Khắc phục hạn chế số lượng bản ghi khi truy vấn từ bảng quan hệ.

Đặt vấn đề

Yêu cầu đặt ra là bạn có 2 model là RepoBuild, quan hệ giữa RepoBuild là quan hệ 1-n, giờ bạn muốn lấy ra tương ứng với mỗi bản ghi Repo n Build gần nhất một cách hiệu quả.

Quan hệ Repo với Build được khai báo:

public function builds()
{
  return $this->hasMany(Build::class, 'repo_id', 'id');
}

Sau khi lướt qua documentation của Laravel, bạn sẽ thấy ngay func take() có thể là giải pháp cho vấn đề này,

To limit the number of results returned from the query, or to skip a given number of results in the query, you may use the skip and take methods.

Vậy thì bắt tay vào làm thôi:

Repo::with([
  'builds' => function ($q) {
     $q->orderByDesc('created_at')->take(3);
  },
])
->get();

Nhưng thật bất ngờ khi thử trong Tinker kết quả trả về như sau:


>>> App\Models\Repo::with([
  'builds' => function ($q) {
     $q->orderByDesc('created_at')->take(3);
  },
])
->get();

=> Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#963
   all: [
    App\Models\Repo {#1552
     id: 119,
     builds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1228
      all: [],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1144
     id: 144,
     builds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1155
      all: [
       App\Models\Build {#954
        id: 4,
        repo_id: 144,
        number: 4
       },
       App\Models\Build {#1156
        id: 3,
        repo_id: 144,
        number: 3
       },
       App\Models\Build {#1306
        id: 2,
        repo_id: 144,
        number: 2
       },
      ],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1154
     id: 145,
     builds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1147
      all: [],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1049
     id: 146,
     builds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1142
      all: [],
     },
    },
   ],
  }

dù tất cả các Repo đều có nhiều hơn 3 Build, tuy nhiên kết quả trả về chỉ có 3 Build của 1 record duy nhất. Vọc vạch trên internet thì thấy cũng kha khá bạn vướng phải issue này, vậy solution cho nó là gì?

Giải pháp

Đầu tiên bạn tạo 1 class BaseModel chứa scope scopeNPerGroup

<?php

namespace App\Models;

use DB;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class BaseModel extends Model
{

  /**
   * query scope nPerGroup
   *
   * @return void
   */
  public function scopeNPerGroup($query, $group, $n = 10)
  {
    // queried table
    $table = ($this->getTable());

    // initialize MySQL variables inline
    $query->from(DB::raw("(SELECT @rank:=0, @group:=0) as vars, {$table}"));

    // if no columns already selected, let's select *
    if (!$query->getQuery()->columns) {
      $query->select("{$table}.*");
    }

    // make sure column aliases are unique
    $groupAlias = 'group_' . md5(time());
    $rankAlias = 'rank_' . md5(time());

    // apply mysql variables
    $query->addSelect(DB::raw(
      "@rank := IF(@group = {$group}, @rank+1, 1) as {$rankAlias}, @group := {$group} as {$groupAlias}"
    ));

    // make sure first order clause is the group order
    $query->getQuery()->orders = (array) $query->getQuery()->orders;
    array_unshift($query->getQuery()->orders, ['column' => $group, 'direction' => 'asc']);

    // prepare subquery
    $subQuery = $query->toSql();

    // prepare new main base Query\Builder
    $newBase = $this->newQuery()
      ->from(DB::raw("({$subQuery}) as {$table}"))
      ->mergeBindings($query->getQuery())
      ->where($rankAlias, '<=', $n)
      ->getQuery();

    // replace underlying builder to get rid of previous clauses
    $query->setQuery($newBase);
  }
}

Sau đó, bạn extends BaseModel ở cả 2 model RepoBuild.

Trong model Build bạn thêm quan hệ với Repo

public function repo()
{
  return $this->belongsTo(Repo::class, 'repo_id', 'id');
}

Trong model Repo bạn thêm function như sau:

public function recentBuilds(int $limit = 3)
{
  return $this->builds()->latest()->nPerGroup('repo_id', $limit);
}

function trên sẽ lấy ra các Build gần gây nhất với số lượng $limit tùy chọn.

Vậy là xong, bạn chỉ cần gọi

Repo::with('recentBuilds')->get();

Kết quả nhận được sẽ bao gồm 3 Build tương ứng với mỗi Repo:

=> Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1171
   all: [
    App\Models\Repo {#1066
     id: 232,
     recentBuilds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1053
      all: [
       App\Models\Build {#1043
        id: 263,
        repo_id: 232,
        number: 3
       },
       App\Models\Build {#1074
        id: 262,
        repo_id: 232,
        number: 2
       },
       App\Models\Build {#1042
        id: 261,
        repo_id: 232,
        number: 1
       },
      ],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1049
     id: 225,
     recentBuilds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1070
      all: [
       App\Models\Build {#1043
        id: 246,
        repo_id: 225,
        number: 4
       },
       App\Models\Build {#1074
        id: 205,
        repo_id: 225,
        number: 3
       },
       App\Models\Build {#1042
        id: 204,
        repo_id: 225,
        number: 2
       },
      ],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1067
     id: 229,
     recentBuilds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1058
      all: [
       App\Models\Build {#1075
        id: 245,
        repo_id: 229,
        number: 40
       },
       App\Models\Build {#1041
        id: 244,
        repo_id: 229,
        number: 39
       },
       App\Models\Build {#1076
        id: 243,
        repo_id: 229,
        number: 38
       },
      ],
     },
    },
    App\Models\Repo {#1050
     id: 231,
     recentBuilds: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1178
      all: [
        App\Models\Build {#1075
        id: 201,
        repo_id: 231,
        number: 4
       },
       App\Models\Build {#1041
        id: 200,
        repo_id: 231,
        number: 3
       },
       App\Models\Build {#1076
        id: 199,
        repo_id: 231,
        number: 2
       },
      ],
     },
    },
   ],
  }

Kết luận

Bằng cách gọi tới scope NPerGroup, chúng ta đã khắc phục được nhược điểm của Laravel khi sử dụng Eager loading để lấy là n item quan hệ tương ứng với mỗi record.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, nếu có thắc mắc gì về cách cài đặt cứ comment nhé.

All Rights Reserved