+5

Kafka-Docker-Python

0. Prescribed

Với mục tiêu là thực hành chu chuyển dữ liệu publish-subscribe qua kafka không chú trọng quá nhiều về khái niêm Kafka, Docker… mà trên Mac mà mò mẫn cài VM hơi mệt nên thôi đành xài docker.

Gear I use:

 • Mac-Pro M1: 16-256
 • Python3.9 (anaconda)
 • docker-compose version 1.29.2

Project tree:

Git repo: https://github.com/TrinhAnBinh/Kafka-Docker-Python

Style viết theo dạng document nhanh gọn, anh việt lẫn lộn, các bác cân nhắc trước việc đọc để đỡ khó chịu.

1. Set up docker compose

Để cấu hình được kafka mình cần có một số components chính bao gồm:

Kafka: Nơi thực thi các tác vụ chính

Zookeeper: Nơi quản lý các tác vụ chính, quản lý task cho kafka.

Vậy docker compose cũng cần pull 2 cái images này về và cho nó thông cổng với nhau.

Tạo file docker-compose.yml như sau:

version: '3'

services:
 zookeeper:
  image: wurstmeister/zookeeper
  container_name: zookeeper
  ports:
   - "2181:2181"
 kafka:
  image: wurstmeister/kafka
  container_name: kafka
  ports:
   - "9092:9092"
  environment:
   KAFKA_ADVERTISED_HOST_NAME: localhost
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181

Start nó lên

docker-compose -f docker-compose.yml up -d

2. Docker CLI

Some CLI to interactive with kafka

docker exec to kafka container:

docker exec -it kafka /bin/sh

Access vào kafka folder:

 /opt/kafka_2.13-2.8.1/bin

Creating a topic

kafka-topics.sh --create --zookeeper zookeeper:2181 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic message

Listing Kafka topics

kafka-topics.sh --list --zookeeper zookeeper:2181

Getting details on a Kafka topic

kafka-topics.sh --describe --zookeeper zookeeper:2181 --topic messages

Deleting a Kafka topic

kafka-topics.sh --delete --zookeeper zookeeper:2181 --topic messages

Kafka console Producers:

kafka-console-producer.sh --broker-list kafka:9092 --topic messages

Kafka console Consumers:

kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server kafka:9092 --topic messages

3. Kafka-Python

Việc tương tác với kafka khi đã start được lên rồi thì cũng đơn giản.

Tham khảo thêm bài viết về kafka trên viblo rất nhiều để hiểu về concept, các loại arks rồi architectures.

Các process bao gồm:

Install kafka-python:

pip3 install kafka-python

Tạo dummy data:

create file data_generator

import random 
import string 

user_ids = list(range(1, 101))
recipient_ids = list(range(1, 101))

def generate_message() -> dict:
  random_user_id = random.choice(user_ids)

  # Copy the recipients array
  recipient_ids_copy = recipient_ids.copy()

  # User can't send message to himself
  recipient_ids_copy.remove(random_user_id)
  random_recipient_id = random.choice(recipient_ids_copy)

  # Generate a random message
  message = ''.join(random.choice(string.ascii_letters) for i in range(32))

  return {
    'user_id': random_user_id,
    'recipient_id': random_recipient_id,
    'message': message
  }

Produce message:

Tạo file producers

import time 
import json 
import random 
from datetime import datetime
from data_generator import generate_message
from kafka import KafkaProducer

# Messages will be serialized as JSON 
def serializer(message):
  return json.dumps(message).encode('utf-8')

# Kafka Producer
producer = KafkaProducer(
  bootstrap_servers=['localhost:9092'],
  value_serializer=serializer
)

if __name__ == '__main__':
  # Infinite loop - runs until you kill the program
  while True:
    # Generate a message
    dummy_message = generate_message()
    
    # Send it to our 'messages' topic
    print(f'Producing message @ {datetime.now()} | Message = {str(dummy_message)}')
    producer.send('messages', dummy_message)
    
    # Sleep for a random number of seconds
    time_to_sleep = random.randint(1, 11)
    time.sleep(time_to_sleep)

Consume message:

Tạo file: consumers

import json 
from kafka import KafkaConsumer

if __name__ == '__main__':
  # Kafka Consumer 
  consumer = KafkaConsumer(
    'messages',
    bootstrap_servers='localhost:9092',
    auto_offset_reset='earliest'
  )
  for message in consumer:
    my_bytes_value = message.value
    my_json = my_bytes_value.decode('utf8').replace("'", '"')
    print(json.loads(my_json))

Make sure đã start topic “messages" lên rồi.

python3 producers.py
python3 consumers.py

4. Reference

Bài viết được document và chắt lọc nội dung chính. Để tham khảo bài viết gốc các bạn xem tại đây . Đây cũng là một resource rất ổn cho các bạn làm data

5. What next?

Hiện tại mình đã xong phần chu chuyển dữ liệu qua kafka. Sắp tới mình sẽ thử cho nó qua flink để có end to end realtime analysis process.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.