jQuery drag and drop (kéo thả bằng jQuery)

jQuery và jQuery UI

jQuery là một thư viện đa trình duyệt được xây dựng từ JavaScript, Ajax. Nó giúp đơn giản hóa và dễ dàng hơn để sử dụng các đối tượng JavaScript và phát triển ứng dụng Ajax. Điều này cho phép các nhà phát triển để tạo ra trừu tượng hóa ở mức độ thấp tương tác và hình ảnh động, hiệu ứng tiên tiến và vật dụng cao cấp, chủ đề có thể. Cách tiếp cận mô-đun để thư viện jQuery cho phép tạo ra các công cụ mạnh mẽ và năng động web và các ứng dụng web.

jQuery UI (jquery user interface) là một là một phần mở rộng của jQuery giúp dễ dàng tạo ra các yếu tố giao diện người dùng gọn gàng cho các trang web, cung cấp những ứng dụng, widgets, theme...

Kéo thả với draggable() và droppable()

jQuery hỗ trợ nhà phát triển sử dụng kéo thả bằng các hàm draggable() và droppable(). Thật tuyệt vời nếu bạn có một giao diện nơi mà ở đó người dùng có thể tha hồ kéo thả, di chuyển... với các thành phần của trang web!

Cấu hình

Bạn có thể sử dụng trực tiếp các thuộc tính của thẻ HTML và JavaScript để cấu hình kéo thả: Như trong w3schools các thuộc tính của thẻ như: draggable="true", ondrop, ondragstart, ondragover... Nhưng ở đây mình sẽ cùng nhau sử dụng thư viện jQuery Ui có sẵn để được hỗ trợ và dễ dàng sử dụng hơn: Để sử dụng được jquery-ui chúng ta cần tải về thư viện hoặc đơn giản hơn là vào trang: developers.google.com và copy snippet để vào trong code. Vậy là code của chúng ta đã sẵn sàng để sử dụng kéo thả!

Code

Trước khi code chúng ta sẽ xem một kết quả mà có sử dụng kéo thả mà mình đã làm:

 Nhìn thật tuyệt Và bây giờ bắt đầu code!

Đầu tiên là các thuộc tính của hàm để sử dung một cách hiệu quả

Draggable

thuộc tính sử dụng
scroll Khi kéo ra khỏi độ lớn của khung chứa thì tự động scroll theo không? (true/false)
axis Quá trình kéo thả bị dính cứng theo chiều nào? x là ngang và y là dọc
containment Giới hạn vùng di chuyển, là một thẻ HTML khai báo bằng selector hoặc parent để chỉ cha của đối tượng
revert Khi di chuyển xong có tự động quay về vị trí cũ không? (true/false)
helper Cách kéo thả. clone là tạo ra một bản sao để di chuyển, mặc định là orginal
start Bắt đầu di chuyển sẽ làm gì? (tên Function sẽ được gọi)
drag Đang di chuyển sẽ làm gì? (tên Function sẽ được gọi)
stop Kết thúc di chuyển sẽ làm gì? (tên Function sẽ được gọi)
disable Bằng true thì không thể thao tác

Droppable

thuộc tính sử dụng
accept Khai báo các element được chấp nhận việc kéo thả lên element này. Khai báo bằng selector
classes thay đổi class tương ứng trạng thái khi một phần tử nằm trong danh sách accept đang di chuyển thì sẽ kích hoạt active. Khi phần tử đó trong phạm vi thì kích hoạt trạng thái hover
activate Sự kiện xảy ra khi một phần tử trong danh sách accept bắt đầu drag
deacrivate Sự kiện xảy ra khi một phần tử trong danh sách accept ngừng drag
over Sự kiện xảy ra khi một phần tử di chuyển lên trên đối tượng
out Sự kiện xảy ra khi một phần tử di chuyển ra ngoài đối tượng
drop Sự kiện xảy ra khi một phần tử đã được di chuyển lên đối tượng và thả ra

Ví dụ

$( "#list" ).draggable({
  scroll: true,
  axis: "x",
  containment: "body",
  revert: true,
  helper: "clone",
  disable: false,
  start: function( event, ui ) {
      $(ui.item).addClass("active-draggable");
  },
  drag: function( event, ui ) {
  },
  stop:function( event, ui ) {
      $(ui.item).removeClass("active-draggable");
  }
});

$( "#container" ).droppable({
  accept: "#list",
  class: {
     "ui-droppable-active":"ac"
     "ui-droppable-hover":"hv"
  }
  acivate: function( event, ui ) {
      $(this).css('background','red');
  },
  over: function( event, ui ) {
      $(this).css('background','yellow");
  },
  out: function( event, ui ) {
      $(this).css('background','blue');
  },
  drop: function( event, ui ) {
      $(this).css('background','white');
  },
  deactivate: function( event, ui ) {
       $(ui.item).css('background','green');
  },
});

Vậy là các thẻ có id = "list" đã có thể được kéo và thả, thẻ có id = "container" đã nhận sự kiện kéo thả của thẻ trên và ảnh hưởng đến nó.

Tổng kết

Kéo thả là một cách tuyệt vời để lấy thêm sự thích thú của người dùng khi sử dụng trang web nên mong bài viết có thể giúp đỡ những người đang cần đến nó. Bài viết có tham khảo nguồn từ Kênh Thư viện lập trình

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.


All Rights Reserved