Hoisting chính là phiên dịch JavaScript sẽ gán các khai báo biến là một giá trị mặc định không xác định trong suốt thời gian gọi là 'Creation' phase. Bạn sẽ thấy điều này khi các biến được khai báo bằng từ khóa var được "hosted" lên đầu khối, điều đó có nghĩa là chúng có thể truy cập được trong phạm vi kèm theo ngay cả trước khi chúng được khai báo:

function run() {
 console.log(foo); // undefined
 var foo = "Foo";
 console.log(foo); // Foo
}

run();

Trong khi nếu bạn cố gắng gọi một biến được khai báo bằng từ khóa let trước khi nó được khai báo, thay vì trả ra undefined (như các biến được khai báo với var), bạn sẽ nhận được ReferenceError.

function checkHoisting() {
 console.log(foo); // ReferenceError
 let foo = "Foo";
 console.log(foo); // Foo
}

checkHoisting();

Tạo đối tượng global

Tiếp theo ở cấp cao nhất là tạo biến global, let không giống như var, không tạo đối tượng toàn cục.

var foo = "Foo"; // globally scoped
let bar = "Bar"; // globally scoped

console.log(foo); // Foo
console.log(bar); // Bar

console.log(this.foo); // Foo
console.log(this.bar); // undefined

Redeclaration

Bạn không thể khai báo cùng một biến nhiều lần bằng cách sử dụng let. Bạn cũng không thể khai báo một biến bằng cách sử dụng let với cùng một mã định danh như một biến khác được khai báo bằng var.

var foo = "foo1";
var foo = "foo2"; // No problem, 'foo' is replaced.

let bar = "bar1";
let bar = "bar2"; // SyntaxError: Identifier 'bar' has already been declared

var foo = "foo1";
let foo = "foo2"; // SyntaxError: Identifier 'foo' has already been declared

Const thì sao?

Bây giờ bạn đã hiểu sự khác biệt giữa varlet, còn const thì sao? Hóa ra, const gần chính xác như let. Tuy nhiên, điểm khác biệt một khi bạn đã gán một giá trị cho một biến bằng const qua hai điểm sau:

No re-assigning

Biến được khai báo sử dụng const sẽ không thể được gán lại.

const foo = "Foo";
foo = "Foo1"; // TypeError: Assignment to constant variable.

Lưu ý rằng điều đó không có nghĩa với giá trị là bất biến. Thuộc tính của nó vẫn có thể được thay đổi.

const obj = {};
obj.foo = "Foo";
console.log(obj.foo); // Foo

Nếu bạn muốn có một đối tượng bất biến, bạn nên sử dụng Object.freeze().

Initializer is required

Bạn luôn phải chỉ định một giá trị khi khai báo một biến bằng const.

const foo; // SyntaxError: Missing initializer in const declaration

Kết luận

var let const
function scoped block scoped block scoped
undefined when accessing a variable before it's declared ReferenceError when accessing a variable before it's declared ReferenceError when accessing a variable before it's declared can't be reassigned

Vậy bạn sẽ sử dụng chúng như nào? Luôn luôn sử dụng const trừ khi bạn biết biến đó sẽ thay đổi. Lý do là khi sử dụng const, bạn có thể giúp chính bạn hoặc người nào đó đọc lại code đó của bạn rằng biến này không nên thay đổi. Nếu nó cần thay đổi (như trong vòng lặp for), bạn nên sử dụng let. Và cũng có ý kiến cho rằng Always use let as much as possible to avoid the scope monster 😀

Vì vậy, để tóm tắt lại, varfunction scoped và nếu bạn cố gắng sử dụng một biến được khai báo với var trước khi khai báo thực tế, bạn sẽ nhận undefined. constlet bị chặn trong block scoped và nếu bạn cố gắng sử dụng biến được khai báo bằng let hoặc const trước khi khai báo, bạn sẽ nhận được ReferenceError. Cuối cùng, sự khác biệt giữa letconst là một khi bạn đã gán một giá trị cho const, bạn không thể xác định lại giá trị của nó, nhưng với let, bạn có thể.

Tài liệu tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-var-and-let-in-javascript/ https://tylermcginnis.com/var-let-const/ https://medium.com/podiihq/javascript-variables-should-you-use-let-var-or-const-394f7645c88f


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.